Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-13

IMINT: Bolagsstämmokommuniké IMINT Image Intelligence AB

Imint Image Intelligence AB (publ) höll idag, onsdagen den 13 maj
2019, årsstämma för 2019. Vid årsstämman beslutade aktieägarna bland
annat följande:

Redovisning och resultatdisposition: Beslutades att fastställa
resultat- och balansräkningen samt att godkänna styrelsens förslag
till resultatdisposition.

Ansvarsfrihet: Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Arvode: Beslutades att styrelsens ordförande erhåller ett arvode
motsvarande 6 prisbasbelopp. Övriga ledamöter erhåller ett arvode
motsvarande två prisbasbelopp vardera. Beslutades att revisorerna
erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Val av ledamöter och revisorer: Till styrelseledamöter omvaldes
Katarina Bonde, Martin Thunman, Mats Lindoff och Joakim Nydemark samt
nyvaldes Anders Ingeström och Peter Ekerling.

Anders Ingeström har bred och gedigen bakgrund inom IT och telekom,
med bland annat många år som CEO för AU System och Mobeon. Anders är
idag styrelseordförande i bolagen Imagimob AB, Addsets AB och Prover
Technology AB. Anders har en civilingenjörsexamen från Tekniska
högskolan vid Linköpings Universitet.

Peter Ekerling är en av de största aktieägarna i Imint och har
mångårig erfarenhet som entreprenör inom olika marknader. Peter har
bland annat byggt upp en större konfektyrkedja i Sverige med goda
resultat och skapade ett av de första Fintech bolagen i landet som
rönt stor framgång. Peter är idag styrelseledamot i Edblad & Co AB.

Beslutades att Katarina Bonde fortsätter som styrelsens ordförande.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Auktoriserade revisorn Niclas
Bergenmo fortsätter som huvudansvarig revisor.

Valberedningen: Det beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla
mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem
att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande
utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts
enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från
sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är
den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.
Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast
fyra månader före årsstämman 2020. Avgörandet av vilka som är de tre
största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30
november 2019.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2020 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b)
förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden
till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till
revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande
på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Emissionsbemyndigande: Beslutades att bemyndiga styrelsen att under
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller
kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna
fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10)
procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när
emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/imint/r/bolagsstammokommunike-imint-image-int...
https://mb.cision.com/Main/13403/2811957/1044187.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.