Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

Impact Coatings: IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2019

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 3 003 TSEK (3 569)
· Rörelseintäkter uppgick till 7 394 TSEK (6 681)
· Rörelseresultatet uppgick till -7 878 TSEK (-8 757)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -7 883 TSEK (-8 759)
· Kassaflödet uppgick till -6 479 TSEK (7 037)
· Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut
uppgick till 2 144 TEUR

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 28 509 TSEK (12 624)
· Rörelseintäkter uppgick till 31 297 TSEK (16 469)
· Rörelseresultatet uppgick till -22 383 TSEK (-28 385)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -22 397 TSEK (-28 406)
· Kassaflödet uppgick till -27 577 TSEK (-8 427)
· Kassalikviditeten uppgick till 86% (168)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2019

· Inga väsentliga händelser inträffade under perioden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Kallelse till extra bolagsstämma den 22 november i Stockholm
· Gemensamt utvecklingsavtal tecknat med Hyundai Motor Company
· Styrelsen har beslutat om riktad nyemission till Hyundai Motor
Company och Accendo Capital, och Hyundai Motor Company nominerar
styrelseledamot, båda villkorade av extra bolagsstämmas godkännande

VD-KOMMENTAR

Den 30 oktober gick Impact Coatings och Hyundai Motor Company
("Hyundai") ut med nyheten att bolagen har tecknat ett gemensamt
utvecklingsavtal ("JDA") kring beläggningsteknik för bränsleceller.
Vidare meddelades att Impact Coatings styrelse har beslutat om en
riktad nyemission till Hyundai och Accendo Capital till en
kurspremie. Hyundai har även nominerat Sukhwan Yun att ingå i Impact
Coatings styrelse. Emissionen och val av styrelseledamot förutsätter
godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 22
november 2019 i Stockholm.

Hyundai är en av världens ledande biltillverkare och i framkant
gällande utveckling av bränslecellsfordon. Utvecklingsavtalet är ett
bevis på att Impact Coatings beläggningslösningar för bränsleceller
är världsledande. Elektrifiering av fordonsflottan med vätgas och
bränsleceller pågår mycket snabbare i vår omvärld än vad vi märker i
Sverige och våra beläggningslösningar behövs nu för utveckling och
lågserietillverkning. Avtalet stärker möjligheten att sälja
beläggningssystem till Hyundai i framtiden men innebär ingen garanti.
De två parterna får under en bestämd tidsperiod exklusivitet på
teknik som utvecklas gemensamt inom ramarna för avtalet.

Nyemissionen till Hyundai medför att företaget får en industriell
ägare som tillför trovärdighet, industriell kunskap och
distributionskanaler som når de snabbt växande globala marknaderna
för bränsleceller och fordonsteknologi. Hyundais ägarandel efter den
riktade emissionen uppgår till 10,4% och Accendo Capitals ägarandel
till 12,0%. Styrelsen ser Accendo Capitals fortsatta aktiva
engagemang och kapitalbidrag till Impact Coatings som nödvändiga för
bolagets framtida framgång och samarbete med industriella ägaren
Hyundai.

För tredje kvartalet landar nettoomsättningen på 3 003 TSEK, vilket
inkluderar intäkter från beläggningstjänster,
eftermarknadsförsäljning och hyresintäkt från en beläggningsmaskin.
Beläggningsmaskinen till Shouhang skeppades i augusti. Installation
och redovisning av intäkter förväntas ske under Q4 då kundens lokaler
förväntas vara färdigställda.

Ingen ny maskinorder har kommit under perioden och orderingången för
beläggningssystem har inte utvecklats som vi har förutspått.
Marknadsdynamiken är olika inom olika applikationsområden. Vi ser
till exempel ett stort intresse från fordonsindustrin för ett flertal
applikationer, men upplever samtidigt att beslutsprocesser tar lång
tid p g a flera beslutsnivåer i värdekedjan samt godkännande av
komplex ny teknologi. Inom andra områden har åtminstone en förväntad
affär skjutits fram där kunden pekar på en osäkerhet kring den tyska
konjunkturen.

Även om ordrar dröjer ser vi fortsatt ett starkt intresse för våra
erbjudanden i linje med bolagets uttalade strategi. Vi har en
pipeline med potentiella systemaffärer, mestadels europeiska företag
inom D/M/R-segmenten (dekorativt, metallisering och reflektorer).
Marknadsbearbetningen intensifieras i dessa segment.

Inom bränsleceller (FC) har vi en stark tilltro till vårt erbjudande,
att våra beläggningar och produktionslösningar bäst uppfyller de krav
som ställs för effektiva bränsleceller med lång livslängd. Samarbetet
med Hyundai stärker oss i denna uppfattning. Dagens behov inom
fordonssegmentet finns huvudsakligen inom utveckling och
lågserietillverkning, vilket väl uppfylls av bolagets befintliga
produkter och tjänster.

Beläggningsverksamheten har under året fortsatt att utvecklats
positivt. Beläggning av bränslecellsplattor utgör en betydande del
och vi fortsätter att betrakta beläggningstjänster till
bränslecellsmarknaden som ett framtida tillväxtsegment. Vi ser även
en ökande intäkt under året från beläggningstjänster inom segmenten
dekorativa beläggningar och elektriska kontakter.

Efter mitt tillträde som VD förra året har vi fört samtal med
Tokyobaserade Optorun i syfte att utvärdera de distributörs- och
leverantörsavtal som slöts mellan bolagen 2017. Vi har gemensamt
beslutat att avsluta det formella samarbetet då det som tidigare
meddelats inte givit förväntade resultat för någon av parterna.
Bolagen har en fortsatt bra relation och vi kan komma att samarbeta i
specifika fall framöver. Tills vidare hanteras försäljningen i den
ostasiatiska regionen med vår egen personal. Vi stärker också vår
närvaro i regionen genom samarbetet med Hyundai, vilket involverar
etablering av kontor i Sydkorea.

Inträdet av Hyundai som industriell ägare och samarbetspartner kommer
att innebära en ny fas för Impact Coatings, förutsatt att den extra
bolagsstämman 22 november godkänner styrelsens beslut. Jag ser fram
emot samarbetet och den större tyngd som det kommer att ge bolaget i
allt vi företar oss framöver.

Torbjörn Sandberg

FINANSIELL UTVECKLING

Tredje kvartalet 2019

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2019 uppgick till 3 003 TSEK (3
569) vilket inkluderar intäkter från beläggningstjänster,
eftermarknadsförsäljning och hyresintäkt från en beläggningsmaskin.

Leveransen av ordern till Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd.
är inte inkluderad i nettoomsättningen eftersom installationen av
systemet i Kina har försenats något jämfört med det ursprungliga
schemat, men planeras slutföras under det fjärde kvartalet 2019.
Impact Coatings har erhållit betalningar som uppgår till 90% av
ordervärdet. Det skeppade systemet hade ömsesidigt överenskomna
ändringar jämfört med den ursprungliga konfigurationen, och den
slutliga betalningen ska därför förhandlas i samband med
installationen och slutacceptans (upp till 10% av ordervärdet).

Rörelseintäkterna uppgick till 7 394 TSEK (6 681).

Rörelsekostnaderna ökade till -15 271 TSEK (-15 437). Vi har under
tredje kvartalet implementerat ett program för att minska kostnader i
linje med vårt effektiviseringsarbete. De största effekterna kommer
från restriktiv nyanställning och minskade konsultkostnader inom IT
och försäljning och kommer att ha full effekt från oktober. Vi har
kunnat dra ner hela kostnadsbasen för löpande kostnader (d v s
personalkostnader och övriga externa kostnader) med 10% utan att ha
tagit några engångskostnader.

Finansnettot blev -5 TSEK (-2). Resultatet blev -7 883 TSEK (-8 759).

Januari-september 2019

Nettoomsättningen för perioden januari-september 2019 uppgick till 28
509 TSEK och ökade jämfört med föregående år (12 624).
Rörelseintäkterna uppgick till 31 297 TSEK (16 469).

Rörelsekostnaderna ökade till -53 680 TSEK (-44 854). Ökningen härleds
till råvaror till de tre färdigställda beläggningssystemen, samt
högre personalkostnader och högre avskrivningar. Finansnettot blev
-14 TSEK (-21). Resultatet blev -22 397 TSEK (-28 406).

Någon uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare finansiella
rapporter, inte redovisats.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 19 092 TSEK (56 959).
Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 0 TSEK (0).
Kassalikviditeten uppgick till 86% (168).

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden
januari-september 2019 uppgick till -27 405 TSEK (-8 357). Från
investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -172 TSEK (0).
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (-70).
Totalt kassaflöde för perioden var -27 577 TSEK (-8 427).

Impact Coatings har erhållit betalning mot en Irrevocable Letter of
Credit motsvarande 40% av ordervärdet från Beijing Shouhang Resources
Saving Co., Ltd., vilket påverkar kassaflödet positivt under tredje
kvartalet. Slutbetalningar från Henan Yuqing Power Co., Ltd. och från
den schweiziska klocktillverkaren är också redovisade under tredje
kvartalet.

Efter den riktade emissionen till Hyundai och Accendo Capital bedöms
bolaget att ha likviditet som behövs åtminstone för de kommande 12
månaderna, förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner
emissionen.

Orderbok beläggningssystem

Värdet på orderboken för beläggningssystem var vid periodens utgång 2
144 TEUR, varav hela ordervärdet för Beijing Shouhang Resources
Saving Co., Ltd. fortfarande ingår.

Orderboken för beläggningssystem exkluderar löpande aktivitet kring
eftermarknad och beläggningstjänster, men inkluderar avtalade
hyresintäkter från beläggningssystem.

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Ett beläggningssystem skeppades i början av augusti till Beijing
Shouhang Resources Saving Co., Ltd., som är en börsnoterad kinesisk
koncern aktiv inom förnybar energiteknik. Affären offentliggjordes i
februari 2019 och rör ett INLINECOATER-system för utveckling och
produktion av PVD-beläggningar. Planerad installation i Kina har i
väntan på att kunden färdigställer sina lokaler skjutits fram något
och planeras ske under fjärde kvartalet.

Verksamheten i övrigt har fokuserat på att producera och leverera
enligt befintliga systemaffärer, löpande produktion av
beläggningstjänster, service av kundmaskiner, samt
eftermarknadsförsäljning. Försäljningsarbetet för kommande affärer
har fortsatt med hög intensitet och en begränsad grupp har under
slutet av perioden varit involverad i diskussionerna med Hyundai som
konkretiserats efter periodens slut.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Den 30 oktober meddelades att bolaget h...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.