Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-16

Igrene: KALLELSE

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 21 januari 2016 kl 18.00 i Moraparken
Konferens, Parkvägen 1, Mora.

Kaffe och smörgås serveras från kl 17.00.
Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 januari 2016, dels
anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 18 januari
2016 kl 16.00, per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 36, 792
50 Mora, alternativt per e-mail till info@igrene.se eller per telefon
070-6506226. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste för att äga rösträtt vid årsstämman, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast den 15 januari 2016. Detta innebär att
aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren. Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 7
januari 2016 att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
www.igrene.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare
som begär det och uppger sin adress.

Föredragningslista

1. Årsstämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31.
9. Beslut
- Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
- Om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- Om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
10. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter, valberedningen och revisor.
11. Val av styrelseledamöter och av revisor.
12. Val av valberedning.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Årsstämman avslutas.

Handlingar inför årsstämman.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för
aktieägarna under minst två veckor före årsstämman och kan beställas
via ovan angiven e-postadress eller telefon. Förslag betr punkterna
10, 11 och 12 i agendan för årsstämman kommer att presenteras i ett
pressmeddelande i god tid före årsstämman.

Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut per e-post
till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos AB Igrene.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för
kallelsen till 7 376 020 st, representerande lika många röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Mora 2015-12-16
AB Igrene (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/kallelse,c9884567
http://mb.cision.com/Main/11631/9884567/456903.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.