Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-24

Igrene: Kallelse till extra bolagsstämma i AB Igrene (publ)

Aktieägarna i AB Igrene (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 13.00, på Mora Parken Konferens i
Mora. Deltagande och anmälan för den som önskar delta i stämman ska
dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken den 18 oktober 2019, dels anmäla sin avsikt att delta till
bolaget senast den 18 oktober 2019. Anmälan ska ske skriftligen till
AB Igrene, Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora, per e-post info@igrene.se
eller per telefon 070-650 62 26. Vid anmälan vänligen uppge
namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och
telefon-nummer.

Anmälan ska även innehålla uppgifter om det antal biträden (högst två)
som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som
företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet
som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband
med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst två år
från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
utvisande behörig firmatecknare. Den, som låtit förvaltarregistrera
sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering
kan vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid så att sådan
omregistrering ska hinna verkställas.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Beslut om att ändring av bolagsordningen, se punkt 6 nedan.

7. Beslut om föreslagen företrädesemission, se punkt 7 nedan.

8. Bemyndigande för styrelse och VD att vidta formella ändringar i
samband med registrering.

Förslag till beslut

Punkt 6, Beslut om ändring av bolagsordning

Med anledning av föreslagen företrädesemission samt utestående
konvertibler och teckningsoptioner föreslås det att ändra
aktiekapitalets gränser till lägst 1 311 546,90 kr till högst 5 246
187,60 kr, nuvarande gränser är lägst 550 000,00 kr och högst 2 200
000,00 kr. Antal aktier föreslås ändras till lägst 13 115 469 stycken
till högst 52 461 876 stycken aktier. Nuvarande gränser är lägst 5
500 000 stycken och högst 22 000 000 stycken.

Bolaget beräknar att det ökade utrymmet måste skapas för att
företrädesemission skall kunna genomföras till föreslagen nivå, se p
7.

För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med
mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 7, beslut om föreslagen företrädesemission.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att genomföra en
företrädesemission med följande villkor. En, vid avstämningsdagen den
8 november 2019 innehavd aktie ger en teckningsrätt. En teckningsrätt
ger rätt att teckna 1 ny aktie till en kurs om 1,70 kr.

Om emissionen blir fulltecknad så uppgår antal aktier efter genomförd
föreslagen företrädesemission till 26 230 938,00 st och
aktiekapitalet uppgår till 2 623 093,80 kr. Aktiekapitalet ökar från
1 311 546,90 kr till 2 623 093,80 kr. Vid full teckning tillförs
Bolaget ca 22,3 Mkr före emissionskostnader, vilka vid tidpunkten för
kallelsen inte med säkerhet kan beräknas.

Teckningsperioden skall löpa från och med den 12 november till och med
den 26 november 2019. Fullständigt förslag till beslut anslås senast
nedan datum.

Punkt 8, Bemyndigande för styrelse och VD att vidta formella ändringar
i samband med registrering.

Styrelsen och vd bemyndigas att vidta mindre justeringar av
ovanstående beslut som kan bli nödvändiga i samband registreringen av
ovan beskrivna transaktioner.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen, kommer att press- meddelas samt hållas tillgängliga
på Bolagets kontor på Skålmyrsvägen 36 i Mora fr.o.m. den 8 oktober
2019, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress eller e-postadress.

Mora den 24 september 2019

AB Igrene (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta
Mats Budh, tf VD mats.budh@igrene.se +4670 650 62 26

Om Igrene AB

Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna.
Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000
aktieägare. Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för
377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater. Igrene
har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett
stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa
hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas. Arbetet med att
försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår. I juni
månad 2019 har Igrene ansökt hos Bergsstaten om brytningskoncession
(produktionstillstånd) inom det så kallade Morafältet.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora
områden av den del av Siljansringen som ligger utanför
nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller
gasen instängd, är goda. Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/igrene/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-a...
https://mb.cision.com/Main/11631/2909930/1108903.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.