Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-11

Industrivärden, AB: Kallelse till årsstämma 2019

AB Industrivärden (publ) håller årsstämma den 17 april 2019 klockan 14.00 i
Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm, med ingång i hörnet
Stallgatan/Blasieholmsgatan. Inregistrering börjar klockan 13.00 varvid
Industrivärdens 75-årsjubileum uppmärksammas genom enklare förtäring. Några
av Industrivärdens innehavsbolag kommer på sedvanligt sätt att presentera
sina verksamheter.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 april 2019 och har anmält sitt
deltagande i stämman till bolaget senast den 11 april 2019.

Anmälan görs per post till AB Industrivärden, ”Årsstämma 2019”, c/o
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 92 86
eller per elektroniskt formulär på Industrivärdens webbplats
www.industrivarden.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt antalet eventuella
biträden (högst två).

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara
tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid
stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast den 11 april 2019. Fullmakt
måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det
inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på webbplatsen www.industrivarden.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, utöver att anmäla sitt deltagande, genom
förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att
vederbörande är registrerad i aktieboken den 11 april 2019. Sådan
registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar inregistrera sina
aktier i eget namn bör underrätta förvaltaren härom i god tid före den 11
april 2019.

För information om Industrivärdens behandling av personuppgifter i samband
med årsstämman 2019 se integritetspolicy på bolagets webbplats
www.industrivarden.se.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av:

a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen,

b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,

c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

8. Anförande av verkställande direktören

9. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,

c. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning,

d. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

10. Beslut om antal styrelseledamöter

11. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna

12. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens förslag:

a. Pär Boman (omval)

b. Christian Caspar (omval)

c. Bengt Kjell (omval)

d. Nina Linander (omval)

e. Fredrik Lundberg (omval)

f. Annika Lundius (omval)

g. Lars Pettersson (omval)

h. Helena Stjernholm (omval)

i. Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande (omval)

13. Beslut om antal revisorer

14. Beslut om arvode till revisor

15. Val av revisor

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

18. Stämmans avslutande

Styrelsens övriga förslag

Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,75 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 23 april 2019. Om
bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen
sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 26 april 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nedanstående riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget överensstämmer med de
riktlinjer som beslutades av årsstämman 2018. 

Ersättning till verkställande direktören och övriga i företagsledningen ska
utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den
sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt
stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönedelen består
av en kortsiktig rörlig lön (årlig) och en långsiktig rörlig lön. Den
kortsiktiga rörliga lönen baseras på individuellt fastställda mål och ska
vara begränsad samt aldrig överstiga femtio (50) procent av den fasta
lönen. Den långsiktiga rörliga lönen bygger på bolagets långsiktiga
aktiekursutveckling och ska vara begränsad. Ingen av de rörliga lönerna ska
vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets
sida gäller en uppsägningstid om upp till maximalt två år. Avgångsvederlag
bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska i alla väsentliga delar vara
avgiftsbestämda och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 60
eller 65 år, beroende av befattning. Styrelsen får frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Långsiktigt aktiesparprogram

Bakgrund

Sedan 2012 har årsstämmorna beslutat om långsiktiga aktiesparprogram till
bolagets anställda. Det aktiesparprogram (”Programmet”) som styrelsen nu
föreslår för årsstämman 2019 överensstämmer i allt väsentligt med det
program som antogs av årsstämman 2018.  

Programmet innebär att den anställde efter tre år erhåller s k
matchningsaktier och, förutsatt att vissa prestationsvillkor uppfylls, s k
prestationsaktier, under förutsättning att den anställde investerat en viss
del av sin fasta lön i Industrivärden-aktier och att deltagarens
anställning inte har sagts upp av endera parten vid tillfället för
tilldelningen.

Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat
aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt
aktieägarvärde. Aktiesparprogrammet bedöms öka dels Industrivärdens
möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels
deltagarnas intresse och engagemang för Industrivärdens verksamhet och
utveckling. Prestationsvillkoren, vilka är baserade på totalavkastningen
för Industrivärdens aktie under Programmets löptid, bedöms öka deltagarnas
långsiktiga engagemang och intressegemenskapen mellan aktieägare och de
anställda i Industrivärden. Programmet avses vara årligen återkommande och
utgöra formen för långsiktig rörlig lön.

Styrelsen föreslår således att årsstämman 2019 beslutar om att införa ett
långsiktigt aktiesparprogram för sammanlagt högst 20 anställda i
Industrivärden.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Programmet
baserat på nedan angivna villkor.

a. Programmet riktas dels till högst 5 personer i bolagsledningen för
Industrivärden (”Ledningen”), dels till högst 6 nyckelpersoner anställda i
Industrivärden (”Nyckelpersoner”), dels till övriga fast anställda i
Industrivärden, som inte ingår i Ledningen eller utgör Nyckelperson,
(”Anställda”), dock sammanlagt maximalt 20 personer fast anställda i
Industrivärden. 

b. Programmet innebär att Ledningen, Nyckelpersoner och Anställda erbjuds
möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier av serie C i
Industrivärden (”Sparaktier”) under Förvärvsperioden (definierad i punkt c
nedan), av anvisad tredje part vid Inlåsningsperiodens slut (definierad i
punkt d nedan) vederlagsfritt tilldelas 0,5 aktie av serie C i
Industrivärden (”Matchningsaktier”) per Sparaktie. Programmet innebär
vidare att Ledningen, Nyckelpersoner och Anställda vederlagsfritt, och
utöver tilldelade Matchningsaktier, kan tilldelas ytterligare aktier av
serie C baserat på totalavkastningen under Inlåsningsperioden för C-aktien
jämfört med totalavkastningsindexet SIXRX under samma period
(”Prestationsaktier”), enligt följande: Förutsatt att C-aktiens årliga
totalavkastning i genomsnitt under Inlåsningsperioden är lika med eller
överstiger SIXRX under samma period kan Ledningen tilldelas 1,0
Prestationsaktie, Nyckelpersoner tilldelas 0,5 Prestationsaktie och
Anställda tilldelas 0,5 Prestationsaktie. Förutsatt att C-aktiens årliga
totalavkastning i genomsnitt under Inlåsningsperioden överstiger SIXRX
under samma period med två (2) procentenheter per år kan Ledningen
tilldelas ytterligare 1,0 Prestationsaktie och Nyckelpersoner tilldelas
ytterligare 0,5 Prestationsaktie. Totalt innebär således Programmet att
Ledningen kan tilldelas 2,5 aktier per Sparaktie, Nyckelpersoner 1,5 aktier
per Sparaktie och Anställda 1 aktie per Sparaktie.

c. Det antal Sparaktier som varje programdeltagare högst får förvärva är
begränsat på så vis att Sparaktier får förvärvas för ett belopp som
motsvarar högst tio (10) procent av deltagarens fasta bruttoårslön för
2019. Förvärv av Sparaktier ska ske under perioden 19 juli till 31 oktober
2019, dock med rätt för styrelsen att förlänga perioden om särskilda
omständigheter föreligger (”Förvärvsperioden”).

d. Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier beräknas ske kort
efter offentliggörande av Industrivärdens kvartalsrapport för tredje
kvartalet 2022. Tiden från Förvärvsperiodens sista dag till och med dagen
för offentliggörandet av Industrivärdens kvartalsrapport för tredje
kvartalet 2022 definieras som ”Inlåsningsperioden”.

e. En förutsättning för att programdeltagare ska ha möjlighet att tilldelas
Matchningsaktier och Prestationsaktier är, med vissa specifika undantag,
att dennes anställning i Industrivärden inte har sagts upp under
Inlåsningsperioden samt att deltagaren under Inlåsningsperioden har
behållit sina Sparaktier. Sparaktier som avyttras före utgången av
Inlåsningsperioden ska således inte ligga till grund för tilldelning av
Matchningsaktier eller Prestationsaktier. För det fall programdeltagare
pensioneras under Inlåsningsperioden kommer rätten att erhålla tilldelning
av Matchningsaktier och Prestationsaktier att minskas proportionerligt i
förhållande till återstående tid av Inlåsningsperioden. 

f. Programmet ska omfatta högst 50 000 aktier av serie C i Industrivärden.
För den händelse Sparaktier skulle förvärvas till en aktiekurs som medför
att det totala antalet Matchningsaktier och Prestation...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.