Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Industrial Solar: Kallelse till årsstämma / Notice of Shareholders Annual Meeting

Årsstämma i Industrial Solar Holding Europe AB (publ) hålls onsdag 5
juni 2019 klockan 12:00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121
26 Stockholm.

Annual General Meeting of Industrial Solar Holding Europe AB (publ)
will be held on Wednesday June 5th, 2019 at 12:00 on Quality Hotel
Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm.

Rätt att delta / Right to participate

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag 29 maj, dels
anmäla sitt deltagande i årsstämman senast tisdag den 4 juni 2019
klockan 10:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina
aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att
ha rätt att delta i årsstämman.

Shareholders wishing to participate in the Annual General Meeting must
be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB no
later than Wednesday, May 29, and report their participation in the
Annual General Meeting no later than Tuesday, June 4th, 2019 at 10:00
am. Shareholders who have shares registered in a bank or institute
must temporarily re-register their shares in their own name in order
to be entitled to participate in the Annual General Meeting.

Anmälan / Registration

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon +46
611 81 06 10, via e-post ir@industrial-solar.se eller skriftligen
till bolaget. Vid anmälan ska namn, personnummer/
organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet
företrädda aktier uppges.

The notification of participation in the Annual General Meeting must
be made either by telephone +46 611 81 06 10, via e-mail
ir@industrial-solar.se or in writing to the company. The notification
should state name, personal / corporate registration number, address
and telephone number and the number of represented shares held.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under
ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Shareholders represented by proxy shall issue a power of attorney. The
authorization should be submitted to the company well in advance of
the meeting under the above address. If the power of attorney is
issued by a legal entity, a certified copy of the registration
certificate for the legal entity must be attached. Power of attorney
and registration certificate must not be older than one year.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman / Opening of
the meeting and election of chairman of the meeting

2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Establishment and
approval of voting list

3. Godkännande av dagordning / Approval of agenda

4. Val av en person att jämte ordförande justera protokollet /
Election of a person to adjust the minutes together with the chairman

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination if
the meeting has been duly convened

6. Redogörelse av styrelsens arbete / Report of the work of the Board

7. Verkställande direktörens anförande / Annual report of the CEO

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen /
Presentation of the annual report and the audit report

9. Redogörelse för revisionsarbetet under året / Report of the audit
work during the year

10. Beslut om / Decision regarding
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, / adoption of
the income statement and balance sheet and consolidated income
statement and balance sheet,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
samt / distribution of profits according to the adopted balance sheet
and fixing the record date, and

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
/ discharge from liability for the Board members and the CEO

11. Beslut om bemyndigande / Decision on authorization

12. Valberedningens redogörelse för sitt arbete / The Nomination
Committee's report on its work

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev.
styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman / Determination of
the number of Board members and, if applicable, number of Deputy
Board Members to be appointed by the Annual General Meeting

14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare / Determination of guidelines for remuneration to
senior executives

15. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Determination of
board and auditor's fees

16. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer / Election of
the Board of Directors, Chairman of the Board and auditors

17. Förslag till principer för utseende av valberedning / Proposal for
principles for the appointment of the Nomination Committee

18. Övriga frågor / Other issues

19. Stämmans avslutande / Closing of the Meeting

Industrial Solar Holding Europe AB
Fiskaregatan 11
SE-87133 Härnösand / Sweden

E-Mail: info@industrial-solar.se
Internet: www.industrial-solar.se
T + 46 611 81 06 10

Industrial Solar Holding Europe AB holds 100% of Industrial Solar GmbH
in Freiburg/Germany.

Industrial Solar GmbH is an international leading technology and
solution provider, which develops projects mainly based on its
innovative Fresnel collector technology suitable for fulfilling an
expected growing market of solar process heat. As a one-stop-shop
Industrial Solar offers turnkey solutions for customers in several
industries.

Find out more about Industrial Solar GmbH at the following address:
https://www.industrial-solar.de/
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/industrial-solar/r/kallelse-till-arsstamma---...
https://mb.cision.com/Main/17705/2805407/1039033.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.