Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-09

Igrene: Igrene överklagar Bergsstatens beslut

Igrene överklagar Bergsstatens avslagsbeslut samtidigt som bolaget
ansöker om att myndigheten omprövar sitt beslut att neka förläng-ning
av undersökningstillstånd för vissa områden.

Som Igrene kunde meddela den 3 december har Bergmästaren - utan
före-gående samråd - beslutat avslå bolagets ansökan om förlängning
av under-sökningstillstånd för sju områden och att ansökan bifallits
för ett område medan myndigheten ännu inte tagit ställning vad gäller
två områden.

Det område där Igrene nu bedriver utvinningsförsök - Morafältet - är
det som godkänts av Bergsstaten så här långt.

Bergsstaten anför som skäl till sitt avslag att Igrene inte - i
enlighet med förarbetena till Minerallagen - tillräckligt utvecklat
de särskilda skäl som bolaget vill åberopa för att ansökan skall
beviljas.

När ett undersökningstillstånd har varit gällande i sex år kan det
förlängas med sammanlagt högst fyra år om särskilda skäl föreligger.
Som sådana skäl har bl.a. kunnat åberopas fyndighetens beskaffenhet,
särskilda naturförhållanden eller därmed jämförbarliga omständigheter
som hindrat eller försvårat undersökningsarbetet.

I Igrenes ansökningar om förlängd giltighetstid för
undersökningstillstånden har anförts som skäl att bolaget genomfört
utredningsarbeten i form av bl.a jordprovstagningar inom
undersökningsområdena. Inom ett av områdena har också seismiska
mätningar utförts. Bolaget har även för vissa områden anfört att
tiden inte räckt till för att genomföra ytterligare undersökningar.

Enligt Bergmästarens bedömning har bolaget inte framfört något som kan
utgöra särskilda skäl. Se bilaga till pressmeddelandet.

Nu har Igrene överklagat avslagsbeslutet till Förvaltningsrätten och
samtidigt hemställt om att Bergsstaten måtte ompröva tidigare
avslagsbeslut. Bolaget menar att det finns grund för Bergmästaren,
som är chef för Bergsstaten, att ompröva avslagsbeslutet istället för
att låta detta överklagande belasta Förvaltningsrätten och de
administrativa domstolarna.

Bolaget har i inlagan till Bergsstaten utvecklat flera särskilda skäl
för förlängning av undersökningstillstånden och därvid presenterat
ytterligare information, vilken torde föranleda möjlighet till
Bergmästarens omprövning.

Igrenes undersökningsarbete borde vara förhållandevis unikt och därmed
inte prövas enligt samma "måttstock" som mineralprospektering enligt
Minerallagen och Mineralförordningen varunder även Igrenes olje- och
gasprospektering sorterar. Detta är ett av de särskilda skäl som
bolaget nu anför och pekar på förarbetena till Minerallagen och vad
som där exempli-fieras som "fyndighetens beskaffenhet", vilket torde
tala till Igrenes fördel. Mineralprospektering skiljer sig från
undersökningsarbeten avseende gas och olja inte minst vad avser
områdenas storlek.Ett annat skäl som Igrene tar upp är att de
prospekteringsmetoder som lett fram till flera framgångsrika
borrningar inom Morafältet, i enlighet med undersökningstillståndet
benämnt Ryssa och som Bergsstaten förlängt, uppvisar liknande
resultat på flera håll runt Siljansringen.

Andra särskilda skäl kan man finna i de långa ledtider som gäller för
gas- och oljeprospektering i Sverige eftersom här saknas erfarenhet
och kunnande, teknik och metodik, analyskompetens mm. Dessa resurser
har bolaget varit nödgat att söka från utlandet med ökade kostnader
och tidsutdräkt som följd.

Dessutom. När det gäller potentiella gas- och oljefyndigheter i
kombination med meteoritnedslag - som i aktuellt fall - är även den
internationella erfarenhets- och kunskapsbanken begränsad.

Bergsstatens beslut påverkar inte Morafältet där arbetet fortskrider
enligt plan med avsikt att i förlängningen här faktiskt kunna
producera gas kommersiellt.

Det är endast inom detta begränsade område av Siljansringen som Igrene
tidigare presenterat sannolika gasförekomster.

Igrene har undersökningstillstånd för gasformiga kolväten (läs
metangas) inom totalt 20 undersökningsområden. Se bilaga till
pressmeddelandet.

Det tvisten nu handlar om är 18 undersökningsområden om totalt 53.590
hektar. Igrene vill förlänga helt eller delvis tillstånden för 10
områden om totalt 29.105 hektar.

Igrene har avstått 8 områden om 8.032 hektar och undersökt ytterligare
16.453 hektar utan tillräckligt goda resultat för att motivera
fortsatta undersökningar och således avstår bolaget från dessa
områden. Bolaget har således inte varit overksamt på något sätt.

Resterande 29.105 hektar, motsvarande 54 % av detta gigantiska område,
önskar dock Igrene gå vidare med efter alla år av undersökningar,
nedlagda kostnader och positiva prospekteringsresultat.

ICONOIL Group Ltd, som nyligen trätt in som affärspartner i Igrene, är
informerat om de "turer" Igrenes ansökan om förlängning av
undersökningstillstånd för gas föranlett. Redan genomförd riktad
nyemission till ICONOIL, tecknat Letter of Intent med samma bolag om
successiv upptrappning av ägandet i Igrene och Igrenes Extra
bolagsstämmas beslut om emissioner av teckningsoptioner av nya aktier
till ICONOIL ligger fast.

Igrenes diskussioner med ICONOIL betr satsningarna inom Siljansringen
fortsätter i en positiv anda.

Båda företagen vill utöka sitt ömsesidiga samarbete att än mer omfatta
den olja som finns och de möjligheter som detta kan medföra.

När det gäller de undersökningsområden där Bergsstaten avslagit
ansökan om förlängt undersökningstillstånd avseende gas vill Igrene
nämna följande betr de ekonomiska konsekvenser detta eventuellt
skulle kunna innebära för bolaget.

Det är i allmänhet svårt att i ett prospekterande företag som Igrene
bedöma vilka utgiftsposter som har ett varaktigt värde och som
således kan bokföras som investering i balansräkningen. Därför har
Igrene valt att redovisa fältarbeten (förutom själva borrhålen) som
kostnader i resultaträkningarna.

Mot bakgrund av detta föranleder Bergsstatens beslut inga
nedskrivningar av bokförda värden i bolagets balansräkning i
bokslutet per 2015-08-31.

Skulle Igrene trots allt nekas fortsatt undersökningstillstånd vad
gäller gas inom de just nu tvistiga områdena påverkar detta Igrenes
fortsatta verksamhet tämligen marginellt. Verksamheten inom
Morafältet kommer att intensifieras och andra områden lämpliga för
gasprospektering kommer att identifieras.

Igrenes ansökningar om tillstånd med avseende på olja berörs inte av
detta ärende eftersom Igrene har separata tillstånd betr olja inom
dessa områden och dessa tillstånd har senare förfallodagar.

Med hänsyn till den information Bolaget lämnat i detta pressmeddelande
upphävs handelsstoppet i bolagets aktie från och med handelns öppnade
den 10 december 2015.

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs
Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts,
och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren
metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har
undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av
den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/igrene-overklagar-bergsstatens-beslut...
http://mb.cision.com/Main/11631/9881922/455013.pdf
http://mb.cision.com/Public/11631/9881922/85b36eb8cb96f49b.pdf
http://mb.cision.com/Public/11631/9881922/a21e55e81f217303.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.