Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

Industrial Solar: Svensk översättning av det engelska pressmeddelandet publicerat 2019-01-08 kl. 13:59: Industrial Solar ...

Detta är en översättning av det engelska pressmeddelandet publicerat
2019-01-08 kl. 13:59.

Den 8 januari 2020 har styrelsen för Industrial Solar Holding Europe
AB (ISHE) beslutat att genomföra en företrädesemission om 24,7 MSEK
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för
emissionen tillkännages genom detta pressmeddelande.

Bakgrund till emissionen är det planerade förvärvet av företaget
SolarSpring GmbH, en spin-off från "Fraunhofer Institute for Solar
Energy System" i Freiburg. Företaget är tillverkare av innovativa
membranbaserade vattenreningssystem.

Industrial Solars styrelse har, ikraft av bemyndigande att emittera
nya aktier, har beslutat att genomföra en företrädesemission om upp
till 3 798 247 aktier till teckningskursen 6,50 SEK. Totalt emitterar
bolaget cirka 24,7 MSEK i företrädesemissionen. Vid full teckning i
företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka totalt 373 765,59
SEK till 1 121 296,87 SEK.

Företrädesemissionen som genomförs med företrädesrätt för befintliga
aktieägare innebär att företaget erhåller cirka 24,7 Mkr före
kostnader relaterade till företrädesemissionen på följande villkor:

· Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
· Teckningskursen är 6,50 SEK per aktie.
· Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen med
företrädesrätt är den 15 januari 2020.

Teckningsperioden är den 17 januari till och med 5 februari 2020.

Bakgrund

Omvandlingen av fossila bränslehungande och förorenande industrier
till en hållbar cirkulär ekonomi kräver inte bara ren energi utan
även tekniker som ökar materialeffektiviteten och minskar de
industriella avfallsströmmarna.

Redan idag upplever 4 miljarder människor vattenbrist minst en månad
per år. Både människor och industri använder dricksvatten, och i de
flesta industrisektorer krävs stora mängder vatten för olika ändamål.
Allt från ultrarent vatten till saltlösningar - variationen i
industriernas behov av vatten är stort.

ISHE innehar redan 100% av Industrial Solar GmbH, ett företag som
levererar nyckelfärdiga lösningar för ren energi inom
industrisektorn, särskilt för processvärme (ånga / varmvatten /
termisk olja) och kylning. ISHE: s beslut att anta föreslagna villkor
("term sheet") för förvärvet av SolarSpring GmbH banar väg för ett
mer omfattande erbjudande till industrikunder mot en hållbar framtid
- som drivs av bolagens egna antagna mål och samt nationella lagar
och regler.

SolarSpring GmbH är en utrustningsleverantör av innovativa
membranbaserade vattenreningssystem. Företaget är en pionjär inom
membrandestillation för industriell avloppsrening. Genom många års
erfarenhet har de utvecklat innovativa system som deras rEvap
membranteknologi (återvinningsindunstning) som ger en lösning för
många industrisektorer som kan användas för att både återanvända
processvätskor och koncentrera känsliga flytande produkter. Till
exempel återvinning av syror i metallurgisk industri, koncentrering
av salta betningslösningar i livsmedelsindustrin eller minskning av
volymen på farligt avfall i flytande form före bortskaffande.

Företagets nya vattenreningsteknik möjliggör återvinning och
återanvändning av värdefulla föreningar i avloppsvattnet och
minskning av avloppsvatten. SolarSpring tillhandahåller hela
värdekedjan från konceptuell design till nyckelfärdig installation.
SolarSpring kan hantera svåra föroreningsreningsproblem och förbättra
ekonomin vid deponering av giftigt förorenat vatten.

Vattenbehandling är också ofta nödvändigt för industrier med högt
behov av processvärme. Det är således av stor fördel att samordna
värmeförsörjning och industriell vattenbehandling för att maximera
effektiviteten i energianvändningen.

Genom att kombinera teknologierna från Industrial Solar och
SolarSpring kan restvärme från värmeprocesser användas för att driva
rEvap-system som bara behöver 85°C för sin funktion.

Förutom sina lösningar för rening av förorenat vatten erbjuder
SolarSpring också solcellsdrivna vattenreningssystem som säkerställer
en säker, fristående tillgång till färskt dricksvatten även om
vattenkällan är förorenad med virus och bakterier. Detta system är
speciellt konstruerat för avlägsna platser långt från konventionella
vattensystem som behöver en pålitlig källa till rent dricksvatten.

Förutom den uppenbara tekniska matchningen mellan Industrial Solar och
SolarSpring, finns det också en tydlig strategisk matchning när det
gäller marknader och kunder som försäljningsaktiviteter.

SolarSprings omsättning 2019 förväntas ligga i intervallet 500k EUR med
en förlust på 200k EUR på grund av engångshändelser. De tidigare åren
har företaget uppvisat break-even och det finns en stor
tillväxtpotential i pågående försäljningsarbete. Kärnteamet består av
sex ingenjörer och utvecklare som har hjälpt till att bygga företaget
från början och som är mycket engagerade.

Det totala avtalsvärdet är cirka 800 k EUR uppdelat i:

· 200 k EUR i form av ISHE-aktier för att förvärva 100% av
SolarSpring-aktierna,

· 250 k EUR betalas kontant för operationell verksamhet och
· 350 k EUR ISHE-aktier överförs till ett ESOP (Employee Stock Option
Program) för att binda kärnteamet och partners till företaget

Intäkterna från företrädesemissionen kommer delvis att användas för
förvärv av SolarSpring, men också för medfinansiering av flera
offentliga finansierade FoU-projekt och finansiering av det första
projekt på med energikontrakt hos Industrial Solar GmbH, det andra
100% ägda företaget från ISHE.

Förvärvet av SolarSpring GmbH med lösningar för rening av förorenat
vatten som kan drivas med restvärme från industriella processer är en
perfekt match för Industrial Solar Holding Europe AB som sedan kan
erbjuda ett bredare utbud av förnybar energi, vattenbehandling och
processteknik till industrikunder.

Företrädesemissionen

Den 8 januari 2020 beslutade styrelsen för Industrial Solar, i kraft
av bemyndigande beviljat av årsstämman den 5 juni 2019, om emission
av upp till 3 798 247 aktier med företrädesrätt för bolagets
befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 6,50 kronor per
aktie, vilket innebär att företaget vid fullteckning av emissionen
kommer att erhålla upp till cirka 24,7 miljoner kronor (före
emissionskostnader) genom företrädesemissionen.

För varje aktie som innehavs på avstämningsdagen den 15 januari 2020
kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Om inte
alla aktier emitterade i Företrädesemissionen tecknas med
teckningsrätter (primär företrädesrätt), ska styrelsen besluta om
tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter i enlighet med
följande:

1) I första hand ska tilldelningen göras till bolagets tidigare
aktieägare vid avstämningsdagen den 15 januari 2020. Vid överteckning
kommer tilldelningen att vara proportionell i förhållande till
antalet innehavda aktier eller i den utsträckning att detta inte kan
göras, genom lottning.

2) I andra hand ska aktierna tilldelas andra som tecknat nya aktier
utan teckningsrätter, i förhållande till antalet aktier som var och
en ansökt om teckning av.

Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 15 januari 2020, och
teckningsperioden äger rum under perioden 17 januari - 5 februari
2020. Den sista dagen för handel med Industrial Solars aktie
inklusive rätten att delta i företrädesemissionen är 13 januari 2020.
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market
under perioden 17 januari 2020 - 3 februari 2020.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen samt annan information
om företaget kommer att offentliggöras i det memorandum som
publiceras senast dagen innan teckningsperioden börjar.

Preliminär tidsplan

13 januari 2020 - Sista handelsdag inkl. företrädesrätt

14 januari 2020 - Första handelsdagen exkl. företrädesrätt

15 januari 2020 - Avstämningsdag

17 januari - 3 februari 2020 - Handel med rättigheter startar

17 januari - 5 februari 2020 - Teckningsperiod

17 januari 2020 - Tills att företrädesemissionen är registrerad på hos
Bolagsverket - Handel med BTA

Cirka 7 februari 2020 - Pressmeddelande med resultatet av
företrädesemissionen

Emissionsinstitut

Emissionsinstitut för företrädesemissionen är Eminova Fondkommission
AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Zahler, VD för Industrial Solar Holding Europe AB.

E-post: info@industrial-solar.se

Internet: www.industrial-solar.se

T + 46 611 81 06 10

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Industrial Solar. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i Industrial Solar kommer
endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget
offentliggör den 16 januari 2020.

Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller
skickas till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan
jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva
registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta
meddelande åläggs av Industrial Solar att informera sig själva om och
observera sådana restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av
värdepapper i USA. De aktier, teckningsrätter och andra värdepapper
som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att
registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte
erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av
ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet
med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Industrial
Solar avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att
lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av aktier, teckningsrätter
eller andra värdepapper till allmänheten i Storbritannien.
Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till
personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som
faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra
personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka
omfattas ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.