Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Impact Coatings: IMPACT COATINGS BEDÖMER ORDRAR FRÅN CHINA HYDROGEN ENERGY OCH HUAQING POWER TECHNOLOGY SOM EJ LÄNGRE GIL...

Impact Coatings kommunicerade en order avseende
INLINECOATER™FC-maskiner från China Hydrogen Energy ("CHE") den 21
oktober 2016 och en order avseende INLINECOATER™FC-maskiner från
Huaqing Power Technology ("Huaqing") den 2 oktober 2017. Under
överseende av Impact Coatings nya ledning har en undersökning på
plats genomförts, vilken kommit fram till att sannolikheten för att
kundernas åtaganden ska uppfyllas är tillräckligt låg för att
ordrarna ska behandlas som ej längre giltiga. Två
INLINECOATER™FC-maskiner har tillverkats som en följd av ordrarna. En
maskin kommer att nyttjas av den interna beläggningsverksamheten för
produktion åt bränslecellskunder. Den andra enheten kommer att
bokföras till tillverkningskostnad som lager färdiga maskiner och
finnas tillgänglig till försäljning. Depositionen om 240 TEUR som
erhölls från CHE i november 2016 har redovisats som
förskottsbetalning och kommer att omklassificeras till balanserat
resultat. Depositionen kommer inte att återbetalas till CHE.
Balansräkningen per den 30 september 2018, som kommer att redovisas i
kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2018, kommer att innehålla
effekterna av omklassificeringarna av maskinerna och de borttagna
ordrarna.

China Hydrogen Energy

I oktober 2016 ingick CHE ett kommersiellt avtal med Impact Coatings
om köp av 10 stycken INLINECOATER™FC-maskiner. CHE gjorde en
förskottsbetalning om 240 TEUR i november 2016.

Så som informerades i ett pressmeddelande den 25 september 2017 hade
CHE meddelat en förskjutning av leveranserna på grund av att bygget
av deras första produktionsanläggning blivit försenat. Så som
beskrivits i delårsrapporten för första kvartalet och i materialet
som presenterades på årsstämman 2018 bedömde Impact Coatings att
ordern från CHE var fortsatt giltig baserat på återkommande dialog
med kunden. Den främsta anledningen till förseningen som gavs Impact
Coatings var pågående förhandlingar mellan CHE och en möjlig köpare
av en majoritetsandel i CHE.

Impact Coatings har under juli månad genomfört en undersökning på
plats i Kina, under överseende av bolagets ledning, för att utvärdera
situationen och bedöma avtalets genomförbarhet.

Slutsatsen av denna undersökning är att det mest lämpliga och
realistiska är att behandla ordern som ej längre giltig.

Huaqing Power Technology

I oktober 2017 mottog Impact Coatings en order från Huaqing om 6
stycken INLINECOATER™FC-maskiner för leverans under 2018 och 2019.
Leveranserna skulle ske i tre omgångar om två maskiner per gång.

Huaqing meddelade sedan en försening till Impact Coatings, som
beskrevs i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. I god tro har
Impact Coatings försökt hjälpa Huaqing att komma framåt med den
övergripande utvecklingen av sitt bränslecellsprogram, med avsikten
att säkra orderns genomförande, även om den blivit försenad.

I samband med utvärderingen som genomförts i Kina, så som beskrivits
ovan, har också den historiska utvecklingen i relationen till Huaqing
genomlysts och sannolikheten för orderns slutförande har bedömts
baserat på tillgängliga fakta.

Slutsatsen av analysen är att det mest lämpliga och realistiska är att
behandla ordern som ej längre giltig.

Redovisningseffekter

Två maskiner som har tillverkats i samband med de ovan nämnda orderna
har löpande redovisats under rubriken Upparbetad men ej fakturerad
intäkt med ett sammanlagt värde av 15 158 TSEK. En enhet kommer att
användas för produktion till bränslecellskunder. Den andra enheten
kommer att bokföras som lager färdiga maskiner och finnas tillgänglig
för försäljning.

Maskinen som används i beläggningsproduktion, kommer att
omklassificeras till produktionsmaskin med ett värde av 7 579 TSEK.
Framtida intäkter och vinster som uppkommer genom användandet av
denna maskin liksom dess faktiska värde kommer att redovisas i
enlighet med vedertagna redovisningsregler.

Maskin nummer två, som är tänkt för försäljning till
bränslecellsindustin, kommer att omklassificeras till lagertillgång
till ett värde av 7 579 TSEK. I det fall maskinen säljs för ett värde
överstigande detta värde, kommer omsättning och vinst på
försäljningen att redovisas. I det fall maskinen säljs för mindre än
detta värde, eller om företaget i framtiden beslutar om en
nedjustering av värdet, kommer en förlust att redovisas.

Under år 2016 och 2017 har totalt 15 158 TSEK redovisats som intäkt
för dessa maskiner, vilket återspeglar Impact Coatings kostnader och
inte innehåller någon vinst. Eftersom transaktionerna i
redovisningstermer är att betrakta som aktiverade kostnader för egen
räkning, kommer ingen ändring av redovisade intäkter att ske för
dessa perioder.

Eftersom båda maskinerna har balansförts till ett värde som motsvarar
tillverkningskostnaderna och inte innehåller någon vinst, och
eftersom båda bedöms som fullvärdiga tillgångar med hänsyn till
marknadsaktiviteter och affärsmässig efterfrågan, planeras för
närvarande inga nedskrivningar eller andra omvärderingar.

De ovan beskrivna omklassificeringarna innebär ingen
kassaflödeseffekt.

De redovisningsmässiga effekterna av de åtgärder som beskrivits ovan
har granskats av företagets revisor och kommer att beskrivas i sin
helhet i kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2018 och
balansräkningen per den 30 september 2018.

Impact Coatings fortsätter med tydligt fokus att bearbeta
bränslecellsindustrin i Kina och globalt.

För mer information kontakta:
Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76 eller e-mail: torbjorn.sandberg@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12:e juli 2018, kl. 14:00 CET.

-------------------------------------------------------------------------

Om Impact Coatings

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för
PVD-beläggning av bränslecellsplattor för vätgasdrivna fordon och för
fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna
skikt av metaller och keramer - ytbeläggningar som maximerar
prestanda och hållbarhet. Bolagets kunder finns huvudsakligen inom
fordonsindustrin och bolaget är strategiskt placerat på den snabbt
växande internationella marknaden för vätgasdrivna fordon. Impact
Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket
INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic).
Certified Adviser är Redeye AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/impact-coatings/r/impact-coatings-bedomer-ordr...
http://mb.cision.com/Main/907/2574333/877570.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.