Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Indutrade AB: Delårsrapport 1 januari-31 mars 2014

1 JANUARI - 31 MARS 2014

· Orderingången ökade med 7 procent till 2 349 (2 198) mkr. För
jämförbara enheter var det en minskning med 1 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 2 250 (2 051) mkr. För
jämförbara enheter var ökningen 1 procent.

· Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 17
procent till 224 (191) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 10,0
(9,3) procent.

· Resultat efter skatt ökade med 18 procent till 126 (107) mkr.
· Resultat per aktie uppgick till 3,15 (2,68) kr.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90 (31)
mkr. För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per
aktie till 22,95 (11,93) kronor.

VD-kommentar
Den försiktiga optimism som vi såg efter fjärde kvartalet 2013 består.
Trenden med marknadssegment och länder som började visa tillväxt
under andra halvåret 2013 har fortsatt i första kvartalet. Dock blev
orderingången i energisegmentet betydligt lägre än samma period 2013
och den finländska marknaden hade en fortsatt svag utveckling. Detta
medförde att trots en god utveckling på flertalet marknader uteblev
den organiska tillväxten på koncernnivå.

Övriga bolag och marknader hade en positiv utveckling av
orderingången. För Schweiz, som hade en mycket stark tillväxt 2013,
har den ytterligare förbättrats under 2014. Glädjande är att alla de
förvärv som gjorts under de senaste 12 månaderna bidragit till
koncernens resultatförbättring. Förvärven har varit fördelade över
ett antal länder som Irland, England, Holland, Schweiz och Sverige.
Förvärven har dels förstärkt produktområden där vi redan varit
etablerade, dels har vi öppnat ett nytt; byggsektorn i England med
Verplas, som vi förvärvade under november 2013. Detta är ett exempel
på kundsegment som kommer att vara kvar och inte drabbas av
utflyttning.

Ett annat motsvarande exempel är Svenska Geotech AB, som vi förvärvade
under årets första kvartal. Företagets kunder är anläggningsindustrin
i Norden. Vi kommer fortsätta att förvärva bolag med
tillverkningsindustrin som kunder, men liksom tidigare väga in risken
att bolagens kunder flyttar till lågkostnadsländer.

Kvartalet
Orderingången under kvartalet översteg nettoomsättningen med 4 procent
och var 7 procent högre än motsvarande period 2013. Tre av fem
affärsområden hade för jämförbara enheter en orderingång överstigande
motsvarande period förra året. Det var Engineering & Equipment,
verksamma på den finska marknaden och Special Products där
energisegmentet är väsentligt, som hade en lägre orderingång i
perioden.

I de nordiska länderna var utvecklingen svag i framförallt Finland,
där Engineering & Equipment har huvuddelen av sin verksamhet, medan
Danmark och Norge var stabila. Sverige hade en positiv utveckling med
tillväxt i flertalet segment. Utanför Norden fortsätter verksamheten
i Schweiz, England och Irland att ha en stark tillväxt. Även Benelux
och Tyskland har en positiv utveckling.

Nettoomsättningen under det senaste kvartalet ökade med 10 procent.
Utan genomförda förvärv och omräkningseffekter hade omsättningen ökat
med en procent.

Flow Technology hade en ökad orderingång under perioden i linje med
senare delen av 2013. Ökningen fördelas över de flesta segmenten inom
affärsområdet. Resultatet i perioden förbättrades något trots en
lägre omsättning än föregående år.

Fluids & Mechanical Solutions ökade orderingången organiskt med 13
procent, i linje med förra kvartalet. En högre omsättning gav ett
något förbättrat resultat.

Industrial Components fortsätter att utvecklas starkt. Orderingången
ökade med 12 procent i perioden. Tillväxten var både organisk och
förvärvsdriven. Flertalet bolag visade tillväxt; inom medicinteknik,
mekaniska komponenter och kemiprodukter till industrin. Slutsatsen
blir att det är en positiv trend i svensk verkstadsindustri.
Resultatförbättringen i kvartalet blev 23 procent beroende på större
volymer i jämförbara enheter och förvärv med god utveckling.

Special Products hade en lägre orderingång för jämförbara enheter än
motsvarande period föregående år. Hela förklaringen finns i
energisegmentet. Orderingången, som är projektstyrd, var föregående
år mycket god. Orderstocken är trots den låga orderingången i nivå
med föregående år. Flertalet andra verksamheter i affärsområdet hade
en ökad orderingång. Faktureringen ökade med 24 procent och
resultatet med 29 procent, där en större del av tillväxten kom via
förvärv.

Marginal
Koncernens bruttomarginal är fortsatt stabil på 34,0 (33,8) procent,
vilket även är i nivå med helåret 2013. Över tid har koncernen
uppnått en mycket stabil bruttomarginal.

EBITA-marginalen uppgick till 10,0 (9,3) procent i kvartalet, vilket
är i linje med koncernens mål att över en konjunkturcykel nå en
EBITA-marginal om minst 10 procent.

Förvärv
Under kvartalet gjordes två förvärv; AP Tobler AG i Schweiz som är
specialist på ytbehandling för produkter till läkemedelsindustrin och
Svenska Geotech AB som levererar produkter till anläggningsindustrin.

Utsikter
Ny marknadsoro har tillkommit under senare tid genom Ukraina-krisen.
Hur den utvecklas återstår att se. Hitintills tycks den positiva
marknadsutvecklingen fortsätta oberoende av krisen. I grunden finns
det förutsättningar för att den trenden fortsätter.

Johnny Alvarsson, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:

· Genom en telefonkonferens/webcast idag kl 15.00 under följande
länk:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=779174&s=1&k=15836E6B58E...

· Deltagare ringer SE +46 (0)8 505 564 78, UK +44 203 194 05 50
eller US +1 855 269 2606.

Genom en filmversion under följande länk:
http://www.indutrade.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.

Om Indutrade
Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med
högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas
bl.a. av

- tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
- tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
- decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är organiserad i fem affärsområden; Engineering & Equipment,
Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components
samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2013 till 8 831
mkr och rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella
tillgångar uppgick till 990 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indutrade-ab/r/delarsrapport-1-januari-31-mars...
http://mb.cision.com/Main/2210/9575460/237971.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.