Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-23

Index Pharmaceuticals: InDex Pharmaceuticals genomför riktad nyemission om cirka 37,5 MSEK

23 oktober 2018 - Styrelsen för InDex Pharmaceuticals Holding AB
(publ) ("Bolaget" eller "InDex") har, med stöd av det bemyndigande
styrelsen erhöll på Bolagets årsstämma den 24 maj 2018, beslutat om
en riktad nyemission av 6 252 842 aktier till en mindre grupp
investerare. Teckningskursen uppgår till 6,02 SEK per aktie,
motsvarande en marknadsmässig emissionsrabatt om 7,7 procent i
förhållande till 5 dagars volymviktat genomsnittspris och 1,3 procent
i förhållande till dagens stängningskurs. InDex tillförs sammanlagt
cirka 37,5 MSEK efter transaktionsrelaterade kostnader för legal
rådgivning och kostnader för registrering och praktisk hantering.

Tecknarna i den riktade nyemissionen utgörs av framgångsrika
investerare inom svensk läkemedelsutveckling. Bengt Julander
investerar cirka 17,5 MSEK i Bolaget och Martin Bjäringer och Carl
Rosvall investerar cirka 8,8 MSEK vardera. Dessutom investerar
familjen Mattsson cirka 2,6 MSEK i den riktade nyemissionen. Alla
investerare utom Martin Bjäringer har tecknat via bolag. Investerarna
äger inte några aktier i Bolaget före den riktade nyemissionen och är
inte närstående till Bolaget.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet
för den riktade nyemissionen är att stärka och bredda aktieägarbasen
med kapitalstarka och industriellt kunniga investerare samt att på
ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning
för att skapa strategisk flexibilitet inför och efter huvudresultaten
i CONDUCT-studien som väntas under första halvåret 2019.
CONDUCT-studien är en fas IIb-studie med Bolagets främsta
läkemedelskandidat cobitolimod, som är under utveckling för
behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Styrelsen bedömer att
den riktade nyemissionen är till gagn för Bolaget och därmed för alla
befintliga aktieägare.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,1 procent av
aktiekapitalet och antalet aktier och röster i Bolaget. Genom
emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 6 252 842
från 62 528 433 till 68 781 275 stycken. Aktiekapitalet ökar med 125
056,84 SEK från 1 250 568,66 SEK till 1 375 625,50 SEK.

I syfte att underlätta leverans av aktier i den riktade nyemissionen
kommer Bolagets huvudägare SEB Venture Capital och Industrifonden att
tillsammans låna ut 6 252 842 aktier till tecknarna. Aktierna kommer
att återlämnas efter det att den riktade nyemissionen registrerats
hos Bolagsverket. I en separat transaktion kommer Bolagets huvudägare
att ställa ut köpoptioner på befintliga InDex-aktier till tecknarna.

"Vi är mycket glada för förtroendet och engagemanget från de
namnkunniga nya aktieägarna som valt att investera i InDex", säger
Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. "Kapitaltillskottet ger
oss möjlighet att tidigarelägga vissa aktiviteter i utvecklingen av
cobitolimod och InDex, men framförallt stärker det kassan inför
huvudresultaten i den pågående CONDUCT-studien."

Setterwalls Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till InDex i
samband med den riktade nyemissionen.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med
måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. Det är
en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal
antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning
av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid aktiv
ulcerös kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i
måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig
säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier
visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de
effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett
regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de
viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet
tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan. Baserat på de lovande
resultaten i tidigare kliniska studier genomför nu InDex fas
IIb-studien CONDUCT för att utvärdera högre doser och
doseringsfrekvenser än i tidigare kliniska studier med cobitolimod.
Målsättningen med studien är att optimera behandlingen och uppnå
väsentligt högre effekt, med bibehållen god säkerhetsprofil.
CONDUCT-studien kommer totalt att omfatta 215 patienter med
vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit vid ca 90 kliniker
i 12 länder. Det är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad
studie för att utvärdera cobitolimods effekt och säkerhet i att
inducera klinisk remission jämfört med placebo. Dosoptimeringsstudien
utvärderar tre olika dosstyrkor och två olika doseringsfrekvenser av
cobitolimod. Cobitolimod är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska
sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ.
Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är
i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår
aktiv ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation
av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av
patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande
Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika
immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First
North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer
information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
oktober 2018 kl. 21:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/index-pharmaceuticals/r/index-pharmaceuticals-...
http://mb.cision.com/Main/9612/2652892/931728.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.