Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-17

Image Systems AB: Välkommen till årsstämma i Image Systems AB (publ) den 20 maj 2014

Styrelsen i Image Systems AB (publ) har idag fattat beslut om att
utfärda kallelse till årsstämma tisdagen den 20 maj 2014 klockan
14.00 i bolagets lokaler på Telefonvägen 30 i Hägersten, Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd som
ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14
maj 2014, dels anmäla sitt deltagande och eventuellt biträde vid
årsstämman senast klockan 12.00 fredagen den 16 maj 2014. Anmälan
sker per brev till Image Systems AB, "Årsstämma", Ågatan 40, 582 22
Linköping eller per e-post till bolagsstamma@imagesytems.se. Vid
anmälan ska fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden anges.

Förslag till dagordning vid årsstämman

1.
Öppnande av årsstämman

2.
Val av ordförande vid årsstämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordning

5.
Val av två protokolljusterare

6.
Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

7.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.
Anförande av verkställande direktören

9.
Beslut om:

1.
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2.
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och

3.
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

1.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

2.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

3.
Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter, samt av revisor och eventuella
revisorssuppleanter

4.
Beslut om principer för utseende av valberedning

5.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

6.
Beslut om emissionsbemyndigande

7.
Beslut om ändring av bolagsordningen

8.
Beslut om nyemission av aktier, ändring av bolagsordningen, samt
sammanläggning av aktier

9.
Årsstämmans avslutande

Övrigt
Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer även
publiceras på bolagets hemsida www.imagesystems.se under sektionen
"Investor Relations" samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den
21 april 2014. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter den
21 februari 2014.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt
att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information
lämnades till publicering kl. 18.00 torsdagen den 17 april 2014.

Frågor besvaras av:
Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 08-546 182 23, e-post
klas.astrom@imagesystems.se

Om Image Systems
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande
leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling.
Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya
och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad
framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd
branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre affärsområdena
RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis.

Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm,
Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Storbritannien,
USA, Norge, Finland och Nya Zeeland. År 2012 omsatte koncernen 133
Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista under
tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på
www.imagesystems.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/image-systems-ab/r/valkommen-till-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/7480/9571290/234818.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.