Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-11

Ilkka-Yhtymän osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

Ilkka-Yhtymä Oyj        Osavuosikatsaus 11.5.2021, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2021

TAMMI-MAALISKUU 2021
- Liikevaihto 11 510 tuhatta euroa (10 140 tuhatta euroa)
- Liiketappio 212 tuhatta euroa (liiketappio 2 477 tuhatta euroa)
- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 29 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liiketappio 228 tuhatta euroa)
Liikevoitto/-tappio -1,8 prosenttia (-24,4 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 0,3 (-2,2)
- Nettorahoituserät olivat 3 256 tuhatta euroa (-352 tuhatta euroa). Katsauskaudella 1-3/2021 Alma Media Oyj:n osakkeista saadut osinkotuotot 2 698 tuhatta euroa sisältyvät nettorahoituseriin.
- Voitto ennen veroja 3 044 tuhatta euroa (tappio ennen veroja 2 829 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 2 725 tuhatta euroa (-2 437 tuhatta euroa).
- Tulos/ osake 0,11 euroa (-0,10 euroa)
- Omavaraisuusaste 88,2 % (83,8 %)
- Nettovelkaantumisaste -35,1 % (-36,8 %)

AVAINLUVUT

(1000 eur)1-3/ 20211-3/ 20201-12/ 2020   
Liikevaihto11 51010 14045 805   
Liikevoitto/ -tappio-212-2 47714 528   
Voitto/ tappio ennen veroja3 044-2 82918 567   
Osakekohtainen tulos, (EUR)0,11-0,100,74   
        
Liikevoittoon/ -tappioon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät: 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista-3416815 834  
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874-1 874  
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos-207-194-822  
Yrityshankinnan kulut -350-393  
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio29-2281 783  


TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Edelleen jatkunut koronapandemia on vaikuttanut konsernin liiketoimintaan myös vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Poikkeustilanne näkyi erityisesti ilmoitus- ja painotyömyynnin kehityksessä tammi- ja helmikuussa. Maaliskuun osalta kehitys tasoittui edelliseen vuoteen verrattuna, kun vertailuvuosikin sisälsi pandemian toimintaa heikentävän vaikutuksen. Rokotusten edetessä ja pandemian vaikutusten lieventyessä ei konsernin liiketoiminnoissa enää ole toteutettu sopeutustoimia. Poikkeustilanteen aiheuttamat toimintatapojen muutokset näkyivät kuitenkin edelleen yleiskulujen laskuna esimerkiksi matkakulujen osalta.

Media- ja markkinointipalveluiden liikevaihto laski alkuvuoden aikana 1,4 % ja oli 7 179 tuhatta euroa (7 283 teur). Liikevaihdon lasku johtui erityisesti ilmoitustuottojen 12,9 prosentin laskusta edelliseen vuoteen verrattuna. Koronapandemia on edelleen vaikuttanut merkittävästi koko Suomen mediamainontaan kaikissa mediaryhmissä. Tammi-maaliskuun kumulatiivinen muutos mediamainonnassa yhteensä oli -8,9 %, painetuissa sanomalehdissä -13,4 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä -21,7 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).

Media- ja markkinointipalveluiden liikevoitto sisältää koronakriisin vuoksi myönnettyä valtionavustusta journalistisen sisällön edistämiseen. Tämä valtionavustus 371 tuhatta euroa on kokonaisuudessaan kirjattu ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen.

Painotoimialan yleinen markkinatilanne Suomessa on jatkunut tiukkana painovolyymien laskiessa. Koronapandemian negatiiviset vaikutukset näkyivät painopalveluiden ulkoisen liikevaihdon kehityksessä. Painopalveluiden ulkoinen liikevaihto laski alkuvuoden aikana 22,1 % ja oli 927 tuhatta euroa (1 190 teur).

Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihto laski alkuvuoden aikana 3,9 % ja oli 3 405 tuhatta euroa (3 541 teur). Kyseinen liiketoiminta toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja 83 % liikevaihdosta oli jatkuvalaskutteista. Nämä jatkuvalaskutteiset palvelut kasvoivat 2 %, kun muut palvelut laskivat 25 %.

Vallitsevat poikkeusolot ovat lyhyellä aikavälillä vaikuttaneet heikentävästi myös Liana Technologiesin liiketoimintaan. Pitkällä aikavälillä pandemian kuitenkin arvioidaan lisäävän yrityksille suunnattujen digitaalisten palveluiden kysyntää. Liiketoiminnan painottuessa tavoitteidemme mukaisesti jatkuvalaskutteiseen toimintaan, näkyvät pandemian liiketoimintaa heikentävät lyhyenkin aikavälin vaikutukset vasta viiveellä liikevaihdossa. Vastaavasti digitaalisen liiketoiminnan kysynnän kasvu näkyy vasta pidemmän aikavalin kuluessa vaikutuksina jatkuvalaskutteisessa liikevaihdossa.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 13,5 prosenttia ja oli 11 510 tuhatta euroa (10 140 teur). Konsernin vertailukauden 2020 liikevaihtoon sisältyy konserniin 8.1.2020 hankitun Liana Technologies Oy:n hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874 tuhatta euroa. Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 1,4 %. Ilmoitustuotot laskivat 12,9 % ja sisältötuotot 1,6 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 33,8 %. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 22,1 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 3,9 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 2,0 % ja muiden palveluiden liikevaihto laski 25,1 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 406 tuhatta euroa (68 teur). Katsauskaudella 1-3/2021 media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy I-Mediat Oy:n saama median koronatuki 371 tuhatta euroa.

Tammi-maaliskuun kulut olivat 12 087 tuhatta euroa (12 840 teur). Kulut laskivat 5,9 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 7,3 %. Henkilöstökulut kasvoivat 1,0 % ja poistot kasvoivat 11,1 %. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 25,0 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -34 tuhatta euroa (168 teur). Konsernin liiketappio oli 212 tuhatta euroa (2 477 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli -1,8 (-24,4). Liiketappioon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -241 tuhatta euroa (-2 249 teur). Osakkuusyhtiötuloksen (-34 teur) lisäksi katsauskaudella 2021 liiketappioon sisältyy 207 tuhatta euroa hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä. Vertailukauden 2020 liiketappioon sisältyy osakkuusyhtiötuloksen (168 teur) lisäksi 2 417 tuhatta euroa yrityshankintaan liittyviä kuluja ja hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä. Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 29 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liiketappio 228 teur) eli 0,3 % (-2,2 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto kasvoi 531 tuhatta euroa ja painopalvelujen liikevoitto laski 42 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto laski 143 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-maaliskuussa 3 256 tuhatta euroa (-352 teur). Katsauskaudella 2021 nettorahoituseriin sisältyy 2 698 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkotuotot olivat 117 tuhatta euroa (21 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 108 tuhatta euroa (73 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Ko...

Författare GlobeNewswire