Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

InCoax Networks AB: Offentliggörande av InCoax prospekt avseende företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i InCoax Networks AB (publ) ("InCoax" eller "Bolaget") har
upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som
offentliggjordes den 22 augusti 2019 ("Företrädesemissionen").

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Prospektet avseende Företrädesemission kommer att finnas tillgängligt
på InCoax hemsida (www.incoax.com), Västra Hamnen Corporate Finance
AB:s hemsida (www.vhcorp.se) samt på Finansinspektionens hemsida
(www.fi.se).

Finansiell och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och
Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare för InCoax i samband
med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Carlsson, VD, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com
+46 70-8563427

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 11:00.

Om InCoax
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med
In:xtnd? erbjuder vi världens ledande telekom- och
bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara
nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis "Saving
the world from complicated" på www.incoax.com. Augment Partners AB,
tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier eller andra värdepapper i InCoax. Ingen åtgärd har vidtagits
och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande
till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i InCoax kommer endast att
ske genom det prospekt som InCoax nu offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där
sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner
eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i
InCoax har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper
kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något
annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen
("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med
undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat
Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant
erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant
implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har
implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i
den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/incoax-networks-ab/r/offentliggorande-av-inco...
https://mb.cision.com/Main/15562/2934731/1124954.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.