Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Igrene: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305 ("Bolaget"), kallas härmed
till årsstämma måndagen den 28 januari 2019 kl. 18.00 i Moraparken
Konferens, Parkvägen 1, Mora. Kaffe och smörgås serveras från kl.
17.00.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 januari 2019, dels anmäla
sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 25 januari 2019,
per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora, eller
per e-mail till info@igrene.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer,
e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att
äga rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara
verkställd senast den 22 januari 2019. Detta innebär att aktieägare i
god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt i original och registreringsbevis bör i
god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna
adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär
kommer senast från och med den 2 januari 2019 att finnas tillgängligt
på Bolagets hemsida www.igrene.se samt på Bolagets kontor och skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

B. Ärenden på stämman

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD:s anförande.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017-09-01-2018-08-31.

9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

11. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning.

12. Val av styrelseledamöter och revisor.

13. Val av valberedning.

14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.

15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

16. Stämman avslutas.

Förslag till beslut m.m.

Punkt 9 b; Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultatet och det balanserade resultatet
behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att
ingen utdelning lämnas.

Punkt 10; Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god
tid före Årsstämman

Punkt 11; Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och
valberedning

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god
tid före Årsstämman

Punkt 12; Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god
tid före Årsstämman

Punkt 13; Val av valberedning

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god
tid före Årsstämman

Punkt 14; Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och
konvertibler

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning,
tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt
2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier
som vid nyemission emitteras med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt får vara högst 3 500 000. Syftet med bemyndigandet och
skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens
handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt
utveckling. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska
teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antalet aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 14 ovan erfordras att beslutet
biträds av aktieägare som företräder minst två? tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för
aktieägarna under minst tre veckor före stämman och kan beställas via
ovan angiven e-postadress eller telefon. Handlingarna kommer utan
aktieägares anmodan att sändas ut per e-post till de aktieägare vars
e-postadress finns registrerad hos Bolaget.

Styrelsen och verkställande direktören ska enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar
om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
Bolagets ekonomiska situation.

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för
kallelsen till 10 895 469 stycken, representerande lika många röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

________________________
Mora i december 2018

AB Igrene (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/kallelse-till-arsstamma,c2705764
https://mb.cision.com/Main/11631/2705764/967291.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.