Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

InCoax Networks AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INCOAX NETWORKS AB

Aktieägarna i InCoax Networks AB, org. nr 556794-1363, kallas härmed
till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Utmarksvägen 4 i Gävle,
måndagen 9 september 2019 kl. 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 3 september 2019; och

· dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 3 september 2019,
per post under adress InCoax Networks AB, att: Bolagsstämma,
Utmarksvägen 4, 802 91 Gävle, per e-post marie.svensson@incoax.com
eller per telefon 073-326 41 21. I anmälan ska uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal
biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman,
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 3
september 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida (www.incoax.com) och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om företrädesemission av aktier.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 9 september 2019
beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1 854 216 kronor
genom nyemission av högst 7 416 864 aktier (med förbehåll för de
justeringar som kan ske enligt punkt 9 nedan) och på följande
villkor:

1. 8 kronor ska betalas för varje ny aktie.

2. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av
teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya
aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen
är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i
relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 15 oktober
2019.

4. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fem
(5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska
tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta
belopp ske:

i.
i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter
(oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som
anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter
som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd
av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

ii.
i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan
stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte
kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

iii.
i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende
teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata
ska tilldelning ske genom lottning.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
kontant betalning under tiden från och med den 18 oktober 2019 till
och med den 1 november 2019. Teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid.
Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska, utom
såvitt anges i punkt 7 nedan, ske enligt särskild instruktion på
avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

7. De garanter som lämnat brygglån till bolaget ska, i den mån de
tilldelas aktier i enlighet med sina garantiåtaganden, ha rätt och
skyldighet att erlägga betalning genom kvittning mot lämnat brygglån
i enlighet med vad som framgår av styrelsens separata redogörelse för
kvittning. Kvittning verkställs i och med teckning.

8. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya
aktierna registrerats vid Bolagsverket.

9. För det fall utestående konvertibler serie 2017/2020 eller
utestående teckningsoptioner serie 2016/2019 utnyttjas för
konvertering till respektive teckning av nya aktier före
avstämningsdagen för deltagande i emissionen ska antalet aktier som
berättigar till deltagande i emissionen ökas med motsvarande antal,
innebärande att bolagets aktiekapital istället ska kunna öka med
högst totalt 1 945 862,25 kronor och antalet emitterade aktier högst
ska uppgå till totalt 7 783 449.

10. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de
smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden
AB.

Information på bolagsstämman

På bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 jämte
anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas
tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor på Utmarksvägen 4,
802 91 Gävle och på bolagets webbplats (www.incoax.com) senast från
och med två veckor före bolagsstämman samt skickas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna
kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för
kallelsen till 12 361 442 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Gävle i augusti 2019
InCoax Networks AB (publ)
Styrelsen

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08:05 CET.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com
+46 70-8563427

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med
In:xtnd? erbjuder vi världens ledande telekom- och
bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara
nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis "Saving
the world from complicated" på www.incoax.com
(https://www.incoax.com/en/start/). Augment Partners AB, tel. +46
8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/incoax-networks-ab/r/kallelse-till-extra-bola...
https://mb.cision.com/Main/15562/2885977/1093701.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.