Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-24

Image Systems AB: Delårsrapport för Image Systems AB (publ) januari - september 2017

Ökade intäkter och ett positivt resultat under tredje kvartalet

Tredje kvartalet 2017

· Intäkterna uppgick till 29,7 (23,7) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2,6
(-1,7) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (-3,3) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-3,6) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,09) kr
· Orderingången uppgick till 28,2 (30,1) Mkr
· Orderstocken uppgick till 43,4 (40,2) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 65 (65) procent
Januari - september 2017

· Intäkterna uppgick till 90,3 (77,9) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,5
(-4,1) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -4,0 (-8,9) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -4,4 (-9,6) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,25) kr
· Orderingången uppgick till 100,8 (93,7) Mkr
· Orderstocken uppgick till 43,4 (40,2) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 65 (68) procent
VD har ordet

Orderingången för det tredje kvartalet var i nivå med tredje kvartalet
förra året. Intäkterna för perioden ökade med 6 Mkr jämfört med
föregående år.

Resultatet (EBITDA) förbättrades till 2,6 (-1,7) Mkr

Koncernen visar nu upp ett klart förbättrat resultat jämfört med förra
året. Vårt arbete med ständiga förbättringar, både inom försäljning
och på kostnadssidan, ger ett positivt resultat på flera fronter.

Konjunkturen för båda affärsområdena är stabilt bra och vi ser att
förutsättningarna finns till ytterligare framtida
resultatförbättringar. Besparingsprogrammet för koncerngemensamma
kostnader ger fortsatt positiv effekt och under kvartalet har
kostnaderna nästan halverats jämfört med föregående år.

RemaSawco

Affärsområdet gör ett starkt kvartal med flertalet installationer som
gjorts under sommarmånaderna vilket resulterar i en hög försäljning
och ett kraftigt förbättrat resultat. RemaSawco har under perioden
deltagit i en av studie utförd av Svenskt Trätekniskt Forum och RI.SE
avseende automat-sorteringssystem. Resultaten visar att
automatsortering är vida överlägsen manuell sortering och har
framtiden för sig. Detta borgar för att RemaSawcos satsning inom
kvalitetssorterande BoardScannersystem ligger väl i tiden.

Motion Analysis

Motion Analysis gör också ett starkt kvartal med både förbättrad
försäljning och resultat jämfört med föregående år. Affärsområdet är
inne i en utvecklingsintensiv period för att stärka positionen på
befintlig marknad samt ta nya marknadsandelar på nya intilliggande
marknader inom beröringsfri mätteknik. Försäljningen inom området DIC
ökar för varje kvartal och vi kan nu anse att Motion Analysis tillhör
det ledande skiktet av system på världsmarknaden.

Nettoomsättning och resultat

Tredje kvartalet

Orderingången uppgick till 28,2 (30,1) Mkr och orderstocken uppgick
per 30 september till 43,4 (40,2) Mkr. Nettoomsättningen ökade med 25
procent och uppgick till 29,7 (23,7) Mkr. Bruttomarginalen uppgick
till 65 (65) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA
uppgick till 2,6 (-1,7) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat
resultatet med 1,9 (1,6) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga
övervärden uppgick till 1,6 (1,6) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick
till 0,5 (-3,6) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före
avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Januari - september

Orderingången uppgick till 100,8 (93,7) Mkr. Orderstocken uppgick per
30 september till 43,4 (40,2) Mkr. Nettoomsättningen ökade med drygt
12 Mkr och uppgick till 90,3 (77,9) Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 65 (68) procent. Den något lägre
bruttomarginalen beror på en högre andel hårdvaruförsäljning.
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,5 (-4,1)
Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 5,5 (4,8)
Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till
4,7 (4,8) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -4,4 (-9,6) Mkr. Intäkterna och
rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på
sidan 5.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 4,8
(3,3) Mkr varav 4,0 (2,8) Mkr avser balanserade utvecklingskostnader.
Disponibla likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick
per den 30 september 2017 till 8,1 (8,9) Mkr. Under september har
moderbolaget upptagit ett kortfristigt banklån om 10 Mkr. Soliditeten
uppgick den 30 september 2017 till 56 (61) procent. Det operativa
kassaflödet uppgick till -9,8 (-2,3) Mkr. Vår bedömning är att det
operativa kassaflödet kommer att förbättras väsentligt under det
fjärde kvartalet. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (0,2)
ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Under perioden har den nya stockoptimeringen tagits i drift med gott
resultat. RS-BoardscannerQ:s mjukvara har uppdaterats med bl.a. ny
och effektivare defektdetektering. Individspårning från stock till
planka är implementerad och driftsatt, spårningen är också en del i
satsningen på det Digitala sågverket som utvecklas bl.a. i samarbete
med RI.SE och Moelven. Xray är i certifieringsfas för ny
funktionalitet. RS-Strenghtgrader har erhållit utökad certifiering.

Motion Analysis

Motion Analysis har under perioden intensifierat och konkretiserat
arbetet med den nya teknikplattformen på flera sätt. Detta förväntas
ge en avsevärd prestandaförbättring, till att börja med främst för
produkter inom kategorin DIC. Vidare, som en del i arbetet med att
dra upp riktlinjer för framtida mjukvaruprodukter, har ett större
projekt inom användargränssnitt och ergonomi genomförts tillsammans
med ledande experter inom GUI/UX området. Utkomsten är ny design och
logik på framtida produkter. Innan årets slut kommer den första
kommersiella produkten i den nya tekniken att levereras till kund.
Flera påföljande stora kundprojekt ligger därefter i kön att
påbörjas. Personalstyrkan har fått flera tillskott, flera nya
ingenjörer liksom ny chef för utvecklingsavdelningen. I och med det
besitter affärsområdet nu det största utvecklingsteamet sett till
antalet medarbetare någonsin.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,0 (0,2) Mkr och resultat
efter skatt uppgick till -4,3 (-6,2) Mkr. Investeringar i
anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Under september har
moderbolaget upptagit ett kortfristigt banklån om 10 Mkr.
Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 september
2017 till 5,6 (0,1) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den
30 september 2017 till 50,5 (54,1) Mkr och soliditeten uppgick till
68 (79) procent.

Valberedning

Till valberedning inför årsstämman 2018 har följande valberedning
utsetts; Hans Karlsson (ordförande) representerande Tibia Konsult AB,
Ingemar Andersson representerande LMK Forward AB och Thomas Wernhoff
representerande eget innehav.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 3 maj 2018, kl. 14.00 i bolagets
lokaler på Snickaregatan 40 i Linköping.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 68 (69).

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 september 2017 till 38 231 922 st.

Händelser efter rapportdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter redovisningsperiodens
utgång

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de antagits av EU. Delårs-rapporten för Image
Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS
34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i
delårsrapporten.

De nya och ändrade standarder och tolkningar som skall tillämpas från
och med 1 januari 2017 har inte haft någon materiell inverkan på
koncernens finansiella rapporter.

I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade
från dem som tillämpades i 2016 års årsredovisning. Arbetet med
analys av effekterna av IFRS 15 är i det närmaste klart, effekten på
bolagets finansiella rapporter blir begränsade. Delårsrapporten för
moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med
årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2 Redo-visning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets
Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av
nyckeltal finns på sidan 8 och relevanta avstämningar finns på sidan
10.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och
leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t.ex. risker i
förändrade valutakurser.

En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga
risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i
årsredovisningen för 2016. I övrigt har inga väsentliga nya eller
förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under
kvartalet.

Linköping den 24 oktober 2017

Johan Friberg

Verkställande direktör

Kommande rapporteringstillfällen:

Bokslutskommuniké 2017: 8 februari 2018

Årsredovisning: April 2018

Delårsrapport januari-mars 2017: 3 Maj 2018

Årsstämma: 3 Maj 2018

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg
för offentliggörande den 24 oktober 2017 klockan 08.30.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på
bolagets webbplats http://www.imagesystems.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post
johan.friberg@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100. e-post
klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping.
Organisationsnummer 556319-4041.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande
leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling.
Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya
och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad
framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal
branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden,
RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda
på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge.
År 2016 omsatte koncernen 124 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq
Stockholmsbörsens Small Cap-lista och handlas under tickern IS. För
ytterligare information besök vår webbplats ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.