Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Idogen utser valberedning

Vid Idogen AB:s ("Idogen") årsstämma den 11 maj 2021 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 31 augusti 2021 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för valberedning har styrelsens ordförande Agneta Edberg tagit fram namn från de tre största ägarna. För ägare som inte önskat vara representerade i valberedningen har förfrågan gått vidare till nästkommande större ägare.

Valberedningen, bestående av Tobias Ekman, Per Eliasson och Leif G Salford (representerar Leif G Salford och Hans-Olov Sjögren), har samlats. Tobias Ekman har utsetts till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungerades tillsammans med CFO Ingvar Karlsson (sekreterare). Valberedningens arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2021 har härmed inletts.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor:

a. förslag till ordförande vid årsstämman;
b. förslag till antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer;
c. förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
d. förslag till arvode till revisorer;
e. förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
f. förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Tobias Ekman med e-post tobias@ppkatalogen.se

Lund den 3 november 2021
Idogen AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Telefon: +46 (0)70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2021 08:48 CET

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Författare Cision