Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

Immunovia AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (publ)

Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed
till extra bolagsstämma.

Datum: 2016-12-09

Tid: 11.00

Plats: Gamla Gästmatsalen, Hus 302, Medicon Village, Scheelevägen 2,

223 63 Lund

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 3 december 2016
(vilket dock innebär att aktieboken per fredagen den 2 december 2016
kommer att användas, eftersom Euroclear inte registrerar några
uppdateringar på lördagar) och senast måndagen den 5 december 2016
anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande
alternativ: genom brev på adress Immunovia AB, att. Hans Liljenborg,
Scheelevägen 2, 223 63 Lund, per telefon +46 70 792 05 29 eller via
e-post på adress hans.liljenborg@immunovia.com.

Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer,
adress, telefonnummer och registrerat innehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd lördagen den 3 december 2016
(vilket dock innebär fredagen den 2 december enligt ovan), vilket
innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta
datum.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast kl. 12.00 måndagen den 5 december 2016. Om fullmakt och
övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i
original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid
stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.immunovia.com, och sänds på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress.

Handlingar av vikt för bolagsstämman kommer hållas tillgängliga hos
bolaget senast tre veckor före stämmodagen samt kan sändas till
aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress. Hela kallelsen
inklusive bilagor finns att hämta på följande länk på bolagets
hemsida,
http://immunovia.com/sv/om-oss-2/bolagsstyrning/bolagsstamma/.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

1. Val av ordförande tillika protokollförare på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om följande val av ytterligare två styrelseledamöter.
7. Fastställande av arvode till styrelsen.
8. Stämmans avslutning.

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Immunovia AB
(publ), 2016-12-09

§ 6 Förslag till val av ytterligare två styrelseledamöter

Styrelseledamoten Patrik Dahlén och styrelsesuppleanten Christer
Wingren har valt att lämna sina uppdrag i styrelsen. För att fylla
vakansen och för att tillföra ny kompetens till styrelsen föreslås
att följande personer väljs in som ordinarie styrelseledamöter i
bolagets styrelse:

Ann-Christin Sundell

Hans Johansson

För ytterligare information om föreslagna styrelseledamöter, se bilaga
1.

§ 7 Förslag till fastställande av arvode till styrelsen

I tillägg till det vid årsstämman fattade beslutet föreslår styrelsen
att de båda nyvalda styrelseledamöterna för tiden intill nästkommande
årsstämma ersätts enligt följande:

- 60 KSEK till Ann-Christin Sundell, då hon tjänstgjort som adjungerad styrelseledamot sedan augusti 2016

- 40 KSEK till Hans Johansson

Handlingar till stämman

Information om föreslagna styrelseledamöter och övriga handlingar
inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga
hos bolaget på ovan angiven adress senast från och med den 25
november 2016 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin
adress.

Lund i november 2016

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Bilaga 1 till styrelsens förslag till beslut

Förändringar i styrelsen

Immunovia fokuserar nu på en kommersiell fas där erfarenhet av
marknadsintroduktioner av banbrytande teknologi i den medicinska
branschen blir mycket viktigt för bolaget. För att stärka styrelsen
med detta som bakgrund föreslår ägare med över 28% av aktiekapitalet
nyval av 2 ledamöter.

Ann-Christine Sundell, född 1964

Bakgrund: Ann-Christin Sundell har över 30 års erfarenhet från globala
kommersiella positioner inom diagnostik branschen. Under 10 års tid
var hon President, Genetic Screening, en av fem strategiska
affärsområden med över 1500 anställda över hela världen inom
PerkinElmer, ett av världens största företag i Life Science
branschen. Ann-Christin medför djup kunskap och strategisk och
operationell erfarenhet inom alla väsentliga områden för Immunovia
såsom Sales & Marketing, R&D, produktion, quality and compliance.

Utbildning: MSc biokemi

Andra styrelseuppdrag: Oy Medix, Minerva Foundation for Medical
Research, Serres Oy, Raisio Oyj, Ledil Oy, Zymonostics ApS och
Revenio Group Oyj

Hans Johansson, född 1954

Bakgrund: Hans Johansson tillför värdefull erfarenhet och kontaktnät
från sina tidigare roller som VP, Head of Companion Diagnostics inom
ThermoFisher Inc Speciality Diagnostics Group, en verksamhet med
omsättning på 3 miljarder USD. Dessförinnan har Hans varit VP Global
Marketing and Commercial Development inom ThermoFisher Inc
ImmunoDiagnostics division (f.d Phadia). Hans har även varit verksam
som VD och entreprenör av startup bolag i branschen under många år,
och sammantaget har han över 30 års erfarenhet av global
affärsutveckling och kommersialisering av biotekniska och
diagnostiska innovationer.

Utbildning: MSc kemiteknik

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Uppsala Innovation Centre AB, Single
Technologies AB och AffiBody AB, samt ledamot av nomineringskommittén
i IscoNova AB.

Samtidigt har styrelseledamoten Patrik Dahlén och suppleanten Christer
Wingren beslutat sig för att lämna styrelsen för att fokusera på
andra uppdrag.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för
immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt
centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige.
Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som
finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för
att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer
exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala
teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier
för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första
blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av
2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos
och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet
från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur
framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras
nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North
med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information,
vänligen besök www.immunovia.com.

###

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamm...
http://mb.cision.com/Main/13121/2123440/590231.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.