Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Image Systems AB: Delårsrapport Image Systems AB (publ)  januari- september 2019

Fortsatt god utveckling i Motion Analysis

Återhämtning för RemaSawco

Tredje kvartalet 2019

· Intäkterna uppgick till 61,3 (46,3) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 6,7 (5,6)
Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (2,2) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till 1,4 (0,4) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,01) kr
· Orderingången uppgick till 24,1 (27,8) Mkr
· Orderstocken uppgick till 54,5 (40,8) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 51 (63) procent
Januari - September 2019

· Intäkterna uppgick till 156,8 (112,6) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 10,0
(6,6) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -2,5 (-0,8) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -4,2 (-4,1) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,11) kr
· Orderingången uppgick till 140,7 (88,3) Mkr
· Orderstocken uppgick till 54,5 (40,8) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 58 (66) procent
VD har ordet
Vi kan konstatera att koncernen växer kraftigt. Perioden
januari-september visar en intäktsökning om cirka 40 procent och
rörelseresultatet före avskrivningar ökade med drygt 50 procent.
Affärsområdet Motion Analysis är den största bidragsgivaren som
levererar en rörelsemarginal före avskrivningar om 46 procent för
perioden januari-september, vilket måste anses vara anmärkningsvärt
bra. Affärsområdet RemaSawco har haft många utleveranser under det
tredje kvartalet men vi har inte fullt ut lyckats nå den förväntade
lönsamheten. Marginalen i projekten har tyngts av en lägre
bruttomarginal som en följd av högre tidsåtgång i ett antal
fastprisprojekt vilket påverkar lönsamheten negativt.

Utvecklingen under tredje kvartalet

RemaSawco
Orderingången i kvartalet var i linje med föregående år, men lägre än
förväntat. Marknadsläget för sågverken på våra befintliga marknader
genomgår en fortsatt avmattning, men utsikterna för investeringar i
RemaSawcos produktportfölj visar på fortsatt stor potential och
företaget har en rekordstor orderstock.

Den lägre bruttomarginalen i perioden som till fullo är hänförlig till
RemaSawco, på grund av en ogynnsam produktmix i leveranserna. Antalet
nedlagda timmar i ett antal fastprisprojekt har överskridit
kalkylerade timmar vilket försämrar lönsamheten. Ett flertal projekt
har initierats för att säkerställa att vi möter kalkylerade kostnader
i projekten.

Den finska marknaden har varit mycket svag under 2019 och effekterna
av förvärvet har hittills huvudsakligen burit frukt för försäljningen
utanför Finland. Under perioden har även justering av kostnader i den
finska verksamheten hänförliga till tiden innan övertagandet gjorts
vilket påverkar resultatet i perioden positivt.

Under perioden har bolaget gjort sina första skarpa offerter av
delsystem i det framtida digitala sågverket, där grundarkitekturen
tillåter kunderna att koppla på nya optimeringsverktyg som nyttjar
den data som skapas i olika delar i sågverket. Intresset ifrån
marknaden avseende våra digitala koncept är lovande.

Motion Analysis
Motion Analysis gör ytterligare ett mycket starkt kvartal. Perioden
har säsongsbetonat en något lägre omsättning men bolaget lyckas
bibehålla en mycket hög marginal med en EBITDA marginal om ca 46%.
Kvartalet har präglats av många uppgraderingar av befintliga
installationer samt ett antal nya installationer av både TrackEye och
TEMA. Bolaget har successivt börjat att implementera
prenumerationsmodell i vissa av sina leveranser, vilket kommer ge en
jämnare intäktsström.

Nettoomsättning och resultat

Tredje kvartalet
Orderingången uppgick till 24,1 (27,8) Mkr och orderstocken uppgick
den 30 september till 54,4 (40,8) Mkr. Nettoomsättningen ökade till
61,3 (46,3) Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 51 (63) procent. Den
lägre bruttomarginalen är beroende på större andel inköpt hårdvara i
RemaSawco som har en låg bruttomarginal. Rörelseresultatet före
avskrivningar EBITDA uppgick till 6,7 (5,6) Mkr. Avskrivningar enligt
plan har belastat resultatet med 5,0 (3,4) Mkr, varav avskrivningar
på koncernmässiga övervärden, såsom varumärken och kundrelationer,
uppgick till 2,6 (2,6) Mkr. Skatten uppgick till 0,6 (-1,2) Mkr.
Resultatet efter skatt uppgick till 1,4 (0,4) Mkr.

Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde
redovisas på sidan 6.

Januari - september 2019
Orderingången uppgick till 140,7 (88,3) Mkr. Orderstocken uppgick per
den 30 september till 54,4 (40,8) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till
156,8 (112,6) Mkr. Ökningen beror till viss del på förvärvet av
RemaSawco OY i juni 2018. Bruttomarginalen uppgick till 58 (66)
procent och rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick
till 10,0 (6,6) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat
resultatet med 12,5 (7,4) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga
övervärden uppgick till 7,7 (5,8) Mkr. Finansnettot försämrades med
1,1 Mkr till -2,4 (-1,3) Mkr, beroende på valutakursdifferenser.
Skattekostnaden uppgick till 0,7 (-2,0) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -4,2 (-4,1) Mkr. Intäkterna och
rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på
sidan 6.

Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 13,8
(42,2) Mkr, varav förvärvet av RemaSawco Oy 5,8
(tilläggsköpeskilling) (38,0) Mkr samt 4,5 (3,6) Mkr avser aktivering
av utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad
del av checkkredit uppgick per den 30 september 2019 till 7,3 (10,9)
Mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till -16,1 (-44,9) Mkr.
Soliditeten uppgick per 30 september 2019 till 55 (34) procent.
Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,8) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco
Under kvartalet har en ny release av vår boardscanner mjukvara
färdigställts med nya funktioner samt uppdatering av
optimeringsprogramvaran för timmerhantering. Vidare har arbetet
fortsatt med integrering och kvalitetsförbättringar av våra olika
produkter kring timmerhantering. Bolaget har ihop med Biometria
jobbat med ytterligare typcertifiering av vår LogProfiler3DX för den
svenska marknaden.

Motion Analysis
Efter sommaren har fokus fortsatt legat på de två stora
utvecklingsprojekten, baserade på TrackEye, som är i intensiva skeden
med planerade leveranser under de närmaste månaderna. Dessutom har vi
under kvartalet släppt en ytterligare förbättrad och väl genomtestad
version av vår kärnprodukt TrackEye, i2019b, med en stor mängd
buggrättningar och förbättringar. Teamen inom utveckling och
kvalitetskontroll har växt med några nya anställda vilket bäddar väl
för starka framtida produkter.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 3,7 (2,7) Mkr och resultat
efter skatt uppgick till -4,9 (-5,4) Mkr. Investeringar i
anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (66,0) Mkr. Moderbolagets
disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2019 till 0,0
(0,0) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september
2019 till 116,6 (50,9) Mkr och soliditeten uppgick till 75 (38)
procent.

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 96 (79). Antalet anställda vid
periodens utgång uppgår till 96.

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår den 30 september 2019 till 89 207 818 st.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 7 maj 2020, kl. 14.00 i bolagets
lokaler på Snickaregatan 40 i Linköping.

Händelser efter rapportperiodens utgång
RemaSawco har erhållit en order på ca 3.5 MSEK från Stora Enso
Veitsiluoto Oy i Kemi, Finland.

Motion Analysis har erhållit en order på ca 2,2 MSEK från tyska
försvaret.

Redovisningsprinciper
Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image
Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS
34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i
delårsrapporten.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Image
Systems har valt att redovisa övergången till den nya standarden
enligt den framåtriktade metoden. 'Lättnadsregeln att inte upprätta
ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har
fastställts per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal
kortare än 12 månader redovisas som korttidsavtal och ingår därmed
inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.
Nyttjanderättsavtal med ett anskaffningsvärde under 5 000 USD
klassificeras som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade
skulderna eller nyttjanderätterna.

Image Systems leasingportfölj innehåller endast ett tjugotal avtal och
omfattar främst operationella leasingavtal för kontor, lager,
tjänstebilar Bolaget har identifierat ett antal avtal, främst rörande
fastigheter med rätt att förlänga. Som en följd av dessa övervägande
har ett antal leasingkontrakt avseende kontor bedömts vara längre än
kontrakten.

Effekter avseende övergång till IFRS 16 Leases
Kvartalsrapporten per den 30 september är upprättad enligt denna nya
standard vilket innebär att tillgångarna och skulderna i
balansräkningen har ökats med nyttjanderätter avseende hyrda
materiella anläggningstillgångar med 19,7 Mkr och leasingskulder
(lång- och kortfristiga) om totalt 19,7 Mkr. Det är även en
förändring i resultaträkningen då leasingkostnaden omklassificerats
till avskrivning och räntekostnad, vilket ackumulerat minskat externa
kostnader med 2,5 Mkr och ökat avskrivningarna med 2,0 Mkr och
försämrat finansnettot med 0,4 Mkr.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i
enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets
Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av
nyckeltal finns på sidan 9 och relevanta avstämningar finns på sidan
11.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och
leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i
förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga
finansiella och affärsmässiga risker återfinns i
förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2018.
I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och
säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Linköping den 7 november ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.