Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-20

Impact Coatings: IMPACT COATINGS AB GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 22 MKR

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan,
Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika .

· Styrelsen för Impact Coatings AB ("Impact Coatings" eller
"Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april
2014, beslutat om nyemission om 22,2 Mkr med företrädesrätt för
Bolagets aktieägare.

· Nyemissionen genomförs för att säkerställa Bolagets finansiella
ställning fram tills dess affärsverksamheten genererar ett positivt
kassaflöde.

· Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i
nyemissionen upp till 80% av emissionsbeloppet, motsvarande 17,7 Mkr.

· Aktieägare i Impact Coatings erhåller en (1) teckningsrätt för
varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

· Teckningskursen är fastställd till 2,20 kronor per aktie.

· Anmälningsperioden kommer att inledas den 30 maj 2014 och pågår
fram till och med den 13 juni 2014.

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Impact Coatings har beslutat att genomföra en nyemission
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare med det huvudsakliga
motivet att säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills
dess att affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.

Impact Coatings har investerat betydande belopp i utveckling och
marknadsföring av sin teknologi för tunnfilmsbeläggning. Teknologin
representerar för vissa industrisektorer en viktig framtidslösning
och många företag planerar för ett teknikskifte. Den tidskrävande
positioneringen inför detta har dock urholkat Impact Coatings
finanser, som nu behöver förstärkas för att exploatera befintliga
affärsmöjligheter.

Det är framförallt Bolagets beläggningssystem för Lean-PVD som nu står
inför en bredare kommersialisering i närtid. En rad
marknadsföringsinsatser har skapat ett kontinuerligt flöde av
förfrågningar från företag som använder PVD idag och som nu
efterfrågar mer kapacitet. De intresserar sig för Impact Coatings
lösningar därför att de, bättre än konkurrerande system, möjliggör
ett Lean-organiserat produktionsflöde av komponenterna.

Samtidigt utvecklas Bolagets långsiktiga satsning på beläggning av
bränsleceller mycket bra. Potentialen för den typ av ytbeläggning
Impact Coatings kan erbjuda blir alltmer bekräftad, likaså prestandan
på de beläggningar Bolaget erbjuder samt Bolagets teknologi för
storskalig framställning av dessa.

Bolaget avser att med hjälp av föreliggande nyemission exploatera de
affärsmöjligheter som föreligger i närtid inom Lean-PVD och därigenom
skapa ett löpande intäktsflöde. För den långsiktiga satsningen på
bränsleceller planeras finansiering genom att bjuda in industriella
och finansiella partners för delägande i bränslecellsverksamheten.

Emissionsvillkor
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier de äger på
avstämningsdagen den 27 maj 2014. Varje befintlig aktie i Impact
Coatings berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskursen är fastställd till 2,20 kronor per aktie. Den totala
emissionslikviden uppgår till högst 22,2 Mkr före emissionskostnader.
Teckningsperioden löper från och med den 30 maj 2014 till och med den
13 juni 2014.

Eftersom det totala emissionsbeloppet understiger 2,5 MEUR kommer inte
något prospekt att upprättas eller registreras hos
Finansinspektionen. Istället kommer ett informationsmemorandum att
upprättas och tillhandahållas på www.impactcoatings.se.

Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas
till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan
företrädesrätt, där aktierna skall fördelas pro rata i förhållande
till hur många aktier respektive aktieägare tecknat med stöd av
företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att teckna aktier utan
stöd av teckningsrätter.

Emissionsgaranti
Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i
nyemissionen upp till 80% av emissionsbeloppet, motsvarande 17,7 Mkr.
För det fall nyemissionen tecknas (med och utan företrädesrätt) till
ett belopp understigande 80% av emissionsbeloppet förbinder sig
garanterna att teckna mellanskillnaden mellan 80% och det belopp som
tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen.

Tidplan för företrädesemissionen

Informationsmemorandum offentliggörs omkring den 29 maj 2014

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen 22 maj 2014

Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen 23 maj 2014

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 27 maj 2014

Handel i teckningsrätter 30 maj - 10 juni 2014

Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 30 maj 2013 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket

Teckningstid i nyemissionen 30 maj - 13 juni 2014

I övrigt hänvisar Impact Coatings till det kommande
informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare

Remium Nordic AB agerar finansiell rådgivare till Impact Coatings i
samband med företrädesemissionen.

För mer information

Torsten Rosell, Styrelseledamot och COO

Telefon 013-359 952, 070-512 61 09

torsten@impactcoatings.se

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings
kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget
avser att offentliggöra omkring den 29 maj 2014.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya
aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där
eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som
inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag
i Kanada.

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi
för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna
skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet Silver MaxPhase™, som
kan ersätta guld på elektriska kontakter. För rationell industriell
applicering av materialet, har beläggningssystemen ReelCoater™,
InlineCoater™ och PlastiCoater™ utvecklats. Dessa kan även användas
för applicering av andra material för t ex dekorativa och optiska
applikationer.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och
fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och
etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen
inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First
North. Bolagets certified adviser är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/impact-coatings/r/impact-coatings-ab-genomfor-...
http://mb.cision.com/Main/907/9588158/246845.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.