Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Igrene: Kvartalsrapport för tredje kvartalet för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 mars - 31 maj 2016

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till - 1 686
KSEK (- 1 636 )

Resultat per aktie för perioden, - 0,23 SEK (-0,23)

Bolagets soliditet uppgår till 93,5% (92,2)

Lyckat test med produktion av gas

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Nya undersökningstillstånd för gas och olja

I tidig mars ansökte Igrene om nya undersökningstillstånd för åtta
områden inom Siljansringen. Efter samråd med Mora kommun återtogs en
ansökan då den kolliderar med kommunens utbyggnadsplaner för bostäder
mm. Bergsstaten beviljade tillstånd för samtliga områden.

Utifrån helt nya prospekteringsmetoder med bland annat
satellitmätningar (remote sensing data frequency resonance
processing) kommer Igrene att utöka sina undersökningar inom dessa
områden, som omfattar drygt 9.078 hektar.

ICONOIL Group Ltd

ICONOIL hade en option med rätt att teckna högst 357 142 nya aktier à
14 kronor styck senast den 15 mars 2016.

ICONOIL valde att inte utnyttja sin optionsrätt före den 15 mars utan
framförde önskemål att få denna möjlighet att teckna aktier
framflyttad till den 15 juni 2016 på för övrigt oförändrade villkor.

En framflyttad tidpunkt för teckningsoptionerna innebär dock att ett
nytt beslut måste fattas av aktieägarna på en bolagsstämma och
styrelsen valde att skjuta på denna fråga och inte ta upp förslaget
på den extra stämma som avhölls den 13 juni 2016, se nedan.

Test med produktion av gas

I början av maj månad startade Igrene aktiveringen av det 220 meter
djupa hålet i Morafältet. Med en pump speciellt anpassad för detta
hål har bolaget sänkt mottrycket i hålet och därmed fått igång
inströmning av gas i hålet.

Under en mycket begränsad tid har mätningar gjorts avseende dels de
volymer av metangas som kommer med det vatten som pumpas upp sedan
avgasas i en speciell tank där gasen frigörs när trycket utjämnas,
dels den gas som samtidigt frigörs direkt i hålet.

Mätningarna förväntades ge en uppfattning om gasmängden i relation
till mängden vatten samt den totala mängden gas som kan utvinnas på
relativt litet djup.

Detta test kom att överträffa allas förväntningar. Under de tre dygn
testet pågick eska-lerade gasproduktionen konstant och till slut kom
avgasningsprocessen nere i hålet igång av sig själv utan att vatten
behövde pumpas upp.

Testet avbröts för att undvika risk för blow out (okontrollerat
utflöde av gas). Det kan konstateras att Igrene på denna plats har
kontakt med en gasreservoar med fri gas.

Det är för närvarande omöjligt att bedöma reservoarens storlek.
Ytterligare borrningar och fullskaletester måste göras för att få
besked härom.

Under det test som genomfördes kunde Igrene på plats mäta tryck,
volymer, temperaturer

och kvaliteten på gasen. Dessa provtagningar visar att koncentrationen
av metangas är så

hög som 96-97%.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

Undersökningstillstånd för olja

Igrenes ansökan om förlängning i ytterligare fyra år (år 7-10) av
undersökningstillstånd

avseende olja för fem områden med en total areal om 14.183 hektar
avslås av Bergs-

staten. Igrene har överklagat Bergsstatens beslut till
Förvaltningsrätten.

Extra bolagsstämma den 13 juni

Bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma och med möjlighet till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om att öka
aktiekapitalet i AB Igrene genom nyemission av aktier. Betalning för
nyemitterade aktier skall kunna erläggas kontant, genom kvittning
eller med betalning genom apport.

Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen
vara bestämd på marknads-mässiga grunder och omfatta nyemission av
högst 1 000 000 aktier.

Nytt produktionshål och fullskaletest med produktion av metangas

Ett nytt produktionshål har påbörjats i det område där Igrene redan
borrat två hål. Hålet kommer att utföras som ett framtida
produktionshål. Hålet har vid markytan en diameter med foderrör om
10" ner till 100 meters djup. Därefter sätts ett 7" foderrör ner till
250 meters djup varefter det borras 6" i öppet berg. Avsikten är att
hålet skall bli så djupt att de sedimentära bergarterna ner till ca
400 meters djup (caprock) passeras. Därunder finns söndersprucket
urberg som är reservoarer för gas, som kommer från än större djup.

Målsättningen är att nå minst 500 meters djup och borrningarna utförs
med s.k BOP

(blow out preventer), som skall förhindra okontrollerat utflöde av
gas.

På nivån 250 meter kommer en tre veckor lång testperiod att genomföras
med produk-

tion av gas och diverse tester för att mäta gasvolymer, kvalitet,
tryck, uthållighet mm.

Dock kommer inte några prover att tas för att kontrollera gasens
ursprung eftersom hå-

let är för grunt för att detta skall vara meningsfyllt.

På nivån 500 meter följer en fem veckor lång testperiod med produktion
av gas för att bl.a

mäta gasvolymer, kvalitet, tryck, uthållighet. Under denna test kommer
prover att tas

från reservoarer under sedimenten (caprock) för att sedan analyseras
med avseende på

gasens ursprung.

Analyser av de första gasproverna

Ett laboratorium i Norge har levererat svar på de analyser som gjorts
på de prover som togs i början av maj i det 220 meter djupa
undersökningshålet i Morafältet (se ovan).

Rapporten säger

att gasen innehåller upp till 97% metan med små mängder etan och där
finns

spår av propan och helium

att halten av metan ökade under de tre dygn testet pågick

att analyserna visar att gasen kan ha både termogeniskt och biogeniskt
ur-

sprung

att förekomsten av icke önskvärda men försumbara halter av gaser, typ
CO2

och N2, dvs koldioxid och kvävgas, tycks bero på att provtagningarna

genomförts ovan mark.

Igrenes slutsatser av denna korta test och analyser av prover från
denna

är

att halten av metan ökade under de tre dygn testet pågick vilket
överträffar

bolagets förhoppningar

att under dag tre nåddes ett stadium där fri gas flödade från
reservoaren

att det sannolikt är en termogenisk process som åstadkommer denna gas-

bildning men där finns också biogenisk gas alldenstund proverna tagits

på vatten och gas från det sedimentära berget vid markytan, varvid risken

är uppenbar att proverna kontaminerats.

Tredje kvartalets resultat

Bolaget redovisar inga intäkter. Kostnaderna uppgår till 1 686 KSEK (1
636), varav en väsentlig del avser kostnader för provtagningar och
analyser samt övriga konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som
har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i
balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla
fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat-
räkningen. Direkta kostnader för borrhåll bokförs som
anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under
5 år. Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår för perioden till
758 KSEK (325). I posten ingår för denna period en
engångsnedskrivning av två borrhål i Morafältet som fått gjutas igen
av säkerhetsskäl. Bolagets resultat för perioden motsvarar -0,23 SEK
per aktie.

Likviditet och finansiering

Den 31 maj 2016 uppgick Bolagets likvida medel till 3 568 KSEK.
Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 31 maj 2016 uppgick Bolagets eget kapital till 11 574 KSEK varav
737 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och
resterande 9 719 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick vid samma datum till 93,5%

Anställda

Bolaget har en (1) person anställd. Därutöver finns en inhyrd
verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på AktieTorget under
kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är
fördelat på 7 376 020 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga
aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Antalet aktieägare uppgår till mer än 2 000 st.

Aktiekursen har under perioden stabiliserat sig på nivån 25 kr per
aktie, under relativt livlig handel.

Redovisningsprinciper

Bolagets redovisning upprättas från och med föregående räkenskapsår i
enlighet med Bokförings- nämndens allmänna råd 2012:1 (K3 reglerna).

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt
följande plan:

21 oktober 2016 Bokslutskommuniké

20 januari 2017 Kvartalsrapport Q1

21 april 2017 Halvårsrapport

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör
mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål
förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tolv år. Bolaget har
undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av
den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju
områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några
platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/kvartalsrapport-for-tredje-kvartalet-...
http://mb.cision.com/Main/11631/2049736/542799.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.