Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-21

Image Systems AB: Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

Vid årsstämma i Image Systems AB (publ) den 20 maj 2014 fattades
huvudsakligen följande beslut:

·
Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen
fastställdes.

·
Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den
balanserade vinsten om 19,0 Mkr balanserades i ny räkning.

·
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

·
Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till
styrelsens ordförande samt 100 000 kronor vardera till övriga
stämmovalda styrelseledamöter. Till ordföranden i revisions- och
ersättningsutskottet utgår därtill ett särskilt arvode om 50 000
kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

·
Årsstämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter, dvs.
Thomas Wernhoff (ordförande), Ingemar Andersson, Katarina G Bonde och
Fredrik Lindgren.

·
Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning med
samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.

·
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare med i huvudsak samma innehåll som fattades beslut
om vid föregående årsstämma.

·
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om en eller flera emissioner av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Såvitt avser emissioner med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får aktiekapitalet med
stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp
motsvarande en utspädning om 10 procent av aktiekapitalet.

·
Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen avseende revisorns
mandattid som sänktes från fyra till ett år.

Årsstämman beslutade om nyemission av 15 aktier, ändring av
bolagsordningen, samt sammanläggning av aktier i enlighet med
styrelsens förslag. Genom stämmans beslut kommer 100 aktier läggas
samman till en aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa
avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter det att
beslutet har registrerats hos Bolagsverket). Avstämningsdagen kommer
att offentliggöras efter det att styrelsen fattat beslut. Förslagets
genomförande kommer medföra att antalet aktier i bolaget minskar från
882 275 200 (efter registrering av nyemission) till 8 822 752 aktier.
Aktiekapitalet kommer (efter registrering av nyemission) att uppgå
till 35 291 008 kronor, till följd varav aktiens kvotvärde genom
sammanläggningen ökar från 4 öre till 4 kronor.

Linköping den 20 maj 2014

Image Systems AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Image Systems AB
(publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 21 maj 2014 klockan 13.00 (CET).

Frågor besvaras av:
Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se
Klas Åström, CFO telefon 08-546 182 23. e-post
klas.astrom@imagesystems.se

Ytterligare information finns på bolagets hemsida www.imagesystems.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/image-systems-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/7480/9589244/247644.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.