Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-04

Impact Coatings: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318
("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23
mars 2016, kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Westmansgatan 29 i
Linköping.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 17 mars
2016, och dels senast den 17 mars 2016 kl. 16.00 anmäla sitt
deltagande till Bolaget antingen under adress: Impact Coatings AB,
Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. eller via e-post:
anmalan@impactcoatings.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds
genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får
inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den
17 mars 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före
nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av en eller två justeringsmän
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
8) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT M.M.

Punkt 7 - Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt

Bolaget styrelse föreslår stämman att fatta beslut om nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 375 000 kronor till högst 4
156 286 kronor genom emission av högst 3 000 000 nya aktier.

Teckning av nyemitterade aktier skall ske senast onsdagen den 31 mars
2016.

Betalning skall erläggas kontant med pengar senast torsdagen den 31
mars 2016.

Teckningskursen per aktie har bestämts till det lägsta av (i) 80 % av
den volymviktade genomsnittskursen under fem handelsdagar närmast
före den 25 februari 2016 eller (ii) 80 % av den volymviktade
genomsnittskursen under fem handelsdagar närmast före den 23 mars
2016. Emissionen beräknas medföra en utspädning om ca 5,83 % baserat
på en teckningskurs om 16 kronor inklusive rabatt.

Rätt att teckna nya aktier skall med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt tillkomma Crede CG III Ltd, registreringsnummer 47249.
Tilldelning får endast ske av så många aktier som motsvarar 30 000
000 kronor.

De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med
innevarande räkenskapsår.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att pågående
affärer har skapat ett större kapitalbehov som snabbt behöver
tillgodoses.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att besluten biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna
rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att
vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen, finns tillgängliga på Bolagets kontor och på
Bolagets hemsida, www.impactcoatings.se, senast från och med den 2
mars 2016. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas ut till
aktieägare som anmält sig till stämman och som uppgivit sin
postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet
aktier och röster i Bolaget 30 250 288. Bolaget innehar inga egna
aktier.

--------------------------------------------------------
Linköping i februari 2016
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:

Lars-Erik Nordell, Styrelsens ordförande, Telefon: 0705-640655,
E-mail: Lars-Erik.Nordell@Nordellpartner.se.

Om Impact Coatings

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi
för PVD-ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna
skikt av metaller och keramer.

Företaget tillhandahåller beläggningssystemen InlineCoater™,
PlastiCoater™ och ReelCoater™ för Lean-organiserad
komponentproduktion som inkluderar PVD. Bolaget har också utvecklat
en portfölj av beläggningsprocesser som marknadsförs under namnet
MaxPhase, med unika prestanda för bl a bränslecellsplattor och
elektriska kontakter.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och
fordonsprodukter. Verksamheten startade 1997 och efter en fas av
utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala
exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX
Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic
AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/impact-coatings/r/kallelse-till-extra-bolagsst...
http://mb.cision.com/Main/907/9927024/483567.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.