Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

IMINT: Imint kallar till årsstämma den 8 maj 2017

Aktieägarna i IMINT Image Intelligence AB (publ), org. nr 556730-9751
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 maj 2017,
klockan 10.00 i sal C, i Uppsala Konsert och Kongress lokaler på
Vaksala torg 1, Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen tisdagen den 2 maj 2017, och

2. senast kl. 16.00 onsdagen den 3 maj 2017 anmäla sig till Bolaget
per post på adress IMINT Image Intelligence AB (publ), St. Larsgatan
5, 753 11 Uppsala eller per e-mail på jens.alander@vidhance.com. I
anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde.
Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga
rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera
sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
tisdagen den 2 maj 2017, då sådan omregistrering senast ska vara
verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och
daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad
tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig
företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan
angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran
och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.imint.se.

D. Ärenden på stämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och revisorer
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av
personaloptionsprogram

15. Beslut om emissionsbemyndigande
16. Avslutande av bolagsstämman
E. Beslutsförslag i korthet:

Valberedningens förslag till beslut om val av styrelseledamöter och
revisorer samt arvoden (punkterna 11 och 12)

Valberedningen föreslår fem ordinarie styrelseledamöter och inga
suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter, Katarina Bonde,
Joakim Nydemark, Hans Eriksson, Henrik Sund och Harald Klomp.
Katarina Bonde föreslås även fortsättningsvis till styrelsens
ordförande. Valberedningen föreslår vidare att ersättning till
styrelseledamöter skall utgå med två prisbasbelopp och för styrelsens
ordförande med sex prisbasbelopp.

Till revisor föreslås Lars Kylberg, PWC. Ersättning till revisorn
skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman
2018 (punkt 13)

Föreslås att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta
de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en
representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra
valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt
mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt
att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till
röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast
fyra månader före årsstämman 2018. Avgörandet av vilka som är de tre
största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30
november 2017.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till
röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa
aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de
aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största
aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar
skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda
skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum
eller om förändringen inträffar senare än en månad före årsstämman.
Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger
rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till
ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga
rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens
sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart
sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2018 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b)
förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden
till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till
revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande
på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen skall inte utgå. Bolaget skall dock svara
för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens
uppdrag.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av
personaloptionsprogram (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera
teckningsoptioner samt i övrigt godkänner nedan beskrivna åtgärder
för införande av ett personaloptionsprogram.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman emitterar 440 000
teckningsoptioner. Cirka 30% av dessa optioner skall användas för att
täcka Bolagets kostnader, eller del av dessa, avseende sociala
avgifter. Det innebär att ca 308 000 optioner kan tilldelas inom
ramen för personaloptionsprogrammet till nuvarande och framtida
anställda. Varje teckningsoption skall, under perioden till och med
den 30 maj 2020 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Vid fullt
utnyttjande kommer aktiekapitalet att öka med 440 000 kronor.

Teckningskursen skall utgöra 130 procent av genomsnittlig sista
betalkurs för bolagets aktie under perioden den 7 april - 8 juni
2017. Rätt att teckna optionerna skall endast tillkomma det helägda
dotterbolaget IMINT Incentive AB. Styrelsen föreslår att
bolagsstämman godkänner att dotterbolaget förfogar över
teckningsoptionerna för att infria de åtaganden som följer av
optionsprogrammet.

Optionerna tjänas in under en period av tre år, förutsätter fortsatt
anställning i bolaget och är inte överlåtbara. Styrelsen ska ansvara
för den närmare utformningen och hanteringen av
personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna
huvudvillkoren.

Tilldelning skall beslutas av styrelsen. I fördelningen av
personaloptionerna kommer ett fåtal kategorier att användas, baserat
på senioritet och i vilken grad de anställda kan betraktas som
nyckelperson. Alla anställda i Imints svenska verksamhet kommer dock
erbjudas tilldelning.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget
funnit det lämpligt att genom ett väl avvägt incitamentsprogram kunna
erbjuda anställda ett delägande, varigenom dessa ges en möjlighet att
ta del av en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant
program bedöms också öka möjligheten att attrahera och behålla
kvalificerade medarbetare.

Baserat på befintligt antal aktier och samtliga utestående
teckningsoptioner, blir utspädningen till följd av det föreslagna
programmet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas
för nyteckning av aktier, högst fem procent av aktierna och rösterna.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller
utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med
villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att
aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till
det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första
gången tas i anspråk.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

F. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska
situation.

G. Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016,
styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär kommer senast
måndagen den 17 april 2017 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på
Bolagets webbplats, www.imint.se, samt även sändas till aktieägare
som så begär och uppger sin postadress.

_____________________________________

Uppsala i april 2017

IMINT Image Intelligence AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, CFO Imint

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007
vars mål är att inta en världsledande position för att analysera,
optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från
kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt
företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance®
har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande
tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse
från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints
mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och
anpassats till att adressera den snabbt vä...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.