Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-04

INDUSTRIVÄRDEN, AB: Kallelse till årsstämma 2014

Industrivärden, AB
Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma 2014

AB Industrivärden (publ) håller årsstämma den 6 maj 2014 kl. 14.00 i
Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet
Stallgatan/Blasieholmsgatan. Inregistrering börjar kl. 13.00 varvid några av
Industrivärdens innehavsbolag presenterar sina verksamheter. Med anledning av
Industrivärdens 70-årsjubileum 2014 serveras en jubileumstallrik efter stämmans
avslutande.

Rätt att deltaga samt anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 april 2014 och har anmält sitt
deltagande i stämman till bolaget senast den 29 april 2014. Anmälan görs per
post till AB Industrivärden (publ), Box 5403, 114 84 Stockholm, eller per
telefon 08-666 64 00, eller per fax 08-661 46 28, eller per e-post,
agm@industrivarden.se, varvid erfordras bolagets e-post-bekräftelse (vid
vardagar inom ett dygn) på att anmälan har mottagits. Anmälan kan även göras på
formulär på Industrivärdens hemsida www.industrivarden.se. Vid anmälan ska
uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.
För anmälan av antal biträden gäller samma datum och adresser, etc. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid
stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit
bolaget tillhanda senast den 29 april 2014. Fullmakt måste uppvisas i original.
Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i
fullmakten (högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på
hemsidan www.industrivarden.se.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget
namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 29 april 2014. Sådan
registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar inregistrera sina
aktier i eget namn bör underrätta förvaltaren i god tid före den 29 april 2014.

Styrelsens förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Godkännande av dagordning

5 Val av justeringsmän

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Framläggande av:

a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen,

b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,

c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

8 Anförande av verkställande direktören

9 Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,

c. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning,

d. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

10 Beslut om antal styrelseledamöter

11 Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna

12 Val av styrelse och styrelseordförande

13 Beslut om antal revisorer

14 Beslut om arvode till revisor

15 Val av revisor

16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17 Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

18 Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman
ska uppdra åt styrelsen:

a. att tillskriva regeringen med en begäran om att det snarast tillsätts en
utredning med direktiv om att lägga fram ett lagförslag till avskaffande av
rösträttsgraderingen i svenska aktiebolag,

b. att vidta erforderliga åtgärder för att bilda en aktieägarförening i
bolaget,

c. att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora
aktieägarna i bolagsstyrelsen och i valberedningen

19 Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av
bolagsordningen

20 Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om särskild
granskning

21 Stämmans avslutande

Styrelsens övriga förslag

Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 5,50 kronor per
aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 9 maj 2014. Om bolagsstämman
beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom
Euroclear Sweden AB:s försorg den 14 maj 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer (förslaget
överensstämmer med årsstämmans beslut 2013): Ersättning till verkställande
direktören och övriga i företagsledningen ska utgöras av fast lön, rörlig lön,
övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och
befogenheter. Den rörliga lönedelen består av en kortsiktig rörlig lön (årlig)
och en långsiktig rörlig lön. Den kortsiktiga rörliga lönen baseras på
individuella prestationer och ska vara begränsad samt aldrig överstiga den
fasta lönen. Den långsiktiga rörliga lönen bygger på bolagets långsiktiga
aktiekursutveckling och ska vara begränsad. Ingen av de rörliga lönerna ska
vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida
gäller en uppsägningstid om två år. Avgångsvederlag bör inte förekomma.
Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en
kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 60
eller 65 år, beroende av befattning. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Långsiktigt aktiesparprogram

Bakgrund

Årsstämman 2012 beslutade att införa ett långsiktigt aktiesparprogram som
ersatte tidigare kontantbaserade incitamentsprogram. Långsiktiga
aktiesparprogram avses vara årligen återkommande och utgöra formen för
långsiktig rörlig lön. Aktiesparprogrammet (”Aktiesparprogrammet” eller
”Programmet), som styrelsen nu föreslår för årsstämman 2014, motsvarar i sin
konstruktion de program som antogs av årsstämman 2012 och 2013. Programmet
avses utgöra en del av en marknadsmässig totalersättning där den anställde
erhåller s k matchningsaktier efter tre år förutsatt att man investerat en viss
del av sin fasta lön i aktier samt att man är fortsatt anställd vid tillfället
för matchningen. Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal
till ett ökat aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt
aktieägarvärde. Aktiesparprogrammet bedöms öka, dels Industrivärdens
möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels
deltagarnas intresse och engagemang för Industrivärdens verksamhet och
utveckling. Mot bakgrund av detta bedöms Programmet ha en positiv inverkan på
Industrivärdens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för såväl
aktieägarna som de anställda i Industrivärden.

Styrelsen föreslår således att årsstämman 2014 beslutar om att införa ett
långsiktigt aktiesparprogram för sammanlagt högst 30 anställda inom
Industrivärden-koncernen.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Programmet baserat
på nedan angivna villkor.

a. Programmet riktas dels till högst 6 personer i bolagsledningen för
Industrivärden (”Ledningen”), dels till högst 10 nyckelpersoner anställda inom
Industrivärden-koncernen (”Nyckelpersoner”), dels till högst 14 övriga fast
anställda inom Industrivärden-koncernen (”Anställda”).

b. Programmet innebär att Ledningen, Nyckelpersoner och Anställda erbjuds
möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier av serie C i
Industrivärden (”Sparaktier”) under perioden 15 maj – 15 oktober 2014
(”Förvärvsperioden”), av anvisad tredje part vederlagsfritt tilldelas aktier av
serie C i Industrivärden (”Matchningsaktier”). För varje Sparaktie har
Ledningen möjlighet att tilldelas tre (3) Matchningsaktier, Nyckelpersoner två
(2) Matchningsaktier och Anställda en (1) Matchningsaktie. Till följd av att
tilldelning av Matchningsaktier för vissa programdeltagare inom kategorierna
Nyckelpersoner och Anställda kommer att vara pensionsgrundande, kan sådana
programdeltagare komma att tilldelas mindre än två (2) Matchningsaktier
respektive en (1) Matchningsaktie för varje Sparaktie.

c. Tilldelning av Matchningsaktier till programdeltagare ska normalt sett
kunna ske först efter utgången av en treårsperiod som ska börja löpa den sista
dagen i Förvärvsperioden (”Inlåsningsperioden”). Tilldelning av
Matchningsaktier beräknas således ske kort efter offentliggörande av
Industrivärdens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017.

d. Det antal Sparaktier som varje programdeltagare högst får förvärva är
begränsat på så vis att Sparaktier får förvärvas för ett belopp som motsvarar
högst tio (10) procent av deltagarens fasta bruttoårslön för 2014.

e. En förutsättning för att programdeltagare ska ha möjlighet att tilldelas
Matchningsaktier är, med vissa specifika undantag, att denne är fast anställd
inom Industrivärden under hela Inlåsningsperioden, samt att deltagaren, under
denna Inlåsningsperiod, har behållit sina Sparaktier. Sparaktier som avyttras
före utgången av Inlåsningsperioden ska således inte ligga till grund för
tilldelning av Matchningsaktier. För det fall programdeltagare pensioneras
under Inlåsningsperioden kommer rätten att erhålla tilldelning av
Matchningsaktier att minskas proportionerligt i förhållande till återstående
tid av Inlåsningsperioden.

f. Programmet ska omfatta högst 150.000 aktier av serie C i Industrivärden
(Matchningsaktier). För den händelse Sparaktier skulle förvärvas till en
aktiekurs som medför att det totala antalet Matchningsaktier överstiger 150.000
Matchningsaktier, kommer det antal Matchningsaktier som kan överlåtas till
programdeltagare att minskas proportionellt.

g. Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet.

h. Om det sker betydande förändringar i Industrivärden eller på marknaden,
eller om kostnaderna för Programmet väsentligen skulle överstiga de beräknade
kostnaderna, och detta, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att
villkoren för tilldelning av Matchningsaktier enligt Programmet inte längre är
rimliga, ska styrelsen ha rätt att vidta justeringar av Programmet,
innefattande bl.a. rätt att besluta om reducerad tilldelning av
Matchningsaktier, eller att ingen tilldelning av Matchningsaktier sk...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.