Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

Immunovia AB: Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Immunovia AB (Publ)

Enligt den instruktion för valberedning i Immunovia AB (Publ) som
antogs på årsstämman den 26 april 2019 ska valberedningen bestå av
fyra ledamöter.

LUND, Sverige - Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill
dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av
vilka tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största
aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. För det fall
att styrelsens ordförande är en av de tre största aktieägarna ska
denne i egenskap av aktieägare ställa sin plats till förfogande och
nästkommande aktieägare ska erbjudas rätten att utse en ledamot till
valberedningen. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske
efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de
tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana
dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som
inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge
den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om
en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att
utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd
erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall
flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av
valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än
åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en
valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som
utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till
valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan
styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2020
fastställts till att bestå av

följande personer vilka tillsammans representerar cirka 27 procent av
antalet aktier och röster i

bolaget per den 30 september 2019:

- Sara Ek, representerande Sara Ek, ordförande i valberedningen

- Carl Borrebaeck representerande Carl Borrebaeck, styrelsens
ordförande

- Mikael Petersson representerande Mikael Löfman; och

- Astrid Samuelsson, representerande Handelsbanken

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2020 samt på

bolagets hemsida, www.immunovia.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att
kontakta valberedningen på bolagets adress. För att valberedningen
ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid
före årsstämman, dock senast den 31 januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Julie Silber

Director of Investor Relations

Email: julie.silber@immunovia.com

Tel: +46 7 93 486 277

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
MAR. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons
försorg, för offentliggörande enligt ovan den 4 november 2019 kl.
16:30 CET.

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för
immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt
centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige.
Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som
finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för
att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer
exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala
teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier
för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första
blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av
2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos
och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa:
www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer
information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/valberedning-utsedd-infor-arss...
https://mb.cision.com/Main/13121/2953450/1135477.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.