Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

Idogen: Sista dag för teckning i Idogens företrädesemission är måndag den 16 mars 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sista dag för teckning i Idogens företrädesemission är måndag den 16
mars 2020

Måndag den 16 mars 2020 är, i enlighet med vad som tidigare
kommunicerats, sista dag för teckning i Idogen AB:s ("Idogen")
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"). I Företrädesemissionen har även nya
aktieägare möjlighet att delta genom att antingen förvärva
teckningsrätter eller anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter. Sista dag för handel med teckningsrätter på
Spotlight Stock Market är torsdag den 12 mars 2020. Aktieägare med
aktiedepå bör kontrollera med sin bank/förvaltare i det fall dessa
använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

För fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om
Företrädesemissionen hänvisas till det Prospekt som upprättats i
samband med Företrädesemissionen, som bland annat finns tillgängligt
på Idogens hemsida (www.idogen.com).

Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Idogen i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 11 mars 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena
cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel,
transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av
patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8
syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos
patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt
IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade
njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på
behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på
patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil
och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en
mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer
information, besök www.idogen.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier eller andra värdepapper i Idogen. Ingen åtgärd har vidtagits
och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande
till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att
ske genom det prospekt som Idogen offentliggjorde den 28 februari
2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där
sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner
eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i
Idogen har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper
kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något
annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen
("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med
undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat
Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant
erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant
implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har
implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i
den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idogen/r/sista-dag-for-teckning-i-idogens-for...
https://mb.cision.com/Main/12368/3057089/1209426.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.