Du är här

2017-10-04

Indentive AB: Indentive AB offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq First North

"EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. "

Indentive AB (publ) ("Indentive" eller "Bolaget") offentliggör ett
erbjudande till allmänheten och ansöker om listning av Bolagets
aktier på Nasdaq First North i Stockholm. I anledning därav har
Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats
av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt bland annat på
Bolagets webbplats www.indentive.se.

Indentive har beslutat att genom nyemission av Bolagets aktier erbjuda
allmänheten och till institutionella investerare, att förvärva
aktier i Bolaget och i samband med detta ansöka om notering på Nasdaq
First North i Stockholm. Syftet med Erbjudandet är att finansiera
fortsatt utveckling och marknadsbearbetning avseende Bolagets öppna
IoT-plattform Connective.

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet omfattar upp till 1 666 667 units
· Teckningskurs har fastställts till 18 SEK per unit
· En unit består av en (1) aktie av serie B och en (1)
teckningsoption

· Fem teckningsoptioner berättigar till teckning av En aktie av
serie B i Indentive för 22 SEK under teckningsperioden 1-30 november
2018

· Erbjudandet uppgår till totalt cirka 30 miljoner SEK
Vid överteckning finns en övertilldelningsoption omfattande maximalt
4,5 miljoner SEK

· Teckningsperioden pågår 6 oktober till 20 oktober 2017
· Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq
Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan, är den 13 november 2017.

· Teckning kan ske via Aktieinvest FK AB och Nordnet AB
Teckningsåtaganden

Befintliga samt nya investerare har på förhand åtagit sig att teckna
aktier för totalt cirka 12,2 miljoner SEK, vilket motsvarar ca 40
procent av erbjudandet. Bland dessa kan nämnas Aggregate Media Fund
VIII.

Prospekt

För fullständig information om erbjudandet hänvisas till prospektet
som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och
finns tillgängligt på Indentives webbplats, www.indentive.se,
Aktieinvests webbplats www.aktieinvest.se, Nordnets webbplats
www.nordnet.se, Remiums webbplats www.remium.se. Inom några dagar
kommer Prospektet även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens
webbplats www.fi.se.

Marknadspotentialen

IoT-marknaden beräknas enligt McKinsey Global Institute omsätta upp
emot 11 biljoner USD år 2025. Samma år väntas det finnas mellan
80-100 miljarder uppkopplade enheter i världen. Bakgrunden till
IoT-marknadens framväxt och förväntade tillväxt är digitaliseringen
som har ökat kraven på tids- och kostnadsbesparingar i samhället och
näringslivet. Ett urval av möjligheter som IoT kan medföra är tids-
och kostnadsbesparingar för kommuner, enskilda individer och företag,
förbättrad levnadsstandard, effektivare vård, ökad säkerhet och
energibesparingar.

De områden som väntas få den största och mest positiva påverkan av IoT
är städer, detaljhandeln, transport och tillverkningsindustrin.

Målsättningar

Indentives mål under 2018 är att ha minst en internationell operatör
med åtminstone 250 000 slutkunder samt att nå ett positivt
kassaflöde.

Under 2020 är målet att ha totalt fem miljoner licenskunder, en miljon
aktiva kunder och 200 000 som prenumererar på ytterligare tjänster.

Rådgivare, sales agent samt emissionsinstitut

Finansiell rådgivare är Remium Nordic AB. Nordnet AB är sales agent.
Emissionsinstitut är Aktieinvest FK AB.

Om Indentive AB

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och specialiserat
på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och
app-utveckling. Företaget utsågs till Digital Gasell 2016 och är
utnämnt till Gasellföretag även 2017. Indentive har utvecklat den
öppna plattformen Connective (https://vimeo.com/210439080) som ger
användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt
utan att behöva bekymra sig om tekniken. Med Connective har Indentive
skapat en helt ny affärsmodell för IoT där man via operatörer, t.ex.
stadsnät och bredbandsoperatörer, kan nå massmarknaden. Målsättningen
är att Connective ska bli branschstandard för stadsnäten i Sverige
under 2019.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där
detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Indentive AB. Inbjudan till
berörda personer att teckna units Indentive AB kommer endast att ske
genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta
pressmeddelande. Inga units, aktier, eller teckningsoptioner kommer
att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon
motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat
land.

För mer information kontakta:

Lars-Thomas Rasmussen, vd Indentive

Tel: 0721-56 32 00

E-post: larsthomas.rasmussen@indentive.se

Indentive är ett snabbväxande techbolag som grundades år 2011 och är
specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och
app-utveckling. Företaget, som blev utsedda till Digital Gasell förra
året, har utvecklat den öppna plattformen Connective som ger
användaren tillgång till alla IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt
utan att bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom
operatörer med målsättning att bli branschstandard för stadsnäten i
Sverige under 2019. Indentive omsatte år 2016 15 740 000 SEK, har i
dagsläget 45 anställda. Huvudkontoret ligger i Science Park Mjärdevi,
Linköping, och bolaget har filial i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indentive-ab/r/indentive-ab-offentliggor-prosp...
http://mb.cision.com/Main/16195/2360396/731767.pdf
http://mb.cision.com/Public/16195/2360396/a5063e3dd0b6097e.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.