Du är här

2017-05-22

Idogen: Idogen offentliggör prospekt

Idogen AB ("Idogen" eller "Bolaget") publicerar härmed prospekt med
anledning av Bolagets förestående företrädesemission som inleds den
24 maj. Prospektet har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen och finns nu tillgängligt tillsammans med
emissionsfolder på Bolagets (www.idogen.com), emissionsinstitutets
(www.aqurat.se), Redeye AB:s (www.redeye.se) samt på AktieTorgets
hemsidor (www.aktietorget.se). Såväl befintliga som nya aktieägare
inbjuds att teckna.

Idogen erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Åtta (8)
uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består
av sju (7) aktier samt sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju
(7) teckningsoptioner av serie TO3. Härutöver erbjuds aktieägare och
andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning
av nya aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Idogen cirka 53 MSEK
efter emissionskostnader. Vid full teckning av aktier och fullt
nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Idogen i två steg
ytterligare mellan cirka 122 MSEK och cirka 226 MSEK efter
emissionskostnader. Idogen har erhållit teckningsåtaganden från
befintliga aktieägare om cirka 11 % och garantiåtaganden om
ytterligare cirka 69 %, totalt 80 % av den initiala
emissionslikviden.

"De positiva resultat vi genererat det senaste året har gett oss ökad
tilltro till vår teknologi och är grunden till den offensiva
utveckling vi nu planerar. Vi tar därför ett långsiktigt grepp om
finansieringen genom att kombinera en företrädesemission med två
teckningsoptioner. Med denna finansiering räknar vi med att kunna
presentera kliniska data från två kliniska fas I/IIa-studier, vilket
- om vi är framgångsrika - kan leda till en betydande värdeökning av
Bolaget och samtidigt ökar möjligheten att lyckas nå marknad med en
eller flera produkter. Vi bedömer också att vi vid den tidpunkten bör
vara väl positionerade för utlicensiering av en eller båda dessa
indikationer.

Vi vill med denna företrädesemission skapa en möjlighet för
intresserade investerare att vara med på hela denna offensiva resa,
samtidigt som vi säkerställer att utspädningen av befintliga ägare
minimeras när vi bygger värde i Bolaget.", kommenterar Lars Hedbys,
VD Idogen AB.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske
genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller
annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för
legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras
eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Idogens aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om
immunförsvaret. Benämningen "tolerogen" kommer av att immunförsvaret
efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny
behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter
transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot
behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att
celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler
med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion.
Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla
långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot
sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna
sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har Bolaget potential
att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av
immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år
2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer
information, besök www.idogen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/idogen-offentliggor-prospekt,c2270875
http://mb.cision.com/Main/12368/2270875/677874.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.