Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Igrene: Bokslutskommuniké för AB Igrene, 556027-1305,1 september 2018 - 31 augusti 2019

Rörelseresultatet för perioden uppgår till - 8 890 KSEK (-8 465 KSEK)

Resultat efter finansiella poster - 9022 KSEK (-8 608 KSEK)

Bolagets soliditet uppgår till 88,7% (65,1%)

Resultat per aktie - 0,69 SEK (-0,99 SEK)

Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för
2018/2019.

Bolaget har säkrat finansieringen för ytterligare minst 12 månader
genom en kombination

av en företrädesemission med teckningsgarantier och en
konvertibelbaserad så kallad

Equity Line som tillsammans kan inbringa minst 29.3 MSEK före
omkostnader.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets strategiska inriktning
Bolaget planerar att naturgasförekomsterna i Siljansringen skall
vidareförädlas till LNG och

försörja i första hand regionala industrikunder. Detta kommer att
stödja det globala arbetet

med att reducera utsläpp av växthusgaser och Sveriges möjlighet att
uppnå sina miljömål

inom transportsektorn. På längre sikt finns ambitioner att omvandla
naturgasen till vätgas

med ny teknik som möjliggör att avlasta atmosfären från växthusgaser.
Igrenes ambition är att bygga en första fabrik för flytande naturgas
(LNG) motsvarande en

årlig kapacitet på 50 000 ton. Bolaget bedömer att det kommer att
krävas totalt 3-5 produktionsbrunnar

för att försörja en sådan anläggning.
Ansökan om bearbetningskoncession
Igrenes verksamhet inom det så kallade Morafältet har förts så långt
att bolaget i början av

juni månad inlämnade ansökan till Bergsstaten om rätt att gå i
kommersiell produktion av

naturgas i form av högkvalitativ metangas, LNG.
Elektromagnetiska flygmätningar och markprovstagningar, seismiska
mätningar, kärnborrningar

och produktionsbrunnar med åtföljande produktionstester inom
Morafältet

sydväst om Mora centralort har givit så positiva resultat att Igrene
är berett att gå vidare

från rent undersökande verksamhet till faktisk produktion av naturgas.
En reservoarmodell har utvecklats för det område inom Morafältet som
Igrenes ansökan

avser. Den utgör en viktig del i Igrenes bedömningar avseende
tillgängliga gasvolymer.

Tidigare produktionstester visar att bolaget är i förbindelse med
reservoarer med fri gas

inom detta område - 96 till 97% ren metangas.
Igrenes teori om gas i Siljansringen bygger på att kolväteföreningar
uppstår vid oorganisk

bildning vid högt tryck i jordens inre. Det handlar således om en
abiotisk process.

Hypotesen innebär att kolväten bildas i jordens inre eller jordskorpan
och migrerar mot

jordytan via djupa förkastningar. Organiskt material i ytliga
bergarter kan därför bara utgöra

ett komplement till redan existerande migrerande metan av icke
biologiskt ursprung.

Finansiering i flera steg
I september 2018 slutfördes en företrädesemission som inbringade 10
Mkr före emissionskostnader.

Samtidigt tecknades ett avtal om en konvertibelbaserad Equity Line med
Formue

Nord Markedsneutral A/S, ett fristående danskt
kapitalförvaltningsföretag.

Avtalet om en Equity Line innebär att Formue Nord över en
24-måndersperiod åtar sig att

teckna konvertibler för upp till 15 mkr, i enskilda trancher om 1,25
mkr vardera.

Igrene utnyttjade en första tranch om 1,25 Mkr i maj månad i år.
I januari 2019 genomförde styrelsen med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande dels en

riktad kontantemission till Krefting Finans AB om 3 450 000 sek, dels
en kvittningsemission

om 990 000 sek till TVR Sport & Näringsliv AB.
Produktionstester
I tidig december 2018 tvingades pågående produktionstest i
Produktionsbrunn 2 avslutas

på grund av mycket stark kyla under lång tid och innan den
produktionsvolym om ca 1.000

m3 metangas per timme, som tidigare tester påvisat, kunnat uppnås.
I tidig april återupptogs produktionstestet med samma tekniska
utrustning som använts vid

tidigare tester. Nu har Igrene miljömyndigheternas tillstånd att vid
behov använda ekoinhibitor.

Själva brunnen har byggts om för att möjliggöra injicering av medlet i
brunnens

botten om detta behövs för att motverka bildandet av metanhydrater.
Även utloppsledningar

för gas har modifierats för att kunna ta emot och mäta stora
gasvolymer.

Efter ett par veckor avbröts testet återigen men nu på grund av
materialfel och haveri av

själva pumputrustningen.
Med helt ny utrustning (designad och tillverkad för de speciella
förhållanden som råder i

denna produktionsbrunn) återupptogs testet återigen i augusti månad
och testet pågick

under sex veckor innan det avslutades temporärt. Under hela
testperioden var gasmängden i

sakta ökande under mycket stabila förhållanden och halten metangas låg
stadigt på 97%.

Ett intilliggande 700 meter djupt hål, Produktionsbrunn 1, (70 meter
från Produktionsbrunn

2) har "vaknat till liv" och börjat producera metangas utan att några
åtgärder vidtas i själva

hålet. Brunn 1 och 2 kommunicerar uppenbart med varandra.
Bolaget har bestämt att högtrycksspola brunn 1 och 2 med rent vatten
för att öppna upp de

sprickor som redan finns i berget och därigenom underlätta för
djupgasen att tränga igenom.

Produktionstestet återupptas när högtrycksspolningen avslutats.
Undersökningstillstånd
Bolaget har inte ansökt om undersökningstillstånd för nya områden
detta verksamhetsår.

Några tillstånd avseende år 1-3 har bolaget valt att inte förlänga.
Nedan följer en översikt över status per bokslutsdagen där Bolagets
koncessioner sträcker

sig över ca 17 000 hektar.
Område och reg.nr Areal hektar t.o.m Avser Avser år
1 Ryssa nr 3, Mora, 198/2011 21 2021-12-06 Gas och olja 7 - 10
2 Hansjö, Orsa, 211/2018 13 268 2021-03-04 Gas 1 - 3
3 Stenberg, Orsa, 114/2009 5 2021-03-04 Gas 1 - 3
4 Ryssa, Mora, 107/2009 3 766 Ansökan om tillstånd för kommersiell
produktion av naturgas har inlämnats
Styrelse och VD
Vid bolagsstämman i januari omvaldes Karl-Åke Johansson
(styrelseordförande), Annette

Berkhahn Blyhammar och Mats Budh till ledamöter. Olle Starrin nyvaldes
som ordinarie

ledamot (tidigare suppleant) och Andreas Gidlund nyvaldes som
suppleant.

I tidig augusti avgick Olle Starrin av hälsoskäl.
I januari valde Bolaget att minska fältinsatser mm fram till dess
vintern och kylan släppt sitt

grepp och nya produktionstester kan återupptas. Vd Lars Svensson tog
tjänstledighet fram

till genomförd produktionstest är konkluderad och aktivitetsnivån i
bolaget åter normaliserats.

Lars kvarstår under sin tjänstledighet som aktiv deltagare i Igrenes
nätverk.

Mats Budh, tidigare vd i AB Igrene, har gått in som tillförordnad vd
fram till att dess att Lars

Svensson återkommer i full tjänst.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Finansiering
Igrene förbereder en företrädesemission, som vid full teckning kommer
att inbringa drygt 22

Mkr till Bolaget före emissionskostnader. Det finns emissionsgarantier
uppgående till 70

procent eller 15,6 Mkr. Härutöver kan Igrene utnyttja den tidigare
ingångna konvertibelfaciliteten

från Formue Nord AS där alltjämt 13,7 Mkr återstår. Styrelsen avser
att inte utnyttja

denna facilitet om emissionen fulltecknas.
Igrene har också överenskommit med facilitetsgivaren om kontant
återbetalning av tidigare

utbetalt men ännu ej konverterat konvertibelt lån om 660 Tkr.
Nyemissionen i sammanfattning
Teckningskurs 1,70 kronor per aktie
Avstämningsdag 8 november 2019
Teckningsrätt En per avstämningsdagen innehavd aktie ger en
teckningsrätt

Sista handelsdag inkl rätt till teckningsrätter 6 november 2019
Första handelsdag exkl rätt till teckningsrätter 7 november 2019
Första teckningsdag 12 november 2019
Sista dag för handel med teckningsrätter 22 november 2019
Sista teckningsdag 26 november 2019
Handel med BTA 12 november tills emissionen registrerats hos
Bolagsverket

Syftet med nyemissionen är att säkerställa finansieringen av Bolaget
och:

? identifiera, upparbeta och provköra fler djupare produktionsbrunnar
i Morafältet och

med målet att nå en samlad naturgasproduktion av minst 4 000 Nm3/hr
? driva ansökan om utvinnings- och miljötillstånd för en
naturgasanläggning i

Morafältet
? utveckla tekniskt underlag för de tilltänkta
produktionsanläggningarna i Morafältet

? utveckla leverans och samarbetsavtal med tilltänkta kunder
? intensifiera kärnborrningarna med målet att lokalisera fler
intressanta fyndigheter i

områdena där Igrene innehar undersökningstillstånd.
? arbeta fram reservoarmodeller för andra områden där Bolaget har
undersökningstillstånd

Borrningar och produktionstester

Kärnborrhål
Ett viktigt syfte med kärnborrningar är att bygga men också verifiera
beräkningsmodellen

för den möjliga källan till gasförekomsten. Ett annat syfte är att
rekognosera

inför en tilltänkt plats för en produktionsbrunn på ett relativt
kostnadseffektivt sätt.

Borrningarna sker med bolagets egen borrigg och personal.
Platsen för en eventuellt femte produktionsbrunn har identifierats och
bolaget förbereder

kärnborrningar på denna plats för att undersöka bergets beskaffenhet
och på

vilka nivåer gasinträngningar sker.
Produktionsbrunn 4
Ett påbörjat hål cirka 200 meter från brunn 1 och 2 skall nu slutföras
ner till ett planerat djup

om 1 000 meter. Enligt den berggrundsmodell (reservoar-) som Igrene
utarbetat skall

borrplatsen för detta hål, benämnt Produktionsbrunn 4, vara optimal
för att träffa de

underliggande gasreservoarerna.
Detta hål prioriteras för fortsatta borrningar ner till större djup.
Produktionstest
Bolaget har bestämt att högtrycksspola produktionsbrunn 1 och 2 med
rent vatten för

att öppna upp de sprickor som redan finns i berget och därigenom
underlätta för

djupgasen att tränga igenom. Produktionstestet återupptas när
högtrycksspolningen

avslutats.
Årets resultat
Bolaget redovisar intäkter på 272 KSEK (33) avseende vinst vid
avyttring av materiella

tillgångar. Kostnaderna inkl avskrivningar uppgår till - 9 294 KSEK
(-8 641) varav en väsentlig

del avser kostnader för anställda och konsulttjänster,

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.