Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Image Systems AB: Delårsrapport för Image Systems AB (publ) januari - mars 2016

En avvaktande inledning på året

Första kvartalet 2016

· Genombrottsorder i Nordamerika för RemaSawco
· Intäkterna uppgick till 20,0 (24,7) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till -4,2
(0,3) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-1,3) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -6,0 (-2,7) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,29) kr
· Orderingången minskade till 32,9 (42,7) Mkr
· Orderstocken uppgick till 38,2 (46,5) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 77 (74) procent
VD har ordet
Utvecklingen under det första kvartalet har varit något avvaktande på
bolagets huvudmarknader. Vi räknar dock med en successiv förbättring
under året. Den stora ljuspunkten under kvartalet var vår
genombrottsorder i Nordamerika. Anpassningsarbetet av våra produkter
till den nordamerikanska marknaden har tagit betydande resurser hos
både oss och vår partner Raptor. Vi har goda förhoppningar om att
dessa order skall följas av fler.

RemaSawco uppvisade en god orderingång, dock lägre än föregående års
stora orderingång för kvartalet. Under kvartalet har vi vunnit två
strategiskt viktiga affärer om totalt ca 7 Mkr i USA. Affärerna är
tagna tillsammans med RemaSawcos partner Raptor i Kanada.
Beställningarna omfattar dels leverans av ett
kvalitetsavsyningssystem för brädor, RS-Board-Scanner Q, den första
leveransen av systemet på den nordamerikanska marknaden och dels, i
samarbete med Raptor, leverans av ett dimensionsmätsystem för brädor.
Båda affärerna avser kunder i norra Kalifornien. Den avvaktande
investeringsviljan vi sett hos sågverken på våra hemmamarknader under
andra halvåret 2015 fortsatte under första kvartalet i år. Vi börjar
dock se en viss ljusning för de svenska sågverken på grund av den
höga byggaktiviteten. Omsättningen uppgick till 14,3 (18,0) och
EBITDA resultatet uppgick till -3,7 (-0,8) Mkr i huvudsak på grund av
lägre intäkter.

Motion Analysis redovisar en lägre än förra årets stora orderingång
för kvartalet. Flera planerade affärer har senarelagts men vi räknar
med att vinna dessa senare under året. Omsättningen minskade med en
dryg miljon till 5,5 (6,7) Mkr. EBITDA-resultatet sjönk till 1,3
(3,1) Mkr, i huvudsak på grund lägre intäkter och ökade
personalkostnader, vilket är en del i den fortsatta satsningen på
ökad produktutveckling.

Nettoomsättning och resultat
Första kvartalet
Orderingången uppgick till 32,9 (42,7) Mkr och orderstocken uppgick
per 31 mars till 38,2 (46,5) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 20,0
(24,7) Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 77 (74) procent. Rörelseresultatet före
avskrivningar EBITDA uppgick till -4,2 (0,3) Mkr i huvudsak beroende
på lägre intäkter och ökade personalkostnader. Avskrivningar enligt
plan har belastat resultatet med 1,6 (1,6) Mkr, varav avskrivningar
på koncernmässiga övervärden uppgick till 1,6 (1,6) Mkr. Resultatet
efter skatt uppgick till -6,0 (-2,7) Mkr.

Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde
redovisas på sidan 3.

Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1,3
(0,0) Mkr och avser i sin helhet balanserade utvecklingskostnader i
RemaSawco. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av en
checkkredit på 10,0 (10,0) Mkr uppgick per den 31 mars 2016 till 8,9
(4,9) Mkr.

Soliditeten uppgick den 31 mars till 67 (14) procent. Det operativa
kassaflödet uppgick till 0,6 (-4,1) Mkr. Nettoskuldsättningen uppgick
till 0,1 (3,3) ggr.

Forskning och utveckling
Under perioden har bolagets utvecklingsresurser fortsatt arbetet med
bland annat AIS inom RemaSawco samt ett antal kundprojekt inom Motion
Analysis. Flertalet av produkterna kommer att lanseras under 2016.
Applikationen Automatisk Hållfastsortering som är helintegrerad med
RS BoardScannerQ har utvecklats och certifierades i mars 2016 av SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,2 (0,3) Mkr och resultat
efter skatt uppgick till -1,8 (-3,3) Mkr. Investeringar i
anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets
disponibla likvida medel uppgick per den 31 mars 2015 till 0,3 (0,1)
Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2016 till
58,5 (15,4) Mkr och soliditeten uppgick till 84 (negativ) procent.

Närståendetransaktioner
Det kvarvarande ägarlånen uppgår per den 31 mars 2016 till 3,7 Mkr och
löper till 31 december 2016 med en ränta om 8 procent. Amortering och
räntebetalning görs kvartalsvis.

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 69 (68). Jämförelsen störs dock av
att 4 anställda under 2015 Q1 tillhörde det numera avyttrade
affärsområdet Digital Vision.

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår den 31 mars 2016 till 38 231 922 st.

Händelser efter rapportdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens slut.

Redovisningsprinciper
Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de antagits av EU. Delårs-rapporten för Image
Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering och årsredo-visningslagen. De nya och ändrade
standarder och tolk-ningar som skall tillämpas från och med 1 januari
2016 har inte haft någon materiell inverkan på koncernens finansiella
rapporter.

I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade
från dem som tillämpades i 2015 års årsredovisning.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i
enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 Redo-visning för juridisk person.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och
leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t ex risker i förändrade
valutakurser.

En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga
risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i
årsredovisningen för 2015. Några ytterligare väsentliga risker bedöms
inte ha tillkommit under perioden.

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporteringstillfällen:

Delårsrapport april- juni 2016 24 augusti 2016
Delårsrapport juli- september 2016 9 november 2016
Bokslutskommuniké 2016 15 februari 2017

Linköping den 12 maj 2016

Peter Johansson
VD

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Image Systems AB
skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 klockan
13.00 (CET).

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på
bolagets webbplats www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:
Peter Johansson, VD, telefon 013-200 100. E-post
peter.johansson@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100. e-post
klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping.
Organisationsnummer 556319-4041.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande
leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling.
Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya
och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad
framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal
branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden
RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda
på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge.
År 2015 omsatte koncernen 125 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq
Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För
ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se
(http://www.imagesystems.se)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/image-systems-ab/r/delarsrapport-for-image-sys...
http://mb.cision.com/Main/7480/2006889/514990.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.