Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-05

Idogen: Sista dag för teckning den 12 juni 2017

Måndagen den 12 juni 2017 är sista dag för teckning av units i Idogen
AB:s ("Idogen" eller "Bolaget") företrädesemission i vilken även nya
aktieägare har möjlighet att teckna. Sista dag för handel med
uniträtter är den 8 juni 2017. Aktieägare med aktiedepå bör
kontrollera med sin bank eller mäklare om dessa använder sig av ett
tidigare slutdatum för teckning.

För varje aktie du ägde den 22 maj 2017 har du tilldelats en (1)
uniträtt. Åtta uniträtter ger dig rätt att teckna en unit. En unit
består av sju (7) aktier samt sju (7) teckningsoptioner av serie TO2
och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3. För varje unit du tecknar
betalar du 42 kr, dvs 6 kr per aktie. Teckningsoptionerna erhålls
utan extra kostnad. Teckning av units sker fram till och med den 12
juni 2017.

Så här tecknar du

Aktieägare vars innehav av aktier i Idogen är förvaltarregistrerade
hos bank eller annan förvaltare tecknar och betalar i enlighet med
anvisningar från respektive förvaltare.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel
för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter
skickas eller lämnas till Aqurat Fondkommission. Anmälningssedeln kan
laddas ned från Idogens hemsida (www.idogen.com) samt från Aqurat
Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se).

Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand
personer som även tecknat units med stöd av uniträtt, i andra hand
andra som tecknat aktier utan stöd av uniträtter och i tredje hand
emissionsgaranter.

Prospekt, emissionsfolder och anmälningssedel

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om tecknings- och
garantiåtaganden finns tillgängligt i Bolagets prospekt. Prospekt,
emissionsfolder och anmälningssedel finns tillgängliga för
nedladdning på Bolagets (www.idogen.com), på AktieTorgets
(www.aktietorget.se) och på Redeye AB:s respektive hemsidor
(http://beta.redeye.se/transaction/idogen).

För ytterligare information om hur du tecknar dig, vänligen kontakta:

Aqurat Fondkommission AB

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING
SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske
genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller
annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för
legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras
eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Idogens aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om
immunförsvaret. Benämningen "tolerogen" kommer av att immunförsvaret
efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt
sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för
svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot -
såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och
patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska
läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod
programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt
motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka
immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig
till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av
hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med
koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett
tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid
transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena
vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och
förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska
risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en
immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information,
besök www.idogen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/sista-dag-for-teckning-den-12-juni-20...
http://mb.cision.com/Main/12368/2281731/683945.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.