Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

InCoax Networks AB: InCoax Networks AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Teckningsperioden för InCoax Networks AB (publ):s ("InCoax" eller
"Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare ("Företrädesemissionen") avslutades den 1 november 2019.
Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, som omfattades av
teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 80 procent,
visar att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande cirka 49
procent med stöd av teckningsrätter och till motsvarande cirka 2
procent utan stöd av teckningsrätter. Vidare tilldelas cirka 29
procent av Företrädesemissionen de emissionsgaranter som enligt avtal
med Bolaget åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen i
förhållande till gjorda åtaganden. Företrädesemissionen tillför
Bolaget därmed cirka 47,5 MSEK, varav cirka 5,8 MSEK avser kvittning
av brygglån som lämnats av emissionsgaranter, före
emissionskostnader.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som
upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som
offentliggjordes den 17 oktober 2019. Besked om tilldelning av aktier
som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att
skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna ska betalas i
enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktiekapitalet uppgår efter Företrädesemissionen till 4 573 732,75
SEK, fördelat på totalt 18 294 931 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (INCOAX BTA) sker på Nasdaq First
North Growth Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat
Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske under november
2019.

Finansiell och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och
Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare för InCoax i samband
med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6
november 2019 kl. 14:00.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com
+46 70-8563427

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med
In:xtnd? erbjuder vi världens ledande telekom- och
bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara
nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis "Saving
the world from complicated" på www.incoax.com
(https://www.incoax.com/en/start/). Augment Partners AB, tel. +46
8-505 651 72 info@augment.se , är bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier eller andra värdepapper i InCoax. Ingen åtgärd har vidtagits
och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande
till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i InCoax har endast skett
genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 17 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där
sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner
eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i
InCoax har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper
kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något
annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen
("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med
undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat
Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant
erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant
implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har
implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i
den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/incoax-networks-ab/r/incoax-networks-ab--publ...
https://mb.cision.com/Main/15562/2955375/1136807.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.