Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Immunicum AB: Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 26 oktober 2016

Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 26 oktober 2016

Göteborg den 26 oktober 2016 - Vid årsstämma i Immunicum AB (publ), org.nr
556629-1786, fattades huvudsakligen följande beslut. För mer detaljerad
information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som
offentliggjordes den 26 september 2016 och den fullständiga kallelsen till
årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag till beslut
finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.immunicum.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde bolagets balans- och resultaträkning.

Disposition avseende bolagets resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015/2016.
Årsstämman beslutade vidare att bolagets ansamlade förlust disponeras på så
sätt att 114 653 179 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande
137 882 043 kronor överförs i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015/2016.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie
styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Agneta Edberg, Martin Lindström, Magnus
Nilsson och Magnus Persson. Bengt Furberg avböjde omval. Årsstämman beslutade
om nyval av Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm
som styrelseledamöter. Agneta Edberg omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman valde till ny revisor det registrerade revisionsbolaget KPMG för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela
att den auktoriserade revisorn Jan Malm utses som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med maximalt 1 185 000
kronor, baserat på ett räkenskapsår omfattande en period av tolv månader, att
fördelas på följande sätt: ordföranden 295 000 kronor, övriga ledamöter 125
000 kronor vardera, ledamot som är ordförande i revisionsutskott 35 000
kronor, ledamot som är medlem i revisionsutskott 15 000 kronor, ledamot som
är ordförande i vetenskapligt råd 50 000 kronor, ledamot som är medlem i
vetenskapligt råd 25 000 kronor. Ingen övrig ersättning för utskottsarbete
ska utgå. Årsstämman beslutade vidare att det, utöver styrelsearvodering, för
styrelsen som helhet kan utgå sammanlagt högst 100 000 kronor för sådant
arbete som kan anses ligga utanför ordinarie styrelsearbete samt att
styrelseledamot kan tillåtas att genom eget bolag fakturera arvoderingen
givet att det är kostnadsneutralt för Bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 5 040
000 aktier. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om
cirka 16,3 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal.

Beslut omläggning av räkenskapsår och ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om omläggning av bolagets räkenskapsår till kalenderår
samt att förkorta det innevarande räkenskapsåret till att omfatta perioden 1
juli 2016 till 31 december 2016.

Årsstämman beslutade även att ändra bolagsordningen på så sätt att bolagets
räkenskapsår ska vara kalenderår och på så sätt att det inte längre ska vara
möjligt att utse styrelsesuppleanter.

Beslut om uppdaterade principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade om uppdaterade principer för tillsättande av valberedning
i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare på så sätt att gränserna för rörlig ersättning höjdes från
högst tre ordinarie månadslöner till högst 35 procent av den ordinarie fasta
ersättningen.

För ytterligare information kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Immunicum
Telefon +46 (0)70 555 75 18
edberg.agneta@gmail.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas
II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med bolagets
längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas
I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).
Immunicum är noterat på First North Premier.
www.immunicum.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 14:00 CET.

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Immunicum AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.