Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Igrene: Kvartalsrapport för tredje kvartalet

KVARTALET - 1 MARS till 31 MAJ, 2018

Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgår till - 2 061
KSEK (- 1 182)

Resultat per aktie för kvartalet, - 0,24 SEK (-0,14)

DELÅRET - SEPTEMBER 1, 2017 till MAJ 31, 2018

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till - 5 829
KSEK (- 4 386)

Resultat per aktie för perioden, - 0,67 SEK (-0,51)

Bolagets soliditet uppgår till 91,5% (96,1 %)

VD:s kommentar

Väsentliga händelser under kvartal tre

Borrningar och tester
Produktionshål 2
Testutrustningen har konstruerats om och under april kunde det
kritiska ombyggnadsarbetet av produktionsbrunnen framgångsrikt
genomföras. Totalt injicerades ca 2 700 kubikmeter vatten i brunnen
för att stabilisera gastrycket och möjliggöra utbyte av
brunnshuvudet. Evakueringen av vatten, inför produktionstestet,
stötte på svårigheter vilket krävde att utpumpningsinstallationen
fick modifierades under maj månad. Utpumpning av vatten, vilket krävs
för att få återfå gasproduktionen i brunnen, startade i början av
juni.

Kärnborrningar
Ett viktigt syfte med kärnborrningar är att vi vill bygga men också
verifiera beräknings-modellen för den möjliga källan till
gasförekomsten.

Under kvartal 3 avslutades 2 stycken kärnborrhål inom Mora fältet. I
ett av dessa blev det påvisat gas på 345 meters djup.

Undersökningstillstånd
Bolaget har från Bergsstaten fått beviljat 4 års förlängning av
undersökningstillståndet gällande Siljansringen-Ryssa 3.

Ansökan om utvinnings och miljötillstånd
Den 29 maj hade vi ett bra och konstruktivt samrådsmöte med
representanter för Länsstyrelsen i Dalarna och Mora kommun där det
fokuserades på innehållet i den kommande ansökan och därmed
underlätta tillståndsprocessen. Separat samråd har också avhållits
med några markägare och räddningstjänsten. Fler samråd kommer
avhållas under kvartal 3.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

Borrningar och tester
Produktionshål 2

Utpumpning av vatten startade i början av juni. Initialt ett lågt
flöde för varsam inkörning av den nya utrustningen, men successivt
ökande och strax innan midsommar hade tidigare injicerad mängd vatten
pumpats ut. Gasflödet kom igång efter en veckas pumpning. Den nya
gasutrustningen, ledningar och flödesmätare kunde efter
tryckuppbyggnad provköras vid samma betingelser som vid senaste
testkörningen i november. Ett gasflöde på 1 800 Nm3/hr kunde då
konstateras. Vid kontinuerlig drift av gasbrunnen stabiliserades
gasflödet på en lägre nivå. Över en 14 dagars testperiod blev
genomsnittet ca 50 Nm3/hr. Denna avvikelse tillsammans med det faktum
att utpumpat vatten varit kallare än tidigare har varit föremål för
analys. Flera olika tester och försök har gjorts under sista veckan
och det har konstaterats att bottenformationen i brunnen är igensatt
av metanhydrater. Det djupare inloppet till brunnen är blockerat på
nivån 370 meter och brunnen flödar endast från nivåer på ca 200
meters djup.

Metanhydrat är en is-liknande sörja bestående av i vatten innesluten
metangas. Vid rätt blandning av metangas och vatten kan det bildas
redan vid 35 bars tryck och 5-10 °C.

Tillsammans med internationell expertis pågår nu ett intensivt arbete
med att identifiera och testa rätt lösning för att lösa upp och även
framöver undvika fortsatt problematik med metanhydrater

Kärnborrningar
För att lokalisera ytterligare ett produktionshål, har
kärnprovborringar utförts i området kring testplatsen. I ett av dessa
har gasinsläpp konstaterats på 5 olika nivåer ned till ett djup av
500 meter. Borrningen av det nya produktionshålet, ned till 1 000 m,
kommer påbörjas i sommar

Undersökningstillstånd
Bolaget har ansökt om ytterligare ett års förlängning på
undersökningstillståndet gällande Ryssa 1 i Siljansringen.

Kapitalanskaffning
Den 19 juni ingick Bolaget ett avtal, med den danska fonden Formue
Nord Markedsneutral A/S, ett fristående danskt
kapitalförvaltningsföretag. Avtalet möjliggör att finansieringen av
verksamheten säkras från juli 1, 2018 och under perioden då bolaget
ansöker om tillstånd för utvinning och produktion, definiera
konstruktionsbasen för en anläggning för flytande naturgas samt
anlägger och testar ytterligare 3-4 produktionshål.

Avtalet innebär att AB Igrene kommer att genomföra en
företrädesemission under augusti/ september 2018. Bolaget har också
ingått ett avtal om en konvertibelbaserad sk Equity Line om 15 Mkr.
Likviditeten i bolaget fram till nyemissionen garanteras av Formue
Nord via ett cirka tre månaders brygglån om 6 Mkr, vilket kommer löpa
över sommaren och fram till dess emissionen är genomförd. Formue Nord
har även förbundit sig att utställa emissionsgarantier om högst 10
Mkr i den planerade företrädesemissionen.

Avtalet innebär att parterna har kommit överens om de huvudsakliga
villkoren för konvertibelfaciliteten, men det förutsätter
aktieägarnas godkännande vid en kommande extra bolagstämma i AB
Igrene den 27 augusti 2018. Ytterligare information kommer att
bifogas kallelsen till denna stämma.

Tredje kvartalets resultat

Bolaget redovisar inga intäkter. Kostnaderna uppgår till 2 061 KSEK (1
182), varav en väsentlig del avser kostnader för provtagningar och
analyser samt övriga konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som
har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i
balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla
fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat-
räkningen. Direkta kostnader för borrhåll bokförs som
anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under
5 år. Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår för perioden till
136 KSEK (151). Bolagets resultat för perioden motsvarar -0,24 SEK
per aktie.

Likviditet och finansiering

Den 31 maj 2018 uppgick Bolagets likvida medel till 2 455 KSEK.
Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 31 maj 2018 uppgick Bolagets eget kapital till 16 955 KSEK varav
868 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och
resterande 14 969 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick vid samma datum till 91,5%.

Anställda

Bolaget har tre (3) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd
verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulter.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight (tidigare
AktieTorget) under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476.
Aktiekapitalet är fördelat på 8 677 670 aktier med ett kvotvärde om
0,10 SEK.

Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.
Antalet aktieägare uppgår till cirka 2 500 st.

Aktiekursen har under perioden stabiliserat sig på nivån 6,50 kr per
aktie, under relativt liten handel.

Redovisningsprinciper

Bolagets redovisning upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1 (K3 reglerna).

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt
följande plan:

22 oktober 2018 Bokslutskommuniké

24 januari 2019 Kvartalsrapport Q1

19 april 2019 Halvårsrapport

Vid ytterligare frågor, kontakta Lars Svensson, VD
lars.svensson@igrene.se, telefon: 0702 95 30 70

Om Igrene
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål
förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i tretton år. Bolaget har
undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av
den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju
områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några
platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/kvartalsrapport-for-tredje-kvartalet,...
http://mb.cision.com/Main/11631/2578120/880850.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.