Du är här

2017-08-25

Image Systems AB: Delårsrapport för Image Systems AB (publ) januari - juni 2017

Låg fakturering men stark orderingång

Andra kvartalet 2017

· Intäkterna uppgick till 31,6 (34,2) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,3
(1,8) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -3,2 (0,2) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -3,3 (0,0) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,09 (0,00) kr
· Orderingången uppgick till 41,1 (30,7) Mkr
· Orderstocken uppgick till 43,8 (32,9) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 63 (77) procent
Första halvåret 2017

· Intäkterna uppgick till 60,6 (54,2) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,1
(-2,4) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-5,6) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -4,9 (-6,0) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,16) kr
· Orderingången uppgick till 72,6 (63,6) Mkr
· Orderstocken uppgick till 43,8 (32,9) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 65 (70) procent
Händelser efter rapportperiodens utgång

· Motion Analysis erhåller order från sin amerikanska partner
Specialised Imaging om ca 1,3 MSEK

VD har ordet

Det förbättrade konjunkturläget, särskilt inom sågverksindustrin
avspeglar sig i koncernens orderingång, som för det andra kvartalet
är betydligt högre än föregående år. RemaSawco erhöll en order på 6
Mkr från Trinity Korbel Inc., i USA vilket får anses vara ett kvitto
på verkligt genombrott på den amerikanska marknaden. Bruttomarginalen
sjönk något till följd av att vi lyckats i våra ansträngningar att
sälja in totallösningar vilket innebär att försäljningen får en
större andel hårdvara. Under det första halvåret har ett arbete för
att sänka koncerngemensamma kostnader genomförts, vilket resulterat i
en besparing om ca 25 procent.

RemaSawco
Orderingången har varit god med genombrott i Nordamerika samt
gynnsamma marknads-förhållanden i Skandinavien. Vi ser idag att
sågverken globalt står starka och vi förväntar oss ett högt tryck
under kommande kvartal. Intäkterna sjönk något jämfört med föregående
år, men dessa förväntas återställas innan årets slut. Ett aktivt
arbete pågår för att internationalisera affärsområdet med förhoppning
att utöka exportframgångarna i Nordamerika till andra internationella
marknader.

Motion Analysis
Orderingången var även stark på Motion Analysis, rakt över de
geografiska marknaderna. Intäkterna för kvartalet har varit något
lägre jämfört med föregående år men på halvåret är intäkterna något
bättre. Bolaget har under det andra kvartalet erhållit de första
systemordrarna för DIC, vilket innebär att ansträngningarna att
påbörja systemförsäljning börjar ge verkan. Efterfrågan på marknaden
är fortsatt stabilt hög.

Nettoomsättning och resultat

Andra kvartalet

Orderingången uppgick till 41,1 (30,7) Mkr och orderstocken uppgick
per 30 juni till 43,8 (32,9) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 31,6
(34,2) Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 63 (77) procent. Den lägre
bruttomarginalen är beroende på ökad en försäljning av framförallt
produkter med högre andel inköpt hårdvara.

Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,3 (1,8)
Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 1,9 (1,6)
Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till
1,6 (1,6) Mkr. Resultatet efter skatt för uppgick till -3,3 (0,0)
Mkr.

Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde
redovisas på sidan 4.

Första halvåret

Orderingången ökade med 9,0 Mkr till 72,6 (63,6) Mkr. Orderstocken
uppgick per 30 juni till 43,8 (32,9) Mkr, en ökning med 10,9 Mkr.
Nettoomsättningen ökade med 6,4 Mkr, till 60,6 (54,2) Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 65 (70) procent. Den något lägre
bruttomarginalen beror på en högre andel försäljning av produkter med
inköpt hårdvara.

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1,1 (-2,4)
Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 3,6 (3,2)
Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till
3,2 (3,2) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -4,9 (-6,0) Mkr. Intäkterna och
rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på
sidan 4.

Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,8
(2,2) Mkr varav 3,0 (2,1) Mkr avser balanserade utvecklingskostnader.
Disponibla likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick
per den 30 juni 2017 till 6,3 (7,6) Mkr. Soliditeten uppgick den 30
juni 2017 till 59 (62) procent. Det operativa kassaflödet uppgick
till -1,6 (-1,9) Mkr. Nettoskuld-sättningsgraden uppgick till 0,2
(0,1) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco
RemaSawco är inne i en intensiv utvecklingsfas av AIS, ett system som
kombinerar modern optisk 3D-mätning med en röntgenmätram och
integrering av mätdata till övriga system inom sågverket. AIS ligger
inom ramen för det framtida digitala sågverket, där RemaSawco
tillsammans med Moelven, Schneider Electric, Vinnova och andra
intressenter leder denna utveckling.

Motion Analysis
Motion Analysis huvudsakliga utvecklingsarbete bedrivs under 2017 för
att ta fram en ny teknikplattform för att fortsatt erbjuda marknaden
de bästa produkterna samt att med full kraft kunna konkurrera inom de
nya segment inom vilka affärsområdet numera verkar. Kontinuerligt
kundanpassningsarbete bedrivs parallellt med egenutveckling.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1,2 (0,2) Mkr och resultat
efter skatt uppgick till -3,0 (-4,0) Mkr. Investeringar i
anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets
disponibla likvida medel uppgick per den 30 juni 2017 till 0,0 (0,4)
Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2017 till
51,8 (56,3) Mkr och soliditeten uppgick till 78 (80) procent.

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 68 (70).

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår den 30 juni 2017 till 38 231 922 st.

Händelser efter rapportdagen
Motion Analysis har erhållit en order om ca 1,3 MSEK avseende sin
mjukvara TrackEye ifrån sin amerikanska partner Specialised Imaging
Inc. Slutkunden är amerikanska militära provplatser och ordern kommer
att levereras under Q3 2017.

Redovisningsprinciper
Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de antagits av EU. Delårs-rapporten för Image
Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS
34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i
delårsrapporten.

De nya och ändrade standarder och tolkningar som skall tillämpas från
och med 1 januari 2017 har inte haft någon materiell inverkan på
koncernens finansiella rapporter.

I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade
från dem som tillämpades i 2016 års årsredovisning. Arbetet med att
utvärdera effekterna av IFRS 15 pågår.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i
enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 Redo-visning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets
Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av
nyckeltal finns på sidan 7 och relevanta avstämningar finns på sidan
9.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och
leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t ex risker i förändrade
valutakurser.

En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga
risker återfinns i förvaltningsberättelsen och

under not 3 i årsredovisningen för 2016. Inga väsentliga nya eller
förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under
kvartalet.

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Styrelsens försäkran

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Linköping den 25 augusti 2017

Styrelsen

Thomas Wernhoff Ulrika Hagdahl Örjan Johansson

Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Jan Swedin Johan Friberg

Styrelseledamot Verkställande direktör

Kommande rapporteringstillfällen:

Delårsrapport juli-september 2017: 27 oktober 2017
Bokslutskommuniké 2017: 8 februari 2018

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg
för offentliggörande den 25 augusti 2017 klockan 13.00.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på
bolagets webbplats www.imagesystems.se

Kontaktpersoner hos Image Systems:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100. E-post
johan.friberg@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100. E-post
klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping.
Organisationsnummer 556319-4041.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande
leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling.
Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya
och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad
framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal
branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden,
RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda
på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge.
År 2016 omsatte koncernen 124 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq
Stockholmsbörsens Small Cap-lista och handlas under tickern IS. För
ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/image-systems-ab/r/delarsrapport-for-image-sys...
http://mb.cision.com/Main/7480/2333674/714027.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.