Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-13

Image Systems AB: Kallelse till årsstämma i Image Systems AB (publ)

Aktieägarna i Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 14.00
i Bolagets lokaler på Snickaregatan 40 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

· dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 6 maj 2016;

· dels anmäla sitt deltagande och eventuellt biträde vid årsstämman
fredagen den 6 maj 2016.

Anmälan sker per brev till Image Systems AB, "Årsstämma",
Snickaregatan 40, 582 26 Linköping eller per e-post till:
bolagsstamma@imagesystems.se. I anmälan anges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid,
aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträden. Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid
årsstämman. Antalet biträden ska anmälas till Bolaget på det sätt som
anges ovan.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad för aktierna i eget
namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k.
rösträttsregistrering) fredagen den 6 maj 2016. Sådan
rösträttsregistrering bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren
(bank eller annan förvaltare) i god tid före den 6 maj 2016.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller om sådan
handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får
inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte
i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från
utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före
årsstämman insändas till Bolaget på adress Snickaregatan 40, 582 26
Linköping. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar ska även uppvisas på årsstämman.
Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via
Bolagets webbplats, www.imagesystems.se, samt skickas utan kostnad
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

UPPGIFT OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för
kungörelse av denna kallelse till 38 231 922 st. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter, samt av revisor och eventuella
revisorssuppleanter.

13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Beslut om emissionsbemyndigande.
16. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare.
17. Årsstämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag
Valberedningen bestående av Hans Karlsson (representerande Tibia
Konsult AB), Peter Ragnarsson (representerande LMK Forward AB), och
Thomas Wernhoff (representerande eget innehav) har lämnat följande
förslag till beslut såvitt avser punkterna 2, 10-13 enligt
ovanstående förslag till dagordning:

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande Thomas
Wernhoff.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter (fyra ordinarie
ledamöter föregående år) utan suppleanter.

Det föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor
utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 11)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med 600 000 kronor (500 000 kronor
föregående år) att fördelas på följande sätt: ordförande 150 000
kronor och övriga ledamöter 100 000 kronor vardera. Styrelsen i sin
helhet utgör revisions- och ersättningsutskott. Särskilt arvode om 50
000 kronor föreslås utgå till ordföranden för revisions- och
ersättningsutskottet.

Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter, samt av revisor och eventuella
revisorssuppleanter (punkt 12)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av
styrelseledamöterna Thomas Wernhoff, Ingemar Andersson och Örjan
Johansson samt nyval av Ulrika Hagdahl och Jan Swedin. Katarina G
Bonde har avböjt omval. Thomas Wernhoff föreslås omväljas som
ordförande för styrelsen och Ulrika Hagdahl föreslås väljas som
ordförande för revisions- och ersättningsutskottet. För en
presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets hemsida.

Omval föreslås av revisionsbolaget Deloitte AB (revisionsbolaget har
låtit meddela att auktoriserade revisorn Richard Peters kommer utses
till huvudansvarig revisor).

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 13)
Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning är oförändrat i jämförelse med vad som beslutades om vid
de senaste två årens årsstämmor. Valberedningen föreslår således att
styrelsens ordförande får i uppdrag att i samråd med Bolagets större
ägare utse en valberedning inför årsstämman 2017. Valberedningen ska
bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av var och
en av de tre till röstetalet största aktieägarna såsom framgår av den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september 2016. Om
någon av aktieägarna avstår från sin rätt att utse representant, ska
den aktieägare som därefter är den till röstetalet största
aktieägaren utse en representant. Majoriteten av valberedningens
ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och
Bolagsledningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Styrelsens
ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig in till dess ny valberedning har utsetts. I
de fall redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska den
aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse ersättare. I
valberedningens uppgifter ska ingå:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och
styrelseordförande,

- att i samarbete med Bolagets revisionsutskott framarbeta förslag
till årsstämman avseende

val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter då detta är
aktuellt,

- att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till
styrelsen, uppdelat mellan

ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för
utskottsarbete samt arvode till revisor,

- att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande för
årsstämman,

- att framarbeta förslag till principer för utseende av kommande
valberedning, samt

- att fullgöra de uppgifter som från tid till annan ankommer på
valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader
före årsstämman

2017. Valberedningen ska ha rätt att från Bolaget erhålla rimlig
ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering.
Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget.

Styrelsens förslag
Styrelsen presenterar härmed följande förslag till beslut såvitt avser
punkterna 9b, 14-17 enligt ovanstående förslag till dagordning:

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att Bolagets balanserade vinst om 21,6 Mkr
balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret
2015 inte lämnas.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 14)

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare är oförändrat i jämförelse med vad som
beslutades om vid årsstämman 2015. Styrelsen föreslår således att
årsstämman beslutar om riktlinjer för lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att
framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.
Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning,
övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen ska
utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål
och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen
kan maximalt uppgå till 50% av den fasta ersättningen.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda samt i normalfallet ge rätt
att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i
huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att
frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Fast lön under
uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett
belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa riktlinjer
gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser
anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall
att ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller
eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier
får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp
respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Såvitt avser
emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får
Bolagets aktiekapital med stöd av bemyndigandet dock sammanlagt högst
ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 10 procent av
aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga
ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning
samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelser.
Emissionskursen får vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och vid betalning genom apport avvika från aktiens marknadsvärde i
den utsträckning som krävs för emissionens ändamålsenliga
genomförande.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska
äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar införa ett
incitamentspr...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.