Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Immunicum AB: Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 25 april 2019

Pressmeddelande25 april 2019

Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 25 april 2019Vid årsstämma i Immunicum AB (publ), org. nr 556629-1786, ("Bolaget") den 25
april 2019 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad
information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman
samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns
tillgängliga på Bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och
ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning.

Årsstämman beslutade att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att
97 859 853 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 401 427 963
kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1 405 000 kronor
att fördelas på följande sätt: styrelseledamot arvoderas med 150 000 kronor,
därutöver arvoderas styrelsens ordförande med 275 000 kronor. Ledamot som är
medlem i vetenskapligt utskott arvoderas med 25 000 kronor, därutöver
arvoderas ledamot som är ordförande i vetenskapligt utskott med 25 000
kronor. Ledamot som är medlem i revisionsutskott arvoderas med 15 000 kronor,
därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i revisionsutskott med 20 000
kronor. Ledamot som är medlem i ersättningsutskott arvoderas med 15 000
kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i ersättningsutskott
med 20 000 kronor. Inga övriga ersättningar för eventuellt utskottsarbete ska
utgå. För styrelseledamot bosatt utanför Europa kan en särskild ersättning
utgå om 10 000 kronor per styrelsemöte, dock maximalt för fem (5) möten per
år. Utöver styrelsearvoderingen kan för styrelsen som helhet sammanlagt högst
100 000 kronor utgå som ersättning för sådant arbete som kan anses ligga
utanför ordinarie styrelsearbete.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga
styrelseledamöterna Michael Oredsson, Magnus Persson, Steven Glazer,
Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm. Michael Oredsson omvaldes
som styrelseordförande. Magnus Nilsson har avböjt omval.

Årsstämman valde till revisor det registrerade revisionsbolaget Ernst&Young
AB, som utsett Anna Svanberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet
med valberedningens förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen innebärande en
ändring av både minsta och högsta gränsen för aktiekapitalet och antal
aktier.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt
incitamentsprogram
Årsstämman beslutade om emittering av 2 306 439 teckningsoptioner och
införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram LTI 2019/2022. Rätten att
teckna teckningsoptionerna tillkommer nyckelpersoner och ledande
befattningshavare i Bolaget.

Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en (1) aktie
i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 250 procent av det volymvägda
medeltalet av de under från och med den 26 april 2019 till och med den 10 maj
2019 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq Stockholm där
Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget.

Påkallandeperioderna för teckning av aktie är under tiden från och med den 28
maj 2022 till och med den 28 juli 2022.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande
optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en
vedertagen värderingsmetod (Black&Scholes-modellen). Mätperioden för
beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black&Scholes-modellen ska
vara från och med den 26 april 2019 till och med den 10 maj 2019. Anmälan om
teckning av teckningsoptionerna ska ske under tiden från och med den 13 maj
2019 till och med den 27 maj 2019.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av
teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 9 225
753 aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt
till teckning av högst 9 225 753 aktier. Betalning ska kunna ske kontant. Vid
fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet cirka tio procent av det nuvarande
kapitalet och antalet röster.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 25 april 2019 kl. 13.00 CET.

För ytterligare information kontakta:Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post:info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com

Media RelationsGretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 89 2388 7735 eller +49 176 2103 7191
E-post: ir@immunicum.com

----------------------------------------------------------------------------
| Om Immunicum AB (publ)Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom |
|immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade |
|terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka |
|patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och |
|livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av |
|pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potential att bli en |
|grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida |
|tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på |
|Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com |
----------------------------------------------------------------------------
20190425_Immunicum Report from AGM_SWE_Final
http://hugin.info/171739/R/2242539/885062.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Immunicum AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.