Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-31

Incap Oyj: Incap Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Incap Oyj Pörssitiedote 31.3.2015 klo 20.15

INCAP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2015 Helsingissä.
Kokoukseen osallistui yhteensä 15 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä
69,4:ää prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei
jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio (2 677 306,56 euroa)
jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja tilikauden toimitusjohtajille.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja
jäsenen 10 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei
makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen
laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Yhtiökokous valitsi
hallituksen jäseniksi uudelleen Fredrik Berghelin, Olle Hultebergin ja
Susanna Miekk-ojan sekä uusina jäseninä Rainer Toimisen ja Carl-Gustaf von
Troilin.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst&Young
Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari
Karppisen.

Osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 20.486.769,50 euron osakepääomaa
19.486.769,50 eurolla tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon seuraavasti:

31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneet tappiot
katetaan alentamalla yhtiön vapaan oman pääoman rahastoa 14.621.937,92
eurolla, ylikurssirahastoa 44.316,59 eurolla ja osakepääomaa 12.528.512,06
eurolla.

Tappioiden kattamisen jälkeen osakepääomaa alennetaan edelleen 6.958.257,44
eurolla siten, että varat siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 1.000.000 euroa ja
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6.958.257,44 euroa. Emoyhtiön oma
pääoma ylittää näin ollen osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ssä määritellyn rajan.

Tappioiden kattaminen selkiyttää emoyhtiön taserakennetta sekä vahvistaa
yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua. Järjestely edellyttää
osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Lisäksi
pääoman jakaminen osakkeenomistajille on rajoitettua osakepääoman alentamisen
rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10.911.403 uuden
osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan
rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön
kannustinjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita.

Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin
hallitus päättää. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten
oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olle
Hulteberg.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla
14.4.2015 alkaen.

INCAP OYJ

Ville Vuori
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja
materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja
ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean
teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena
kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa.
Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.
Lisätietoja:www.incapcorp.com.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1908083

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.