Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-14

InCoax Networks AB: InCoax spridningsemission tecknad till cirka 15,3 MSEK - handel på Nasdaq First North väntas inledas d...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

InCoax Networks AB (publ):s ("InCoax" eller "Bolaget") nyemission om
högst 1 200 000 aktier, motsvarande 24 MSEK ("Erbjudandet") tillförde
Bolaget cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader och blev därmed
tecknad till cirka 63,8 procent. Genom Erbjudandet har InCoax fått
över 200 nya aktieägare och Bolaget har säkerställt rörelsekapital
för minst sex månader, vilket är ett av listningskraven på Nasdaq
First North. Bolaget beräknar första dag för handel på Nasdaq First
North till den 20 december 2018.

InCoax har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att inför den
planerade listningen på Nasdaq First North erbjuda allmänheten och
institutionella investerare i Sverige och Finland att teckna högst 1
200 000 aktier till ett pris om 20 SEK per aktie, vilket motsvarar en
emissionslikvid om högst 24 MSEK. Syftet med Erbjudandet och
listningen är att bland annat säkerställa kommersialiseringen av
Bolagets nya lösning, In:xtnd™, sprida ägandet i Bolaget samt främja
Bolagets utveckling och fortsatta tillväxt. Listningen bedöms
dessutom ha en positiv effekt på InCoax transaktionsflöde och dess
relationer till samarbetspartners och potentiella kunder.

Erbjudandet tecknades till cirka 15,3 MSEK, vilket innebär att 766 066
aktier emitteras. Antalet aktier i Bolaget ökar därmed från 8 555 376
aktier till 9 321 442 aktier och aktiekapitalet ökar från 2 138
844,00 SEK till 2 330 360,50 SEK. Genom Erbjudandet har InCoax fått
över 200 nya aktieägare. Erbjudandet säkerställer även Bolagets
rörelsekapital för minst sex månader, vilket är ett av
listningskraven på Nasdaq First North.

Styrelsen för InCoax har ansökt om att Bolagets aktier ska listas på
Nasdaq First North. Bolaget beräknar första dag för handel till den
20 december 2018 under förutsättning av att Nasdaq First North
godkänner Bolagets ansökan.

"Vi välkomnar alla nya aktieägare i InCoax och tackar för ert och
befintliga aktieägares förtroende. Genom kapitaliseringen kan vi nu
ta nästa steg i kommersialiseringen av vår In:xtnd™-lösning. Vi
befinner oss i en intressant position med tydliga värdeskapande
aktiviteter framför oss och med ett mycket stort intresse från
potentiella kunder. Med hjälp av emissionslikviden kan vi ta tillvara
på vår first mover-fördel på marknaden", säger Peter Carlsson, VD för
InCoax.

Preliminär tidsplan

· Avräkningsnotor skickas ut den 14 december 2018.
· Likviddag är den 18 december 2018.
· Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 20
december 2018.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå AB är legal rådgivare avseende svensk rätt i samband med
Erbjudandet. Invesdor Oy är arrangör och Nordnet Bank AB är Selling
Agent i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB agerar
emissionsinstitut. Augment Partners AB kommer att vara Bolagets
Certified Adviser i enlighet med regelverket för Nasdaq First North.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com
+46 70-8563427

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
december 2018 kl. 11.15 CET.

Om InCoax Networks AB
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med
In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och
bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara
nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis "Saving
the world from complicated" på www.incoax.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i InCoax. Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier i InCoax har endast skett genom det memorandum som InCoax
offentliggjorde den 27 november 2018. Ingen åtgärd har vidtagits,
eller kommer att vidtas, av InCoax, för att tillåta erbjudande i
andra jurisdiktioner än i Sverige och Finland.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA,
Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore,
Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse,
("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller
överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom ett skriftligt
godkännande från InCoax och enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn på förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om InCoax
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att
ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/incoax-networks-ab/r/incoax-spridningsemission...
https://mb.cision.com/Main/15562/2700886/963390.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.