Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Idogen: Rättelse: Delårsrapport IDOGEN AB Januari-September 2019

Pressmeddelandet publicerades med ett felaktigt datum i den s k
MAR-etiketten. Informationen i rapporten nedan är densamma men med
korrekt datum i MAR-etiketten.

"Med nya starka patent på gång, stabila vetenskapliga resultat och en
organisation som visat på stor kompetens, flexibilitet och
effektivitet är Idogen nu redo att ta sina tolerogena cellterapier
vidare mot klinik."

Anders Karlsson, VD

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2019)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 973 (0) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -6 753 (-7 268) TSEK
· Periodens resultat uppgick till -6 622 (-7 318) TSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 624 (-6
860) TSEK

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 (-0,35)
SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,35)
SEK

PERIODEN (JANUARI - SEPTEMBER 2019)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 967 (0) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -24 822 (-23 065) TSEK
· Periodens resultat uppgick till -24 487 (-22 828) TSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27 809
(-13 189) TSEK

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,50 (-1,10)
SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,50 (-1,10)
SE

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· Anders Karlsson tillträdde som ny VD från 20 augusti.
· Arbete med patentansökan fortskrider enligt plan.

VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· I slutet av juni kommunicerade Idogen att vd Lars Hedbys har sagt
upp sig efter fem år som vd i bolaget.

· Bytet av VD kommer att senarelägga flytten till Nasdaq First
North, då krav finns att bolagets VD måste ha varit anställd sedan
åtminstone tre månader.

· Idogen kommunicerade i juni att bolaget framgångsrikt utvecklat
en ny patenterbar toleransinduceringsmetod, som ersättare till
zebularin, för utvecklingen av bolagets tolerogena cellterapi.
Bolaget har därför skrivit ned värdet på de patent som är relaterade
till zebularin med 4,6 MSEK.

· I april kommunicerade Idogen att bolagets styrelse kontaktats av
NextCell Pharma AB angående ett eventuellt samgående. Idogen
rapporterade därefter i maj att diskussionerna mellan bolagen
avbrutits.

· I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det
prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi.
Detta innebär att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma
att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021
för IDO T.

· Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför
listningen på First North.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens
utgång som påverkar resultat och ställning.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

2019 2018 2019 2018 2018
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån
(Belopp i TSEK om ej jul jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
annat anges) -sep
Övriga 973 0 2 967 0 3 766
rörelseintäkter
Rörelsens kostnader -7 -7 268 -27 789 -23 065 -31 627
726
Rörelseresultat - 6 -7 268 -24 822 -23 065 -27 861
753
Periodens resultat -6 -7 318 - 24 487 -22 828 -27 634
efter finansnetto 622
Genomsnittligt antal 48 491 20 781 790 48 491 533 20 779 833 21 843 166
aktier 533
Genomsnittligt antal 0 8 555 883 2 820 621 12 880 835 11 790 710
optioner
Resultat per aktie -0,14 -0,35 -0,50 -1,10 -1,27
före utspädning
(SEK)
Resultat per aktie -0,14 -0,35 -0,50 -1,10 -1,27
efter utspädning
(SEK)
Kassaflöde från den -8 -6 860 -27 185 -9 961 -10 394
löpande verksamheten 624

NYCKELTAL
Rörelsekapital 21 8 532 21 760 8 532 42 306
760
Kassalikviditet, % 290 151 290 151 305
Soliditet, % 69 51 69 51 71
Resultat per aktie -0,14 -0,35 -0,50 -1,10 -1,27
före utspädning
Genomsnittligt antal 48 491 20 781 790 48 491 533 20 779 833 21 843 166
aktier 533

VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Karlsson, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 709 18 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden (MAR). Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
oktober 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att
undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller
kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets
längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten
av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande
antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra
avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID,
inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar.
Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en
gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling
har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en
stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idogen/r/rattelse-delarsrapport-idogen-ab-jan...
https://mb.cision.com/Main/12368/2937933/1127292.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.