Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Image Systems AB: Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI - MARS 2019

Kraftigt ökad orderingång och stigande intäkter

Första kvartalet 2019

· Intäkterna uppgick till 44,1 (22,3) Mkr.
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,9
(-1,5) Mkr.

· Rörelseresultatet uppgick till -2,9 (-3,4) Mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 (-3,5) Mkr.
· Orderingången uppgick till 73,3 (27,4) Mkr.
· Orderstocken uppgick till 98,5 (44,3) Mkr.
· Bruttomarginalen uppgick till 60 (83) procent.
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04
(-0,09) kr

VD har ordet

Bolagets första kvartal visar på ett genombrott i
försäljningsansträngningarna och orderingången ligger på samma
rekordnivå som det fjärde kvartalet 2018. Båda bolagen i koncernen
bidrar till ökningen, men RemaSawco står ut genom ett antal större
affärer under perioden. Orderstocken är till stor del planerad för
utleverans under innevarande år och skapar förutsättningar till att
uppnå vårt mål att växa med förbättrad lönsamhet. Det första
kvartalet är traditionellt ett svagt kvartal resultatmässigt i
koncernen, där vi bygger upp projekten för utleverans under
sommarperioden. Intäkterna för RemaSawco under kvartalet är högre än
föregående år, men innehåller utleveranser av inköpt mekanik med låg
marginal vilket sänker bruttomarginalen under kvartalet väsentligt.

Utvecklingen under första kvartalet

RemaSawco

Första kvartalet har präglats av en stark orderingång. Vi kan notera
att Röntgenprodukten som införlivats efter sammangåendet med den
finska verksamheten röner intresse både i Sverige och
internationellt. Den svenska verksamheten har stärkt sitt resultat
ifrån föregående svaga kvartal men den finska delen har haft ett
svagt kvartal som ett resultat av den svaga orderingången i fjärde
kvartalet.

Motion Analysis

Motion Analysis gör ett bra kvartal och fortsätter att leverera sina
produkter med väldigt hög lönsamhet, ca 35% på EBITDA nivå. Under
kvartalet har Motion Analysis öppnat ett försäljningskontor i Kina
för att ytterligare öka ansträngningen på den kinesiska marknaden som
bedöms vara fortsatt växande.

Finansiell information

Första kvartalet

Orderingången mer än fördubblades jämfört med föregående år och ökade
till 73,3 (27,4) Mkr. Orderstocken uppgick per 31 mars 2019 till
98,5 (44,3) Mkr. Intäkterna ökade till 44,1 (22,3) Mkr varav 1,2
(1,7) avser aktiverade utvecklingsutgifter. Bruttomarginalen minskade
till 60 (83) procent, till stor del beroende på en högre andel extern
hårdvara, vilket ger en lägre bruttovinstmarginal. Rörelseresultatet
före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA förbättrades med 2,4
Mkr, uppgick till 0,9 (-1,5) Mkr, varav ändrade redovisningsprinciper
avseende leasing IFRS 16 förbättrade EBITDA resultatet med 0,8 Mkr.
Avskrivningarna ökade med 1,9 Mkr, varav effekten av IFRS 16 ökade
avskrivningarna med 0,6 Mkr, till 3,8 (1,9) Mkr. Finansnettot
försämrades med 0,3 Mkr varav effekten av IFRS 16 försämrade
finansnettot med 0,2 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -3,4
(-3,5) Mkr.

Intäkter och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde
redovisas på sidan 4.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1,2
(2,1) Mkr, varav 1,2 (1,9) Mkr avser aktivering av
utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del
av checkkredit uppgick per den 31 mars 2019 till 25,5 (6,8) Mkr. Det
operativa kassaflödet förbättrades med 13,7 Mkr jämfört med samma
period föregående år till 11,2 (-2,5) Mkr. Soliditeten uppgick per 31
mars 2019 till 57 (67) procent. Nettoskuldsättningsgraden uppgick
till 0,3 (0,1) ggr.

Förvärvsanalysen avseende förvärvet av RemaSawco OY har justerats med
avseende en justering i den ingående balansen vid förvärvet, vilket
inneburit att goodwillposten har ökat med 3,6 Mkr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

RemaSawco har under perioden vidareutvecklat existerande produkter för
att passa in i det digitala sågverket och kunna förse den digitala
plattformen med data från sågverkets samtliga delar. Bra och
tillförlitliga data är grunden i det digitala sågverket. Utvecklingen
av den digitala plattformen och applikationer fortsätter.
Applikationerna som drar nytta av data från den digitala plattformen
och kommer att ge sågverken nya möjligheter att optimera,
effektivisera och digitalisera sin verksamhet. Biometria har
typgodkänt RS-LogProfilerX för mätning under bark och för automatisk
metalldetektering. Typgodkännandet gäller både tall- och granstockar.
Anpassningar av produkter på både bräd- och stocksidan för den
nordamerikanska marknaden fortgår.

Motion Analysis

På produktfronten har fokus varit att utveckla nya funktioner och
genomföra buggrättningar till nya versioner av våra kärnprodukter,
främst inom TrackEye. Efter framgångsrik marknadsföring av vårt
POM-system (som används för projektilinmätning), såldes en
uppgraderad version till Frankrike, vilket medförde finansierad
utveckling av en förbättrad produkt. Dessa uppgraderingar kommer
också gagna andra marknader, exempelvis då vår amerikanska
distributör just nu genomför en "roadshow" i USA.

Moderbolag

Moderbolagets intäkter uppgick till 1,2 (0,9) Mkr. Rörelseresultatet
uppgick till -1,2 (-1,3) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -1,4
(-1,4) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0
(0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 31 mars 2019
uppgick till 2,0 (0,1) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per
den 31 mars 2019 till 120,1 (54,9) Mkr och soliditeten uppgick till
75 (79) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 94 (68).

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2019 till 89 207 818 st

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image
Systemskoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering
och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34
Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i
delårsrapporten.

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Image
Systems har valt att redovisa övergången till den nya standarden
enligt den framåtriktade metoden. 'Lättnadsregeln att inte upprätta
ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har
fastställt per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal
kortare än 12 månader redovisas som korttidsavtal och ingår därmed
inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.
Nyttjanderättsavtal med ett anskaffningsvärdeunder 5 000 USD
klassificeras som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade
skulderna eller nyttjanderätterna.

Image Systems leasingportfölj innehåller endast ett tjugotal avtal och
omfattar främst operationella leasingavtal för kontor, lager,
tjänstebilar Bolaget har identifierat ett antal avtal, främst rörande
fastigheter med rätt att förlänga. Som en följd av dessa övervägande
har ett antal leasingkontrakt avseende kontor bedömts vara längre än
kontrakten.

Effekter avseende övergång till IFRS 16, leasing

Kvartalsrapporten per den 31 mars är upprättade enligt denna nya
standard vilket innebär att tillgångarna och skulderna i
balansräkningen har ökats med nyttjanderätter avseende hyrda
materiella anläggningstillgångar med 13,9 Mkr och leasingskulder
(lång- och kortfristiga) om totalt 13,7 Mkr. Det är även en
förändring i resultaträkningen då leasingkostnaden omklassificerats
till avskrivning och räntekostnad, vilket minskat externa kostnader
med 0,8 Mkr och ökat avskrivningarna med 0,6 Mkr och försämrat
finansnettot med 0,2 Mkr.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i
enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 Redo-visning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets
Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av
nyckeltal finns på sidan 7 och relevanta avstämningar finns på sidan
9.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och
leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i
förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga
finansiella och affärsmässiga risker återfinns i
förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2018.
I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och
säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning

Linköping den 7 maj 2019

Johan Friberg

VD

Kommande rapporteringstillfällen:

Årsstämma 7 maj 2019
Delårsrapport april-juni 2019 23 augusti 2019
Delårsrapport juli-september 2019 7 november 2019
Bokslutskommuniké 2019 14 februari 2020

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg
för offentliggörande den 7 maj 2019 klockan 12.45.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på
bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post
johan.friberg@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100, e-post
klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping.
Organisationsnummer 556319-4041.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande
leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling.
Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya
och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad
framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal
branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden
RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda
på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås, Sundsvall och Skellefteå
samt i Finland och Norge. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien
är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas
under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats
www.imagesystemsgroup.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/image-systems-ab/r/delarsrapport-image-system......

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.