Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Impact Coatings: DELÅRSRAPPORT IMPACT COATINGS AB (publ) FÖR PERIODEN 1 JULI-30 SEPTEMBER 2017

"Starkt marknadsläge i Kina"

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Genombrottsorder av beläggningsmaskin för strålkastarreflektorer
till Iskra Mehanizmi, en slovensk underleverantör till
fordonsindustrin, levererad

· Etablering av säljkontor i Kina och första lokale säljaren
anställd

· I avtalet med China Hydrogen Energy (CHE), med ett ordervärde om
cirka 100 MSEK, är start av leverans senarelagd till mitten av 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Avtal om order värd 50 MSEK tecknat gällande sex
beläggningsmaskiner från kinesiska bränslecellstillverkaren Huaqing
Power Technology

· Avtal om order värd 8 MSEK tecknat gällande leverans av
beläggningsmaskin till kinesiska Xin Point - första affären inom
ramen för distributionsavtal med Optorun

· Kapitalmarknadsdag med fokus på Kina och marknaden för
bränsleceller genomförd i Stockholm tisdagen den 17 oktober

FINANSIELL INFORMATION

Tredje kvartalet, 1 juli-30 september, 2017

· Nettoomsättning uppgick till 6 964 (6 856) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -4 103 (-1 275) TSEK
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -4 898 (-1 276) TSEK
· Kassaflödet uppgick till -11 719 (1 989) TSEK
· Soliditeten uppgick till 42,7 % (89,4)

Årets tre första kvartal, 1 januari-30 september, 2017

· Nettoomsättning uppgick till 28 194 (23 517) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -18 505 (-1 275) TSEK
· Resultatet efter finansnetto uppgick -19 306 (-3 972) TSEK
· Kassaflödet för perioden uppgick till -19 941 (24 643) TSEK
· Soliditeten var 42,7 % (89,4)

VD-KOMMENTAR

Intresset för Impact Coatings och vårt erbjudande fortsätter att öka,
framförallt i Kina. Vårt strategiska fokus på beläggning av
bränslecellsplattor i allmänhet, den kinesiska marknaden i synnerhet
och att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande har bevisats genom
våra tecknade orders.

Marknaden för bränsleceller i Kina är i snabb tillväxt till följd av
den kinesiska regeringens stöd till företag och myndigheter som
producerar tyngre vätgasdrivna fordon som bussar och lättare
lastbilar. Vi har kontakt med många aktörer i Kina som antingen redan
har etablerat fabriker för tillverkningen av bränsleceller eller som
håller på att bygga fabriker.

Utvecklingskostnader belastar resultatet

Intäkterna från nya orders till följd av våra framgångar i Kina har
inte börjat synas i resultatet ännu. Det i kombination med att vi har
tagit en hel del kostnader kopplade till vårt omställningsarbete mot
en mer industrialiserad produktion, för att kunna möta den ökade
efterfrågan, belastar resultatet under det tredje kvartalet.

Starkt marknadstillfälle i Kina

Vi har deltagit i mässor under perioden i såväl Beijing i Kina som Las
Vegas i USA. På båda mässorna har vi haft en strid ström av
intresserade kinesiska aktörer i våra montrar och vi får mycket
lovord för vår beläggningsteknologi. Det går att läsa mer om mina
spaningar från mässorna under rubriken Noticed på vår webbplats:
http://www.impactcoatings.com/.

Vår första lokala säljare i Kina, Jia Zhendong, tillträdde i början av
september i år och driver säljarbete på den snabbt växande kinesiska
marknaden tillsammans med mig och den asiatiske säljagenten Marty
Kikuchi.

Förskjutning av leverans till China Hydrogen Energy

Under hösten 2016 tog vi vår stora genombrottsorder på
bränslecellsmarknaden i Kina. Vi tecknade ett bindande avtal med
China Hydrogen Energy (CHE) värt initialt över 100 miljoner kronor
gällande leverans av åtta till tio beläggningsmaskiner över tre år.
Under fjärde kvartalet 2016 fick vi ett förskott om 2,4 miljoner
kronor från CHE i samband med att de två första maskinerna började
tillverkas med planerad leverans hösten 2017.

Efter sommaren inledde CHE diskussioner om att skjuta på leveransen av
de två första maskinerna då CHEs produktionsanläggning blivit
försenad. Förskjutningen innebär att leveransen sker i mitten av
2018. Vi är fria att sälja de maskiner vi har producerat för CHEs
räkning till annan aktör.

Ny stororder om 50 MSEK till bränslecellstillverkare plus framgång för
Optorunsamarbetet med order värd 8 MSEK

I övrigt har vi lyckats väl med våra säljambitioner och precis efter
periodens utgång, den 2 oktober i år, presenterade vi vår andra
stororder på bränslecellsmarknaden i Kina. Det är en beställning av
sex beläggningsmaskiner från kinesiska bränslecellstillverkaren
Huaqing Power Technology. Det totala ordervärdet uppgår till 50
miljoner kronor, exklusive service och förbrukningsmaterial, med
leverans under 2018 och 2019.

Någon vecka senare, den 11 oktober, kunde vi presentera vår första
order inom ramen för distributionsavtalet med japanska Optorun.
Affären var dessutom ett genombrott på den kinesiska marknaden för
vår marknadsvertikal Metallisering. Kunden är kinesiska Xin Point som
levererar dekorativa komponenter till fordonsindustrin och ordern
gäller en beläggningsmaskin - InlineCoater™ 500 - med ett ordervärde
om 8 miljoner kronor för leverans 2018.

Outsourcad tillverkning och anställningar

För att möta den ökande efterfrågan på vår beläggningsteknologi
forcerar vi arbetet med industrialisering och modularisering av
tillverkningsprocessen. Det innebär att vi kan producera snabbare och
effektivare och att vi kan lägga ut delar av produktionen på
underleverantörer. Därmed kan vår samarbetspartner Optorun påbörja
produktion av delkomponenter redan i början av 2018.

Som ett resultat av senaste tidens affärer planerar vi att anställa
ytterligare personal till tillverkningen i Linköping.

Linköping 2017-10-27

Henrik Ljungcrantz
VD Impact Coatings

EKONOMISK UTVECKLING

Bolagets intäkter för det tredje kvartalet uppgick till 6 964 TSEK (6
856 TSEK) och resultatet blev -4 898 (-1 276) TSEK. Kassaflödet blev
-11 719 (1 989) TSEK och soliditeten uppgick vid periodens slut 42,7
% (89,4 ). Bolaget tillämpar successiv vinstavräkning av pågående
leveranser av maskinsystem.

Det negativa resultatet förklaras bland annat av att bolaget genomför
en omställning till serieproduktion och outsourcing av viss
produktion för att möta kundernas efterfrågan, vilket medfört
omfattande dokumentations- och processarbete som delvis bedrivits av
konsulter.

Periodens omsättning består av vinstavräknat projekt, samt försäljning
av tjänster. Posten "Övriga intäkter" består av aktiverade
utvecklingskostnader.

Bolaget har under perioden erhållit ett kreditutrymme på 17 MSEK.
Denna kredit ska kunna utnyttjas för att hantera fluktuationer i
kassaflödet. Utrymmet har vid periodens utgång utnyttjats med cirka
14,5 MSEK.

Då bolaget från och med verksamhetsåret 2016 aktiverar
utvecklingskostnader genomförs detta löpande.

Bolagets intäkter under året som helhet till och med det tredje
kvartalet uppgick till 28 194 (23 517) TSEK, aktivering arbete för
egen räkning 5 277 (0) TSEK och resultatet efter finansnetto uppgick
till -19 306 (-3 972) TSEK. Kassaflödet uppgick till -19 941 (24 643)
TSEK och soliditeten uppgick vid periodens slut till 42,7 % (89,4).

Bolagets direkta kostnader består av tre komponenter. Kostnad för
pågående order, kostnader för anpassning av bolagets produktsortiment
till skalbarhet och outsourcad tillverkning samt utveckling av nästa
maskingeneration.

Kostnader förknippade med FoU-arbete av nästa generation InlineCoaters
aktiveras.

Mot bakgrund av den stora marknadspotentialen inom bränsleceller i
Kina och de genombrottsorder som bolaget tecknat under senare tid,
diskuterar styrelsen att accelerera marknadspenetrationen. Detta för
att skapa rätt förutsättningar för bolagets världsledande teknologi
för beläggning av bränslecellsplattor och för att möta den ökande
efterfrågan. Bolagets styrelse diskuterar olika lösningar för att
lösa kapitalbehovet för en sådan expansion.

SALES & MARKETING

Nedan redovisas läget inom respektive marknadsvertikal som Impact
Coatings verkar inom i mer detalj. Impact Coatings främsta fokus
ligger inom Fuel Cells och Reflectors, men bolaget arbetar även
aktivt inom Electrical Contacts, Metallization samt Decorative
Coatings.

Fuel Cells

Marknadsbearbetningen har ökat under året och bland annat ställer
bolaget numera ut på bränslecellsmässan i Beijing i Kina. Det är
andra året som mässan genomförs och intresset i Kina ökar stadigt.
Mässan är fortfarande mindre än FC-Expo i Tokyo, men den växer
kraftigt.

Trots detta känner inte alla Impact Coatings presumtiva kinesiska
kunder till mässan i Beijing. Det indikerar att endast mässnärvaro
inte räcker för bearbetning i Kina utan bolaget måste vara aktivt
även i olika nätverk, genom marknadsföring över Internet och proaktiv
direktförsäljning.

Såväl mässan i Beijing som den i Las Vegas för ett par veckor sedan
gav Impact Coatings många nya kontakter och ingångar till presumtiva
affärer.

Intresset för Impact Coatings kunskap och tekniska lösningar för
beläggning av bränslecellsplattor är stort i Kina. För tillfället
bearbetar bolaget ett trettiotal kinesiska bolag som har planer på
att bygga upp egen tillverkning av bränslecellsplattor av metall.

Det aktiva säljarbetet i Kina har bland annat lett till avtalet med
Huaqing Power Technology. Avtalet omfattar sex beläggningsmaskiner
till ett värde om cirka 50 MSEK. Den första beläggningsmaskinen
beräknas levereras i januari 2018 och den andra i mars samma år.
Nästkommande två maskiner levereras i slutet av 2018 och slutligen
två maskiner under 2019. Huaqing ser denna order som startskottet för
sin bränslecellssatsning. Enligt deras affärsplan kommer bolaget att
behöva fler beläggningsmaskiner längre fram.

China Hydrogen Energy (CHE) tecknade avtal om ordervärde uppgående
till 100 MSEK. CHE är försenade med bygget av sin fabrik som nu
beräknas vara klar till sommaren 2018. Efter att de första
beläggningsmaskinerna är levererade till CHE kommer leveranserna av
de återstående sex till åtta maskinerna - hela ordern omfattar åtta
till tio maskiner - att ske i ett jämnt flöde enligt avtal.

De presumtiva kunder som Impact Coatings för diskussioner med har
kommit olika långt i sina planer att bygga fabriker för
volymproduktion av bränsleceller. En del av dessa aktörer har redan
fabriker, men använder grafitplattor i bränslecellsstackarna. De
plattor som använder Impact Coatings beläggningsteknologi är av
metall, vilket är mer effektivt. Ytterligare nackdelar med
grafitplattorna är att de är dyrare, mer tidskrävande att tillverka
samt att bränslecellsstackarna blir tyngre och tre gånger så stora.

Många av dessa presumtiva kunder väntas ta beslut om investering i ny
produktionsutrustning under slutet av 2017 eller under 2018...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.