Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-28

INDUSTRIVÄRDEN, AB: Kallelse till årsstämma 2017

Industrivärden, AB
Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma 2017

AB Industrivärden (publ) håller årsstämma den 9 maj 2017 klockan 14.00 i
Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet
Stallgatan/Blasieholmsgatan. Inregistrering börjar klockan 13.00 varvid några
av Industrivärdens innehavsbolag presenterar sina verksamheter.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2017 och har anmält sitt
deltagande i stämman till bolaget senast den 3 maj 2017.

Anmälan görs per post med adress AB Industrivärden, ”Årsstämma 2017”, c/o
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 92 86 eller
per elektroniskt formulär på Industrivärdens webbplats www.industrivarden.se.
Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer, samt antalet eventuella biträden (högst två).

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara
tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid
stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast den 3 maj 2017. Fullmakt måste
uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges
längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på webbplatsen www.industrivarden.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, utöver att anmäla sitt deltagande, genom förvaltares
försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är
registrerad i aktieboken den 3 maj 2017. Sådan registrering kan vara
tillfällig. Aktieägare som önskar inregistrera sina aktier i eget namn bör
underrätta förvaltaren härom i god tid före den 3 maj 2017.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av:

a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen,

b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,

c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

8. Anförande av verkställande direktören

9. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,

c. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning,

d. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

10. Beslut om antal styrelseledamöter

11. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna

12. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens förslag:

a. Pär Boman (omval)

b. Christian Caspar (omval)

c. Bengt Kjell (omval)

d. Nina Linander (omval)

e. Fredrik Lundberg (omval)

f. Annika Lundius (omval)

g. Lars Pettersson (omval)

h. Helena Stjernholm (omval)

i. Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande (omval)

13. Beslut om antal revisorer

14. Beslut om arvode till revisor

15. Val av revisor

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

18. Beslut om aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag att årsstämman ska
besluta att:

a. anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget
mellan män och kvinnor

b. uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att
på sikt förverkliga denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl
jämställdhets- som etnicitetsområdet

c. årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att
rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen

d. uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd
en aktieägarförening i bolaget

e. ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via
juridisk person, svensk eller utländsk

f. valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt
avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet

g. i anslutning till punkt e ovan uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse
till vederbörande myndighet (Regeringen eller Skatteverket) fästa
uppmärksamheten på behovet av en regeländring på ifrågavarande område

h. uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de
små och medelstora aktieägarna i såväl styrelse som valberedning, att
föreläggas årsstämman 2018 – eller dessförinnan inträffande extra bolagsstämma
– för beslut

i. ändra bolagsordningen (§ 6 mom 1) enligt följande: Vid omröstning på
bolagsstämma skall såväl aktier av serie A (A-aktier) som serier C (C-aktier)
medföra en röst

j. uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till Regeringen fästa
uppmärksamheten på önskvärdheten av en lagändring innebärande att möjligheten
till s.k. rösträttsgradering i svenska aktiebolag avskaffas

k. ändring av bolagsordningen (§ 7) genom tillägg av ett andra och ett tredje
stycke enligt följande: Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av
styrelsen innan två år förflutit från det att vederbörande lämnat
statsrådsuppdraget. Andra av det offentliga arvoderade heltidspolitiker må inte
utses till ledamot av styrelsen innan ett år förflutit efter det att
vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat

l. uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till Regeringen fästa
uppmärksamheten på behovet av införandet av en generell s.k. politikerkarantän
inom Sverige.

19. Stämmans avslutande

Styrelsens övriga förslag

Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 5,25 kronor per
aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 11 maj 2017. Om bolagsstämman
beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom
Euroclear Sweden AB:s försorg den 16 maj 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nedanstående riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget överensstämmer i huvudsak
med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2016, med den justeringen att
taket för den kortsiktiga rörliga lönen sänks så att den aldrig ska överstiga
femtio (50) procent av den fasta lönen.

Ersättning till verkställande direktören och övriga i företagsledningen ska
utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda
ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation
till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönedelen består av en kortsiktig
rörlig lön (årlig) och en långsiktig rörlig lön. Den kortsiktiga rörliga lönen
baseras på individuella prestationer och ska vara begränsad samt aldrig
överstiga femtio (50) procent av den fasta lönen. Den långsiktiga rörliga lönen
bygger på bolagets långsiktiga aktiekursutveckling och ska vara begränsad.
Ingen av de rörliga lönerna ska vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av
anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid om två år.
Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska i alla väsentliga
delar vara avgiftsbestämda och ge företagsledningen rätt att erhålla pension
från 60 eller 65 år, beroende av befattning. Styrelsen får frångå riktlinjerna
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Långsiktigt aktiesparprogram

Bakgrund

Sedan 2012 har årsstämmorna beslutat om långsiktiga aktiesparprogram till
bolagets anställda på i allt väsentligt samma villkor. Det aktiesparprogram
(”Programmet”) som styrelsen nu föreslår för årsstämman 2017 överensstämmer i
sin helhet med det program som antogs av årsstämman 2016. Programmet innebär
att den anställde efter tre år erhåller s k matchningsaktier (eller ett
motsvarande kontantbelopp) och, förutsatt att vissa prestationsvillkor
uppfylls, s k prestationsaktier (eller ett motsvarande kontantbelopp), under
förutsättning att den anställde investerat en viss del av sin fasta lön i
Industrivärden-aktier och att deltagarens anställning inte har sagts upp av
endera parten vid tillfället för tilldelningen.

Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat
aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde.
Aktiesparprogrammet bedöms öka dels Industrivärdens möjligheter att kunna
behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och
engagemang för Industrivärdens verksamhet och utveckling. Prestationsvillkoren,
vilka är baserade på totalavkastningen för Industrivärdens aktie under
Programmets löptid, bedöms öka deltagarnas långsiktiga engagemang och
intressegemenskapen mellan aktieägare och de anställda i Industrivärden.
Programmet avses vara årligen återkommande och utgöra formen för långsiktig
rörlig lön.

Styrelsen föreslår således att årsstämman 2017 beslutar om att införa ett
långsiktigt aktiesparprogram för sammanlagt högst 22 anställda inom
Industrivärden-koncernen.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Programmet baserat
på nedan angivna villkor.

a. Programmet riktas dels till högst 5 personer i bolagsledningen för
Industrivärden (”Ledningen”), dels till högst 6 nyckelpersoner anställda inom
Industrivärden-koncernen (”Nyckelpersoner”), dels till övriga fast anställda
inom Industrivärden-koncernen, som inte ingår i Ledningen eller utgör
Nyckelperson, (”Anställda”), dock sammanlagt maximalt 22 personer fast
anställda inom Industrivärden-koncernen.

b. Programmet innebär att Ledningen, Nyckelpersoner och Anställda erbjuds
möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier av serie C i
Industrivärden (”Sparaktier”) under Förvärvsperioden (definierad i punkt d
nedan), av anvisad tredje part vid Inlåsningsperiodens slut (definierad i punkt
e nedan) vederlagsfritt tilldelas 0,5 aktie av serie C i Industrivärden
(”Matchningsaktier”) per Sparaktie. Programmet innebär vidare att Ledningen,
Nyckelpersoner och Anställda vederlagsfritt, och utöver tilldelade
Matchningsaktier, kan tilldelas ytterl...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.