Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Impact Coatings: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas
härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl.
15.00 i bolagets lokaler på Westmansgatan 29 i Linköping.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 november
2017, dels anmäla deltagande till bolaget senast fredagen den 17
november 2017 per post till adress Impact Coatings AB (publ),
Westmansgatan 29, 582 16 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella
biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar
insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara
äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem
år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en
juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan
handling som utvisar firmatecknares behörighet. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på bolagets webbplats www.impactcoatings.com
senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman och
skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att
få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget
namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är
utförd senast fredagen den 17 november 2017. För att detta ska kunna
ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i
god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.
8. Beslut om riktad nyemission av aktier.
9. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med
styrelsens förslag, bilaga 1.

Punkt 8 - Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med
styrelsens förslag, bilaga 2. Beslutet ska vara villkorat av att
bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt
7 och 9.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 9 - Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med
styrelsens förslag, bilaga 3. Beslutet ska vara villkorat av att
bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt
7 och 8.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen (2005:551), samt fullständiga förslag enligt
punkt 7-9 ovan, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor,
Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, senast från och med den 9
november 2017. Handlingarna kommer senast från och med samma dag
finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.impactcoatings.com

Kopior av ovan handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid bolagsstämman begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7
kap. 32 § aktiebolagslagen.

______________

Linköping i oktober 2017
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:

Lars-Erik Nordell, Styrelsens ordförande
Telefon: 0705 649655, eller e-mail: Lars-Erik@Nordellpartner.se

Om Impact Coatings:

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning
av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i
vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer -
ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact
Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en
bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är
strategiskt placerat på den internationella marknaden för
vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX
Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Impact Coatings AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
oktober 2017 kl 08:15 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer
endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna
offentliggöra omkring den 30 november 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Impact Coatingss aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

------------

Bilaga 1

Punkt 7 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
bolagets befintliga aktieägare

Styrelsen för Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, föreslår
att bolagstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1
004 273,875 kronor genom nyemission av högst 8 034 191 aktier med
företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.
("Företrädesemissionen"). För Företrädesemissionen ska i övrigt
följande villkor gälla.

1. För varje ny aktie ska betalas 10 kronor och 50 öre.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de
aktieägare som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är
registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren
förut äger. Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av
teckningsrätter.

3. Företrädesrätten ska innebära att bolagets aktieägare erhåller
rätt att teckna en (1) ny aktie per fyra (4) befintliga aktier.
Endast hela aktier kan tecknas.

4. För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter enligt följande.

i) I första hand till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de är aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
ii) I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
iii) I tredje hand till Accendo SICAV SIF i egenskap som
emissionsgarant i förhållande till storleken av ställt
garantiåtagande.

5. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen ska vara den
1 december 2017.

6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 5 december
2017 till och med den 19 december 2017. Teckning av aktier med
företrädesrätt ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier
utan företrädesrätt ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt
att besluta om förlängning av teckningstiden.

7. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska
erläggas senast två dagar efter besked om tilldelning enligt
avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen ska emellertid
ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

8. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras
emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de
förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna
har införts i aktieboken hos Eurocl...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.