Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

Idogen: Idogen AB Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER 2018)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 766 (0) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -4 796 (-7 289) TSEK
· Periodens resultat uppgick till -4 806 (-7 315) TSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -432 (-8
250) TSEK

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,19 (-0,35)
SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,19 (-0,35)
SEK

PERIODEN (JANUARI - DECEMBER 2018)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 766 (0) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -27 861 (-21 299) TSEK
· Periodens resultat uppgick till -27 634 (-21 322) TSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 394
(-19 906) TSEK

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,27 (-1,32)
SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,27 (-1,32)
SEK

· Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

· Kanadas patentverk meddelade i oktober att de avser att bevilja
Idogens patentansökan tillhörande den andra patentfamiljen vilken
avser induktion av IDO vid autoimmuna sjukdomar och transplantation.

· I oktober meddelade bolaget att man beslutar om toppgaranterad
företrädesemission.

· I november hölls extra bolagsstämma där beslut om godkännande av
styrelsens rekommendation om företrädesemission av aktier togs.

· I november visade Idogen Proof-of-principle i en modell av
autoimmun sjukdom, autoimmun uveit. Modellen i studien är
T-cellsdriven och effekten förväntas därför vara relevant för
behandlingen av ytterligare autoimmuna sjukdomar.

· I december publicerade Idogen utfallet av bolagets
företrädesemission som tecknades till 80 procent och tillför Idogen
cirka 38,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader, vilket är
tillräckligt för drift av verksamheten fram till tredje kvartalet
2020.

VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· I januari betalade EU ut den första delen av Horizon
2020-bidraget om 1,2 MEUR. I december betalades ytterligare 0,3 MEUR
ut. Under de kommande 24 månaderna kommer resterande 1,4 MEUR att
utbetalas.

· I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start
av fas I/IIa-studien i IDO 8-projektet till början av 2020 och
initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts
även den planerade starten av den första kliniska studien i IDO
T-projektet till tidigast slutet av 2020.

· Idogen förstärkte forskningsorganisationen under det andra
kvartalet genom anställning av Hanne Risager Romedahl som ny
forskningschef. Hanne tillträdde sin tjänst den 7 maj och ersätter
Anette Sundstedt som finns kvar i bolaget i en roll som vetenskaplig
expert.

· I augusti beslutade styrelsen att utöka Idogens projektportfölj
med ett tredje terapiområde; autoimmuna sjukdomar, IDO AID.

· I september erhöll Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug
designation) i USA för IDO 8

· Arbete med att flytta Idogen aktien från Spotlight till Nasdaq
First North påbörjas

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Bolaget kommunicerade i januari att man förlänger och breddar det
prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi,
vilket beräknas leda till att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO
T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8
och H1 2021 för IDO T.

· Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför
listning på First North

· Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens
utgång som påverkar resultat och ställning.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

(Belopp i TSEK om ej 2018 2017 2018 2017
annat anges)
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Övriga rörelseintäkter 3 766 0 3 766 0
Rörelsens kostnader -8 562 -7 289 -31 627 -21 299
Rörelseresultat -4 796 -7 289 -27 861 -21 299
Periodens resultat -4 806 -7 315 -27 634 -21 322
efter finansnetto
Genomsnittligt antal 24 998 490 20 778 472 21 843 166 16 207 516
aktier
Genomsnittligt antal 8 555 883 17 111 766 11 790 710 7 969 864
optioner
Resultat per aktie -0,19 -0,35 -1,27 -1,32
före utspädning (SEK)
Resultat per aktie -0,19 -0,35 -1,27 -1,32
efter utspädning (SEK)
Kassaflöde från den -432 -8 250 -10 394 -19 906
löpande verksamheten

NYCKELTAL
Rörelsekapital 42 306 33 894 42 306 33 894
Kassalikviditet, % 305 895 305 895
Soliditet, % 71 90 71 90
Resultat per aktie -0,19 -0,35 -1,27 -1,32
före utspädning
Genomsnittligt antal 24 998 490 20 778 472 21 843 166 16 207 516
aktier

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 februari 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att
undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller
kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets
längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten
av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande
antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra
avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID,
inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar.
Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en
gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling
har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en
stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/idogen-ab-bokslutskommunike-1-januari...
https://mb.cision.com/Main/12368/2730665/986284.pdf

Författare Aktietorget