Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-19

Immunicum AB (publ): Delårsrapport juli - december 2015

PERIODEN (JULI-DECEMBER 2015) SAMT ANDRA KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER 2015)

Resultat
Rörelseresultat och redovisat resultat uppgick till -19 047 tkr (-17 516 tkr)
respektive -19 294 tkr (-17 196 tkr), varav andra kvartalet -11 227 tkr (-11
128 tkr) respektive -11 478 tkr (-11 026 tkr).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,96 kr (-0,86 kr), varav
andra kvartalet -0,57 kr (-0,55 kr). Resultat per aktie efter utspädning
uppgick till -0,94 kr (-0,86 kr), varav andra kvartalet -0,56 kr (-0,55 kr).

Rörelseresultatet för perioden är som förväntat något lägre än för motsvarande
period föregående år. Patientrekryteringen har ökat vilket har medfört en
kostnadsökning för kliniska prövningar jämfört med samma period föregående
år. De högre kostnaderna beror också på det ökade antalet anställda.
Produktionsutvecklingskostnaderna minskade under den aktuella perioden, och
då främst under andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år. En
omfattande satsning gjordes av Bolaget som ledde till att två strategiska och
affärskritiska mål nåddes i Immunicum: överföring av produktionen till
kommersiell producent i Tyskland samt utveckling av vaccinets doseringsform
för att eliminera steget med beredning på lokala apotek. Det senare förenklar
behandlingen och ökar tillgängligheten av vaccinet för såväl kliniker som
patienter i Europa. Den kliniska studien IM-201 har som tidigare
kommunicerats således fördröjts något.

Kassaflöde
och
finansiell
ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 810 tkr (-20 408
tkr), varav andra kvartalet -8 086 tkr (-10 663 tkr), och påverkades främst
av förändring i rörelsekapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till 25 651 tkr (-25 322 tkr), varav andra kvartalet 25 651 tkr (-25
000 tkr), beroende på försäljning av fondplaceringar. Bolagets likvida medel
uppgick till 43 579 tkr (62 110 tkr) vid periodens slut. Därutöver var 9 527
tkr (25 000 tkr) placerat i fond hos svensk storbank. Totalt uppgick därmed
likvida medel och fondplacering vid periodens slut till 53 106 tkr (87 110
tkr).

Totalt eget kapital uppgick till 45 333 tkr (83 045 tkr) efter beaktande av
periodens resultat, vilket motsvarar 2,26 kr (4,15 kr) per aktie. Bolagets
soliditet vid periodens slut var 82,5 % (92,5%).

Väsentliga händelser under perioden

* I början av augusti rapporterade Immunicum om fortsatt förbättrade data
från uppföljningsfasen av fas I/II-prövningen på patienter med
metastaserande njurcancer. Sju av totalt elva utvärderingsbara patienter
var fortfarande vid liv.
* I september tecknade Immunicum ett avtal med amerikanska Rutgers Cancer
Institut of New Jersey om att förse institutet med Bolagets
adenovirus-teknologi (Ad5PTDf35).
* I september lämnade Immunicum in en ansökan för start av ny klinisk fas
I/II-studie på patienter med GIST (Gastrointestinal stromacellstumör).
Studien kommer genomföras i samarbete med Karolinska Institutet.
* Styrelsen i Immunicum beslutade att undersöka möjligheterna för att
genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista
under 2016. Detta kommer medföra engångskostnader för Bolaget som kommer
tas och rapporteras löpande.
* I november rapporterade det europeiska patentverket, European Patent Office
(EPO) att man avser bevilja en patentansökan gällande Immunicums
cancerimmunaktiverare, INTUVAX. Detta besked stärker ytterligare det
immaterialrättsliga skyddet för Bolagets huvudprodukt.
* I november rapporterade Immunicum fortsatt förbättrade data från
uppföljningsfasen av fas I/II-prövningen på elva patienter med
metastaserande njurcancer som startade i februari 2012. Sex patienter var
fortfarande vid liv och data visade en pågående och nära fördubblad
förlängd medianöverlevnad för hela patientgruppen samt en pågående
tredubblad förlängd medianöverlevnad för patienter med dålig prognos
jämfört med publicerade historiska data för nydiagnostiserade patienter som
erhållit standardbehandling.
* I november rapporterade det japanska patentverket (JPO) att man avser
bevilja en patentansökan gällande Bolagets cancerimmunaktiverare, INTUVAX.
* I november lämnade Immunicum en uppdaterad rapport av säkerhets- och
överlevnadsdata från den pågående fas I/ II-studien med INTUVAX® för
patienter med primär levercancer. Av totalt sju fullt behandlade patienter
hade fem uppvisat en förlängd överlevnad jämfört med förväntat baserat på
historiska data. Immunicum meddelade också plan att behandla upp till sex
nya patienter i kombination med förstahandsbehandlingar.
* I december meddelade Immunicum att man har fått godkänt att starta en
klinisk fas I/II-studie vid GIST samt att man har fått godkänt att behandla
upp till sex nya patienter med levercancer i kombination med
förstahandsbehandlingar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* I januari 2016 lämnade Immunicum en statusuppdatering från den pågående fas
II-studien vid njurcancer (MERECA-studien). Tolv patienter hade inkluderats
i studien och inga allvarliga vaccinrelaterade biverkningar hade noterats.
Immunologiska data indikerade en tumörspecifik immunaktivering hos
INTUVAX-behandlade patienter.
* I februari 2016 meddelade Immunicum att AD5PT- Df35-adenovirusvektorn hade
fått klartecken för start av klinisk prövning vid onkolytisk behandling av
neuroendokrina tumörer. Immunicum förvärvade i oktober 2014 rättigheterna
till det patenterade adenoviruset, kallat Ad5PTDf35, för alla
tillämpningsområden utanför neuroendokrina tumörer. Inom detta
indikationsområde är Immunicum berättigat till royalties och andra
ersättningar som eventuellt genereras vid försäljning av produkten till
tredje part.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.www.redeye.se

Om INTUVAX

INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida
tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade
dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion
av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur
leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas
II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets
längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas
I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.com

Delårsrapport juli-december 2015
http://hugin.info/171739/R/1987250/729367.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Immunicum AB via Globenewswire

HUG#1987250

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.