Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-26

Incap Oyj: Incapin hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista ja julkistaa sen ehdot

Incap Oyj       Pörssitiedote             26.10.2020 kello 16.30.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Incapin hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista ja julkistaa sen ehdot

Incap Oyj:n (”Yhtiö”) 23.10.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista. Yhtiön hallitus on tänään päättänyt laskea liikkeeseen edellä mainitun valtuutuksen nojalla enintään 1 455 056 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen (”Osakeanti”).

Osakeanti lyhyesti

  • Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 10,9 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 1 455 056 Tarjottavaa Osaketta.
  • Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi niiden olemassa olevien osakkeiden (”Olemassa Olevat Osakkeet”) omistuksen mukaisessa suhteessa.
  • Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 28.10.2020 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen Olemassa Olevien Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa kolmea (3) Olemassa Olevaa Osaketta kohden (”Merkintäoikeus”).
  • Merkintähinta on 7,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”).
  • Merkintäaika alkaa 2.11.2020 klo 10:00 ja päättyy 16.11.2020 klo 16:30 Suomen aikaa (”Merkintäaika”).
  • Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä 2.11.2020 klo 10:00 ja 10.11.2020 klo 18:30 välisenä aikana Suomen aikaa.
  • Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 20.11.2020.
  • Yhtiö julkaisee Osakeantia koskevan Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen (”Esite”) arviolta 27.10.2020.
  • Yhtiön osakkeenomistajat Oy Etra Invest Ab, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, K22 Finance Oy, Kari Kakkonen ja Yhtiön hallituksen jäsen Carl-Gustaf von Troil ovat sitoutuneet peruuttamattomasti merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä vähintään noin 3,8 miljoonalla eurolla. Sitoumukset vastaavat yhteensä noin 34,7 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Annettujen merkintäsitoumusten mukaisesti Oy Etra Invest Ab ja Joensuun Kauppa ja Kone Oy merkitsevät kumpikin erikseen yli 5,0 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Sitoumukset on annettu tavanomaisin ehdoin, mukaan lukien, että kellään sitoumuksen antajalla ei ole velvollisuutta merkitä Tarjottavia Osakkeita siten, että merkitsijän omistusosuus Yhtiössä nousisi 30,0 prosenttiin Yhtiön äänimäärästä.
  • UB Securities Oy on Osakeannin pääjärjestäjä.

Osakeannin tausta ja varojen käyttö

Osakeannin tarkoituksena on luoda edellytykset Yhtiön strategian mukaiselle kasvulle sekä liiketoiminnan kehittämiselle. Tavoitteena on vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta, tasetta ja rahoitusasemaa.

Osakeannilla kerättävät varat voidaan käyttää Yhtiön lainojen takaisinmaksuun, mahdollisiin tuleviin yritysostoihin ja yleisiin yhtiöoikeudellisiin tarkoituksiin. Varoja käytetään ensisijaisesti Yhtiön 13 miljoonan euron lainan lyhentämiseen Yhtiön hallituksen myöhemmin päättämä määrä ja tämän jälkeen mahdollisiin tuleviin yritysostoihin ja yleisiin yhtiöoikeudellisiin tarkoituksiin.

Osakeannin ehdot lyhyesti

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin Täsmäytyspäivänä 28.10.2020 merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen Olemassa Olevien Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen Merkintäoikeuden kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa kolmea (3) Olemassa Olevaa Osaketta kohden.

Jos osakkeenomistaja ei omista vähintään kolmea (3) Olemassa Olevaa Osaketta Täsmäytyspäivänä, osakkeenomistajalle ei anneta yhtään Merkintäoikeutta. Jos osakkeenomistajan Osakeannin Täsmäytyspäivänä omistamien Olemassa Olevien Osakkeiden lukumäärä ei ole kolmella jaollinen, Merkintäoikeuksiin oikeuttavien Olemassa Olevien Osakkeiden lukumäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kolmella jaolliseen lukuun.

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 29.10.2020.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 33 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä noin 25 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että Osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta Osakeannin seurauksena nykyisestä 4 365 168 osakkeesta enintään 5 820 224 osakkeeseen.

Merkintähinta on 7,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen alennuksen verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin Helsingin Pörssissä Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkinnän perusteella, Yhtiön osakkeenomistajalla ja muulla sijoittajalla on (ilman oikeutta ensisijaiseen merkintään) oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkinnän perusteella.

Merkintäaika alkaa 2.11.2020 klo 10:00 ja päättyy 16.11.2020 klo 16:30. Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintäetuoikeutta tulee käyttää Merkintäaikana. Yhtiön hallituksella on oikeus jatkaa Merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 16.11.2020.

Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 20.11.2020.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 16.11.2020 klo 16:30.

Incap aikoo jättää hakemuksen Tarjottavien Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssiin. Kaupankäynnin Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Tarjottavia Osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 17.11.2020. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Olemassa Oleviin Osakkeisiin arviolta 20.11.2020, ja kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla samana osakelajina Olemassa Olevien Osakkeiden kanssa alkaa arviolta seuraavana pankkipäivänä.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 18.11.2020. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen ja merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärän pörssitiedotteella arviolta 19.11.2020.

Merkintäsitoumukset

Yhtiön osakkeenomistajat Oy Etra Invest Ab, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, K22 Finance Oy, Kari Kakkonen ja Yhtiön hallituksen jäsen Carl-Gustaf von Troil ovat sitoutuneet peruuttamattomasti merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä vähintään noin 3,8 miljoonalla eurolla. Sitoumukset vastaavat yhteensä noin 34,7 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Sitoumukset on annettu tavanomaisin ehdoin, mukaan lukien, että kellään sitoumuksen antajalla ei ole velvollisuutta merkitä Tarjottavia Osakkeita siten, että merkitsijän omistusosuus Yhtiössä nousisi 30,0 prosenttiin Yhtiön äänimäärästä.

Osakeantiin liittyviä tärkeitä päivämääriä

Viimeinen kaupankäyntipäivä Merkintäoikeuksia sisältävillä osakkeilla 26.10.2020
Merkintäoikeuksien irtoamispäivä 27.10.2020
Osakeannin Täsmäytyspäivä 28.10.2020
Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 29.10.2020
Merkintäaika alkaa 2.11.2020 klo 10:00
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 2.11.2020 klo 10:00
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy 10.11.2020 klo 18:30
Merkintäaika päättyy 16.11.2020 klo 16:30
Tämä on viimeinen mahdollinen päivä, jolloin Tarjottavia Osakkeita voi merkitä Merkintäoikeuden perusteella. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat saattavat edellyttää merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy.  
Kaupankäynti merkittyjä Tarjottavia Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa Arviolta 17.11.2020
Tarjottavat Osakkeet merkitään Kaupparekisteriin ja Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Olemassa Oleviin Osakkeisiin Arviolta 20.11.2020
Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla samana osakelajina Ol...
Författare Incap Oyj:

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.