Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Igrene: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305, kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 13 juni 2016 kl. 18.00 i Moraparken
Konferens, Parkvägen 1, Mora. Kaffe och smörgås serveras från kl.
17.00.

Före stämman inbjuds aktieägarna att besöka Morafältet och på plats få
information om pågående tester med produktion av gas. Gemensam avfärd
sker kl 15.00 från Moraparken.

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 juni 2016, dels
anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 10 juni
2016 kl. 16.00, per telefon 070-650 62 26 eller per post till AB
Igrene (publ), Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora, alternativt per e-post
till info@igrene.se. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera
sina aktier måste för att äga rösträtt vid bolagsstämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 7 juni 2016. Detta
innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin
önskan härom till förvaltaren. Fullmaktsformulär kommer senast från
och med den 7 juni 2016 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
www.igrene.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare
som begär det och uppger sin adress.

Anmäl samtidigt om ni önskar delta vid besöket på Morafältet före
stämman.

Föredragningslista

1. Bolagsstämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om nyemission av aktier.

8. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, innebärande
att även kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast sex
veckor och senast 4 veckor före stämman.

9. Bolagsstämman avslutas.
Handlingar inför den extra bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas
tillgängliga för aktieägarna under två veckor före den extra
bolagsstämman och kan beställas via ovan angiven e-postadress eller
telefon. Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut
per e-post till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos
AB Igrene.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för
kallelsen till 7 376 020 st, representerande lika många röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag mm

Punkt 7 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta
om nyemission av aktier.

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att vid ett eller
flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma och med möjlighet
till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om att
öka aktiekapitalet i AB Igrene genom nyemission av aktier. Betalning
för nyemitterade aktier skall kunna erläggas kontant, genom kvittning
eller med betalning genom apport. Vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt skall emissionskursen vara bestämd på marknadsmässiga
grunder och omfatta nyemission av högst 1 000 000 aktier (13,5 %).

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Punkt 8. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Enligt gällande bolagsordning kan kallelse till extra bolagsstämma som
inte behandlar fråga om ändringa av bolagsordningen, ske tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsens förslag innebär
att bolagsordningen ändras så att kallelse till extra bolagsstämma
alltid skall ske tidigast sex veckor och senast 4 veckor före
stämman.

Mora 2016-05-10

AB Igrene (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,c200...
http://mb.cision.com/Main/11631/2005710/513448.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.